• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ievads (1 .- 25.pants)

25.11.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1328/2020 Civillikuma 1.panta piemērošana kopīpašuma dalīšanā

Lejupielādēt

30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020 Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

Lejupielādēt

07.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-304/2020 Personas deklarētās dzīvesvietas maiņas ietekme uz īres tiesiskajām attiecībām

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2020 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kreditoru prasībā pret komercsabiedrību, ja valdes loceklis, būdams ar komercsabiedrību tieši saistīta persona, pienākumus pildījis bez atlīdzības

Lejupielādēt

15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2020 Laba ticība kā kritērijs Civillikuma 1074. un 1075. pantā paredzēto subjektīvo tiesību izlietošanas robežu noteikšanai

Lejupielādēt

12.03.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-189/2020 Labas ticības principa piemērošanas robežas

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr.SKC-259/2019 Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-251/2019 Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

Lejupielādēt

12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019 Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1782/2018 Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

Lejupielādēt

27.04.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-815/2018 Pārrobežu mantojuma lietā piemērojamās jurisdikcijas un likuma izvēle

Lejupielādēt

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2018 Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu, ja izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu

Lejupielādēt

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-363/2017 Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

Lejupielādēt

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017 Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

Lejupielādēt

24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017 Tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

Lejupielādēt

29.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2017 Morālā kaitējuma apmēra noteikšana sakarā ar nepamatoti ierosinātu kriminālprocesu, ja lieta iztiesāta saprātīgā termiņā un piemērots ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis

Lejupielādēt

03.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2017 Nepamatota saukšana pie kriminālatbildības kā prezumējams fakts morālā kaitējuma atlīdzināšanai

Lejupielādēt

28.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1840/2016 Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016 Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

Lejupielādēt

23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014 Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

Lejupielādēt

21.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2014 Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

Lejupielādēt

23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2013 Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2013 Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012 Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012 Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-347/2011 Noilgums prasībās par paternitātes noteikšanu

Lejupielādēt

20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2011 Par Eiropas Savienības direktīvu piemērojamību

Lejupielādēt

27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2011 Par kolīziju normām

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011 Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010 Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2009 Par kopīpašuma dalīšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008 Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2008 Par ostu pārvalžu tiesībām rīkoties ar ostu teritorijā iekļauto valsts zemi

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007 Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2007 Par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzību pēc starptautiska autopārvadājuma līguma

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2007 Par rīcību ar ieķīlāto automašīnu

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/2007 Par apdrošinātāja regresa prasību

Lejupielādēt

04.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2007 Par direktīvu piemērošanu

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006 Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-540/2006 Par labas ticības principu

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2005 Par Civillikuma 994. panta piemērošanu

Lejupielādēt

12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005 Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2005 Par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005 Par Civillikuma 1.pantā ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi

Lejupielādēt

14.01.2004. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2004 Kopīpašuma izbeigšanas ierobežojumi

Lejupielādēt

25.03.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/1998 Par likuma „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” piemērošanu

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/1997 Par normatīvo aktu atpakaļejošo spēku

Lejupielādēt