• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Rūpnieciskā īpašuma tiesības

26.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2021 Administratora pienākums mantas pārdošanas plānā norādīt visas parādniekam piederošās mantas vienības neatkarīgi no viņa ieskata par attiecīgās mantas bezvērtību

Lejupielādēt

17.12.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1032/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Preču zīmes elementu disklamēšanas pakļautība

Lejupielādēt

21.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2020 Tiesvedības apturēšana sakarā ar lietas ierosināšanu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu vai atcelšanu

Lejupielādēt

25.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2018 Preču zīmes funkciju pildošā apzīmējuma noteikšana; Preču zīmju sajaukšanas iespējas vērtēšanas kritēriji; Preču zīmes atveide uz iepakojuma latviešu valodā un svešvalodās

Lejupielādēt

12.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2018 Pierādījumi, ar kuriem var pierādīt preču zīmes kļūšanu par sugasvārdu

Lejupielādēt

12.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2018 Preču zīmes kļūšana par sugasvārdu

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2018 Pienākumrīkojuma piemērošanas pamatotība

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2018 Izņēmuma tiesību uz preču zīmi rašanās brīdis

Lejupielādēt

27.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2018 Kritēriji preču zīmju plašas pazīstamības noteikšanai

Lejupielādēt

27.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2018 Tiesas kompetence preču zīmju sajaucamās līdzības vērtēšanā

Lejupielādēt

28.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2018 Izņēmuma tiesību uz preču zīmi pastāvēšana neatkarīgi no zīmes izmantošanas uz reģistrācijā ietvertajām precēm un pakalpojumiem; Preču un pakalpojumu salīdzināšana, vērtējot preču zīmju sajaukšanas iespēju; Jēdziens „izmantošana komercdarbībā saistībā ar precēm un pakalpojumiem”, nosakot tiesību uz preču zīmi pārkāpumu sakarā ar tās ietveršanu firmā; Tiesību uz preču zīmi pārkāpums, ietverot to domēna vārdā

Lejupielādēt

04.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2018 Preču zīmes piešķirto tiesību izsmelšanas izņēmumi; Pārkāpuma preču iznīcināšana; Preču zīmes reputācijai nodarītā morālā kaitējuma pierādīšana

Lejupielādēt

14.07.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-935/2017 Negodprātīga nolūka vērtēšanas kritēriji preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanā

Lejupielādēt

28.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-337/2017 Noilgums prasībai par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu

Lejupielādēt

11.10.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1401/2016 Prasītāja pienākums konkretizēt iespējamo patenta pārkāpumu veidojošās darbības

Lejupielādēt

01.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2016 Patentu valdes pieaicināšana atzinuma došanai

Lejupielādēt

31.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-19/2016 No reģistrētas preču zīmes atšķirīga apzīmējuma izmantošana

Lejupielādēt

09.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2015 Dalībvalsts tiesību normu interpretācija pēc direktīvas ieviešanai noteiktā beigu termiņa līdz tās iestrādei nacionālajā regulējumā (direktīvu netiešā iedarbība)

Lejupielādēt

10.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2014 Patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statuss tiesvedībā

Lejupielādēt

20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2011 Par Eiropas Savienības direktīvu piemērojamību

Lejupielādēt

27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2011 Par kolīziju normām

Lejupielādēt

06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2006 Par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/1999 Par preču zīmju dzēšanu

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-372/1997 Tiesības uz preču zīmes izmantošanu un šo tiesību aizsardzību, piemērojot speciālo tiesību avotu - likumu „Par preču zīmēm”

Lejupielādēt