• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

49.nodaļa. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LABPRĀTĪGA PĀRDOŠANA IZSOLĒ TIESAS CEĻĀ (395.–399.pants)

30.10.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-12/2023

Izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, tiesneša pienākums ir ne vien pārliecināties par pieteikumam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju, bet arī par šīs informācijas atbilstību aktuālajai situācijai, ielūkojoties attiecīgajos, tiesai pieejamajos publiskajos reģistros.

Lejupielādēt

09.09.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-31/2021

Lejupielādēt

17.11.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2020

Lejupielādēt

05.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1069/2018

Lejupielādēt

11.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2017 un tiesnešu Vandas Cīrules, Valerijana Jonikāna, Aivara Keiša, Intas Laukas, Marikas Senkānes, Andas Vītolas atsevišķās domas

Civilprocesa likuma 396.pants nenosaka, kā tieši izdarāma parādnieka brīdināšana par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā. Ņemot vērā, ka par brīdināšanu rūpējas ķīlas ņēmējs, nevis tiesa, brīdinājuma izsniegšanas veidi nav ierobežoti ar Civilprocesa likuma 6.nodaļā paredzētajiem, un faktiski brīdinājums izdarāms jebkurā likumā vai līgumā atļautā veidā. Pievienojot pieteikumam par nekustamā īpašuma pārdošanu tiesas ceļā zvērināta notāra izdotu apliecību, ir ievērots Civilprocesa likuma 396.panta otrajā daļā noteiktais pienākums iesniegt pierādījumus par parādnieka brīdinājumu.

Lejupielādēt

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2012

Lai arī Civilprocesa likuma 49.nodaļā nav iekļauta norma, kas regulētu kārtību, kādā pārbaudāma tās saistības, kuras neizpildes sakarā ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, tiesiskums, pārdotās ķīlas īpašniekam pēc analoģijas ar Civilprocesa likuma 406.pantu (50.nodaļa) apmierināto kreditora prasījumu (saistību) ir tiesības apstrīdēt kopumā vai noteiktā daļā.

Lejupielādēt

09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011

Prasība pievienot pieteikumam nekustamā īpašuma līdzīpašnieku piekrišanu nekustamas lietas pārdošanai izsolē tiesas ceļā attiecināma uz gadījumiem, ja nekustamais īpašums atrodas vairāku personu kopīgā īpašumā un to pārdot izsolē lūdzis pats nekustamās mantas domājamo daļu īpašnieks, nevis ķīlas ņēmējs.

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-219/2010

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 396.panta otro daļu, ķīlas parādniekam ir nosūtāms viens brīdinājums, proti, brīdinājums, ka ķīlas ņēmējs vērsīsies tiesā ar pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, ja saistība kreditora noteiktajā termiņā netiks izpildīta. Pieteikuma izskatīšana par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā nav saistāma ar jautājumu par saistības, ko ķīla nodrošina, izbeigšanu un nepieciešamību brīdināt parādnieku vēl arī par šīs nodrošinātās saistības izbeigšanu. Saskaņā ar Civillikuma 1326.pantu gadījumā, ja ķīlas ņēmēja prasījuma samaksa sadalīta vairākos termiņos, ķīlu var pārdot, tiklīdz palaists kāds no šiem termiņiem, ja vien nav bijis tieši norunāts nepārdot tikām, kamēr nebūs palaists arī pēdējais vai otrais, vai trešais utt. termiņš. Ķīlas pārdošanas tiesības izmantošana, ko ķīlas devējs piešķīris ķīlas ņēmējam pati par sevi neatstāj nekādu iespaidu uz nodrošinātās saistības turpināšanos un spēkā esamību. Gadījumā, ja saistība ir nodrošināta ar vairākām ķīlām, un ja ar vienas ķīlas pārdošanu iespējams nosegt izveidojušos parādu, nav saskatāmi šķēršļi pamatsaistības pastāvēšanai un tās turpmākai izpildīšanai.

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-119/2009

Hipotēka, kas nodibināta nekustamā īpašuma nodošanas saistības pastiprināšanai, nedod tiesības šā īpašuma pircējam uz īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, lai atgūtu jau veikto iemaksu par šo īpašumu sakarā ar līguma izbeigšanu. Jautājums par restitūciju šādā situācijā risināms prasības tiesvedības kārtībā.

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-76/2009

Izskatot pieteikumu, nepamatoti piemērots Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešās daļas 8.punkts, neizvērtējot aizdevuma līguma noteikumu par vienpusēju atkāpšanos no līguma, kuru nav pamata traktēt kā netaisnīgu un nevienlīdzīgu, jo tajā paredzētās sekas iestājas tikai tad, ja aizņēmējs ir pārkāpis pielīgtās saistības.

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2009

Pieteikumam par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā pievienojama apliecināta izdruka no zemesgrāmatas nodalījuma, kurā jābūt norādītiem spēkā esošiem ierakstiem un atzīmēm, tai skaitā ķīlas atzīmei, atbilstoši Civilprocesa likuma 49.nodaļas noteikumiem, kas piešķir ķīlas ņēmējam tiesības pārdot ieķīlāto nekustamo īpašumu.

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007

1. Likumā paredzēti divi izsoles veidi – labprātīga izsole, kuru drīkst izdarīt privātā kārtībā vai arī tiesas ceļā, un piespiedu izsole, kuru drīkst izdarīt tikai tiesas ceļā. 2. Civillikuma 2076.pants nosaka, ka kustamas vai nekustamas mantas pārdošana piespiedu izsolē, tāpat arī nekustama īpašuma pārdošana labprātīgā izsolē tiesas ceļā izdarāma pēc Civilprocesa likuma noteikumiem. Nekustama īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā reglamentē Civilprocesa likuma 49.nodaļa, bet piespiedu izsoli Civilprocesa likuma 73.nodaļa. 3. Bankrots ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas pēc savas būtības izpaužas kā uzņēmējsabiedrības piespiedu likvidācija parādu dēļ. Šāds maksātnespējas procesa risinājums nav atkarīgs no parādnieka, bet gan no kreditoru gribas izpauduma. Nekustamā īpašuma izsole tiek rīkota, lai pēc iespējas pilnīgāk tiktu apmierināti kreditoru likumīgie prasījumi, nevis aizsargātu izsolē pārdodamās nekustamās mantas īpašnieka intereses. 4. Parādnieka nekustamās mantas izpārdošana izsolē bankrota gadījumā no civiltiesiskā viedokļa uzskatāma par piespiedu izsoli un tā izdarāma saskaņā ar Civilprocesa likuma 73.nodaļas noteikumiem ar izņēmumiem, kas paredzēti speciālajā likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Maksātnespējas likuma 2007.gada 1.novembra redakcija, spēkā no 2008.gada 1.janvāra).

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-118/1996

Lejupielādēt