• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

50.nodaļa. SAISTĪBU BEZSTRĪDUS PIESPIEDU IZPILDĪŠANA (400.–406.pants)

10.05.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2019

Lejupielādēt

21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017

Arī tad, ja galvojuma līgums noformēts kā vienpusējs akts, kuru jāparaksta tikai galviniekam, ar šī akta parakstīšanu tiek nodibinātas līgumiskās attiecības starp kreditoru un galvinieku. Tādējādi Civillikuma 1512.pantā minētais „apsolījums” pārvēršas tiesiskā darījumā, kas saista abas puses un tāpēc neprasa īpašu apsolījuma „pieņemšanas” procedūru. Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkts pieļauj izpildīt saistību tikai tādā apmērā, kādā šī saistība ir nodrošināta ar publisku hipotēku vai komercķīlu. Gadījumā, ja kreditora prasījums pārsniedz ar hipotēku vai komercķīlu nodrošinātās saistības apmēru, vai arī tā vērtība nesedz prasījuma apmēru, saistība ir izpildāma tikai tās nodrošinātajā daļā. Pārējā daļā, kura nav nodrošināta ar publisku hipotēku vai komercķīlu, ir skatāma prasības tiesvedības kārtībā

Lejupielādēt

03.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2017

Lejupielādēt

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016

Lejupielādēt

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2016

Gadījumā, ja parādnieks nokavē Civilprocesa likuma 406. panta pirmajā daļā noteikto termiņu prasības celšanai, viņam jārēķinās ar nelabvēlīgām sekām, kas paredzētas Civilprocesa likuma 49. pantā, no kura tekstuālā satura nepārprotami izriet, ka, palaižot garām likumisko termiņu, personai zūd tiesība izpildīt attiecīgo procesuālo darbību, t.i., prasības kārtībā apstrīdēt bezstrīdus piespiedu izpildei pakļautu saistību pret kreditoru. Parādnieks var lūgt tiesu minēto procesuālo termiņu atjaunot Civilprocesa likuma 51. pantā paredzētajā kārtībā, ja termiņa nokavējumam bijuši attaisnojoši iemesli (tādi, kas nav atkarīgi no personas gribas vai rīcības).

Lejupielādēt

23.01.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1908/2015

Zemesgrāmatulikuma 129. panta pirmās daļas 2. punkta noteikumi uzskatāmi par izpildītiem arī tad, ja lūgumampar hipotēkas nostiprināšanu ir pievienots piespiedu izpildīšanai pakļautais oriģinālakts unatbilstoši Notariāta likuma D1 sadaļai „Notariālie akti, kas izpildāmi tiesas spriedumu izpildes kārtībā” izdots notariālais izpildu akts.

Lejupielādēt

21.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2015

Lejupielādēt

12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014

Civilprocesa likuma 406.pantā noteiktais sešu mēnešu termiņš nav prekluzīvs noilguma termiņš – tam ir procesuāla termiņa juridiskā daba.

Lejupielādēt

25.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2014

Civilprocesa likuma 406.pants neliedz prasītājam tiesības apstrīdēt kreditora prasījumu pēc būtības tikai kādā tā daļā.

Lejupielādēt

04.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2014

Zvērināta notāra Notariāta likuma 138.1 un 139.panta kārtībā izdota apliecība par paziņojuma nodošanu parādniekam ir kvalificējama kā attiecīga paziņojuma nodošanas faktu apstiprinošs dokuments, kas atbilstoši Civilprocesa likuma 404.panta trešās daļas 3.punkta prasībām jāpievieno pieteikumam par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.

Lejupielādēt

14.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-398/2013

Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta tiek īstenota un Civilllikuma 1329. un 1330.pantā paredzētās sekas iestājas, realizējot hipotēku un komercķīlu, tādēļ konkrētajā lietā būtiska nozīme ir apstākļiem, vai komercķīlas priekšmets – automašīna – ir saglabājies (reāli pastāv dabā) un vai parādnieks to nodevis kreditoram, lai tas varētu izmantot pielīgtās tiesības un pārdot šo ķīlu par brīvu cenu bez izsoles. To, ka ķīlas priekšmets ir saglabājies (parādnieks izpildījis komercķīlas līgumā noteikto pienākumu nodot ieķīlāto automašīnu ķīlas ņēmējam) un ar tās pārdošanu iespējams segt visu prasījumu, ir jāpierāda atbildētājam (parādniekam), nevis prasītājam (kreditoram).

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013

1. Apstāklis, ka kreditors vispirms ir vērsies pret galveno parādnieku un Civilprocesa likuma 50.¹ nodaļas kārtībā ir pieņemts lēmums par galvenā parādnieka maksājuma saistības pēc aizdevuma līguma nodošanu piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā, nevar būt par pamatu secinājumam, ka kreditoram vairs nav tiesības prasīt galvojuma līguma izpildi un saņemt apmierinājumu no galvinieka. Ne no materiālo, ne arī no procesuālo tiesību viedokļa nepastāv ierobežojumi, kas liegtu kreditoram celt prasību vienīgi pret ekspromisorisko galvinieku. 2. Galviniekam, aizstāvoties pret prasību, ir tiesības norādīt tiesai ne vien uz apstākļiem par galvenā parādnieka saistības izpildījuma apmēru, bet arī uz argumentiem, kuri uz laiku vai vispār paralizē kreditora tiesību saņemt izpildījumu pēc galvenās saistības. Lai realizētu minētās tiesības, galvinieks var izlietot visus Civilprocesa likumā paredzētos aizsardzības līdzekļus – izteikt iebildumus pret prasību, celt pretprasību, pieteikt lūgumus, tostarp par galvenā parādnieka pieaicināšanu lietā trešās personas statusā. Līdz ar to galviniekam ir pieejami visi procesuālie līdzekļi, lai aizstāvētos pret celto prasību, neatkarīgi no tā, vai galvenais parādnieks ir pieaicināts lietas dalībnieka statusā.

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2012

Ar oriģinālaktu šīs normas izpratnē jāsaprot tāds saistību pamatojošs dokuments, ko tiesa ir pārbaudījusi, kā tas ir gadījumā, kad tiesā tiek iesniegts pieteikums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu atbilstoši Civilprocesa likuma 50.nodaļā noteiktajai kārtībai.

Lejupielādēt

01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012

Civilprocesa likuma 406.panta pirmajā daļā noteiktais sešu mēnešu termiņš apvērsuma prasības celšanai ir uzskatāms par likumā noteiktu procesuālu termiņu. Jautājums par prasības tiesības esību sakarā ar likumā noteiktā prasības celšanas termiņa neievērošanu var tikt izlemts, izskatot lietu pēc būtības, nevis prasības pieteikuma pieņemšanas stadijā. Ja tiek konstatēts, ka termiņš apvērsuma prasības celšanai ir nokavēts, tiesa var uz šā pamata prasību noraidīt.

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2012

Lai arī Civilprocesa likuma 49.nodaļā nav iekļauta norma, kas regulētu kārtību, kādā pārbaudāma tās saistības, kuras neizpildes sakarā ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, tiesiskums, pārdotās ķīlas īpašniekam pēc analoģijas ar Civilprocesa likuma 406.pantu (50.nodaļa) apmierināto kreditora prasījumu (saistību) ir tiesības apstrīdēt kopumā vai noteiktā daļā.

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011

Civilprocesa likuma 298.pantā lietotais jēdziens „parāda akts” tulkojams sašaurināti un konkretizējams vienīgi Civilprocesa likuma 39.nodaļas ietvaros, nevis attiecībā uz Civilprocesa likumu vispār. Tādējādi par „parāda aktu” minētās normas izpratnē atzīstams vienpusējs līgums, proti, tiesisks darījums, kurā tikai vienam no līdzējiem ir pamatpienākumi. Dokumentu anulēšana un tiesību atjaunošana pēc divpusējiem līgumiem neietilpst Civilprocesa likuma 298.pantā noteiktajā izskatīšanas priekšmetā (Civilprocesa likuma 298.pants).

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2011

1. Lai nodotu izpildei saistību pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta, tiesnesim ir jāpārliecinās par publiskas hipotēkas vai komercķīlas esamību, jo tieši hipotēka vai komercķīla ir tie tiesiskie instrumenti, pamatojoties uz kuriem tiek realizēta saistības bezstrīdus piespiedu izpilde. Tas nozīmē, ka saistības izpilde notiek uz hipotēkas rēķina un var tikt apmierināta zemesgrāmatā ierakstītā nodrošinājuma apmērā. 2. Bezstrīdus piespiedu izpilde pieļaujama pret personu, kura ir piekritusi publiska akta slēgšanai – hipotēkas vai komercķīlas nodibināšanai (Civilprocesa likuma 402.panta 1.punkts). Tā var būt gan persona, kas ir tiešās attiecībās ar kreditoru (aizņēmējs), tā arī persona, kas nav aizdevuma līguma dalībniece, bet ar savu īpašumu ir garantējusi aizdevuma līguma saistību izpildi.

Lejupielādēt

26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/2010

Atbilstoši Civillikuma 1730.panta normām līgumslēdzējas puses atbildība par līguma noteikumu neizpildīšanu iestājas tikai tad, ja konstatēta tās vaina uzņemto saistību neizpildē, bet tas iespējams vienīgi izskatot lietu vispārējās tiesvedības kārtībā, nevis izlemjot pieteikumu Civilprocesa likuma 50.nodaļā noteiktajā kārtībā.

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010

Iesniedzot pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, administrators atbrīvojams no valsts nodevas samaksas visās tiesvedībās, kas celtas par maksātnespējīgu atzītas personas interesēs (Civilprocesa likuma 43.panta 10.punkts).

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-34/2010

Pieteikumam par saistības, kura izriet no reāllīguma (aizdevuma līguma), nodošanu bezstrīdus piespiedu izpildīšanai, pieteicējam jāpievieno pierādījumi par lietas (naudas) nodošanu (Civilprocesa likuma 50.nodaļa).

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-79/2009

Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertais saistību bezstrīduspiespiedu izpildīšanas pamats atšķiras no šā panta 2.punktā norādītā pamata, jo paredz atšķirīgas tiesiskās sekas. Nododot saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punkta, aizdevuma līgumā neizpildīto saistību dzēšanai piedziņu var vērst uz jebkuru parādnieka mantu līdz pilnīgai saistības izpildei. Savukārt, nododot saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta, piedziņu var vērst tikai uz hipotēku vai komercķīlu, ar kuru nodrošināts prasījums, piedziņas vēršana uz citu parādnieka mantu nav pieļaujama.

Lejupielādēt

22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2009

1. Izskatot pieteikumu par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, tiesnesim lēmuma rezolutīvajā daļā jānorāda, pēc kāda Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas punkta saistība nodota piespiedu izpildīšanai. 2. Lēmums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu stājas spēkā nekavējoties un tam ir izpildu dokumenta spēks. Nolēmums izpildāms saskaņā ar sprieduma izpildīšanas noteikumiem (Civilprocesa likuma 405.panta trešā daļa), taču piespiedu izpildes līdzekļu piemērošana atkarīga no tajā norādītā Civilprocesa likuma 400.panta pirmajā daļā ietvertā saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas pamata. 3. Pakļaujot saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai atbilstoši Civilprocesa likuma 404.panta otrajai daļai jāizlemj jautājums par kreditora tiesībām saņemt likumiskos procentus saskaņā ar Civillikuma 1765.pantu. Likumiskie procenti no kopējās izpildei nodotās, bet vēl nesamaksātās summas, nosakāmi līdz lēmuma izpildei.

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009

1. Tiesai, izskatot strīdu prasības kārtībā, nav tiesiska pamata atcelt iepriekš tiesneša pieņemto lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, jo lēmums stājas spēkā ar tā sastādīšanas un parakstīšanas brīdi, parādnieks var celt apvērsuma prasību pret kreditoru, apstrīdot tikai kreditora prasījumu. 2. Aizdevuma līgums ir reāllīgums, taču aizdevuma attiecības var rasties ne tikai ar naudas vai atvietojamas lietas nodošanu, bet arī no citāda rakstura darījuma attiecībām, piemēram, nomaksas pirkuma attiecībām. 3. Tiesa Civillikuma 1415.panta normas sastāvu konstatējusi attiecībā uz zemnieku saimniecības darbībām, kas nav lietas dalībniece, un šīs likuma normas piemērošana nevarēja ietekmēt prasītāja un atbildētāja tiesību un pienākumu apjomu, kas izriet no aizdevuma līguma.

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-85/2008

Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc notariāli apliecinātiem un tiem juridiskā spēka ziņā pielīdzinātiem terminētiem līgumiem par naudas samaksu vai par kustamās mantas atdošanu. Par šādu pamatu saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanai nevar kalpot līgums, kur zvērināts notārs saskaņā ar Notariāta likuma 116.pantu apliecinājis līdzēju parakstu īstumu un kurš tāpēc atzīstams par privātu dokumentu.

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008

1. Privātas saistības īstumu un piedziņas pamatotību var izlemt tikai prasības tiesvedības kārtībā, to nevar pakļaut bezstrīdus piespiedu izpildīšanai, piemērojot Civilprocesa likuma 400.pantu. 2. Lietai pievienotais aizdevuma līgums, kurā apliecināts tikai pušu paraksta īstums, saskaņā ar Notariāta likuma 116.pantu atzīstams par privātu dokumentu.

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2008

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 404.panta otro daļu prasījums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu ietver arī kreditora tiesības saņemt līgumiskos vai likumiskos procentus. Pieteikuma par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi noraidīšana daļā par tiesībām saņemt likumiskos procentus neatbilst Civillikuma 1765.panta prasībām.

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2008

1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 4.punktu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc protestētiem vekseļiem, t.i., pret visām par vekseli atbildīgajām personām, tai skaitā pret galviniekiem. 2. Vekseļu likuma normas, kas attiecas uz galvinieka atbildību, ir speciālas attiecībā pret Civillikuma normām. Tajās nav noteikuma, ka galvinieka atbildība iestājas tikai tad, ja viņš uzņēmies saistības kā pats parādnieks, tāpēc atbilstoši Vekseļu likuma 32.panta pirmajai daļai galvinieks atbild tādā pašā veidā kā tas, par kuru galvojums dots. 3. Saskaņā ar Vekseļu likuma 47.panta pirmo daļu visi, kas tratu izrakstījuši, pieņēmuši, indosējuši vai uzņēmušies galvojumu, atbild solidāri.

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2008

Saskaņā ar Civillikuma 1730.panta otro daļu rokasnaudas devējs var prasīt tās piedziņu divkāršā apmērā no rokasnaudas saņēmēja, ja pierāda, ka pēdējais vainojams līguma neizpildē. Tātad rokasnaudas divkāršā apmēra atmaksas pienākuma uzlikšana tās saņēmējam ir saistīta ar nosacījumu, kura iestāšanās iepriekš jāpierāda. Šādas saistības nodošanu bezstrīdus piespiedu izpildīšanai Civilprocesa likuma 400.pants nepieļauj.

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008

1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 400.panta pirmo daļu, lai saistību varētu nodot bezstrīdus piespiedu izpildīšanai, ir jābūt drošai pārliecībai, ka šāda saistība tiešām pastāv. Šā likuma norma ir noteikusi gadījumu, kad šāda publiska ticamība saistībai ir un kad iespējama saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšana (Civilprocesa likuma 400.pants). 2. Ja zvērināts notārs nav apliecinājis līgumu, bet gan, pārliecinoties par darījuma dalībnieku identitāti, apliecinājis viņu parakstu īstumu uz līguma, tad saskaņā ar Notariāta likuma 116.pantu līgums atzīstams par privātu dokumentu. Šāds privāts dokuments neatbilst Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punktā izvirzītajiem kritērijiem un nevar būt pamats pieteikuma iesniegšanai par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu (Notariāta likuma 116.pants).

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-16/2007

1. Ja saistības ir nodrošinātas ar publisku hipotēku, tad Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkts pieļauj šīs saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 401.panta 2.punktu iesniegt pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu var persona, kurai akts nodots ar uzrādījuma kārtībā apliecinātu uzrakstu, atsevišķu zemesgrāmatas aktu, uzrādījuma kārtībā apliecinātu aktu vai notariālu aktu (Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkts, 401.panta 2.punkts). 2. Ja saistība nodrošināta ar publisku hipotēku un prasījuma tiesības cedēšana ir ierakstīta zemesgrāmatā, cesionārs atbilstoši Civilprocesa likuma 401.panta 2.punktam ir tiesīgs prasīt saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu (Civilprocesa likuma 401.panta 2.punkts).

Lejupielādēt

25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2006

Ar publisku hipotēku nodrošinātas saistības bezstrīdus piespiedu izpilde nav obligāti saistāma ar saistības izpildes galējo termiņu.

Lejupielādēt

24.09.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-400/2003

Lejupielādēt

10.10.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-57/2001

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-73/1997

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/1997

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-132/1996

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-65/1996

Lejupielādēt