• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

D. DAĻA. Šķīrējtiesa (533.–537. pants)

20.12.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2022

Ja atbilstoši tiesiskajam regulējumam prasība nevar būt pakļauta izskatīšanai civilprocesuālā prasības tiesvedības kārtībā vai personai nevar būt civilā prasības tiesība vispārējās jurisdikcijas tiesā, tad šāda prasība nevar tikt izskatīta arī šķīrējtiesā.

Lejupielādēt

03.11.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2022

Lejupielādēt

06.07.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2020

Strīdam par ar līgumu nodibinātas reālnastas ierakstīšanu zemesgrāmatā ir saistībtiesisks, nevis liettiesisks raksturs. Ar šādas prasības celšanu tiesā nevar apiet likumā noteiktus šķēršļus tiesību nostiprināšanai un iegūt neattaisnojamu priekšrocību pret citu kreditoru agrāk reģistrētām piedziņas atzīmēm.

Lejupielādēt

15.05.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-12/2020

Lejupielādēt

25.09.2019. Civillietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKC-1181/2019

Vispārējās jurisdikcijas tiesa strīdu par šķīrējtiesas līguma spēkā esību un tās kompetenci konkrētās civillietas izskatīšanā var pārbaudīt gan pirms sprieduma taisīšanas šķīrējtiesā, gan arī pēc tam, kad šķīrējtiesa jau pieņēmusi savu nolēmumu.

Lejupielādēt

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019

Lejupielādēt

12.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2018

Lejupielādēt

15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017

Motivācijas trūkums šķīrējtiesas spriedumā attiecībā uz svarīgiem lietas apstākļiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 536.panta 6.punktu var būt pamats izpildu raksta izsniegšanas atteikumam.

Lejupielādēt

29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-36/2014

Izsniedzot izpildu rakstu par šķīrējtiesas spriedumu, kurš balstīts uz prejudiciālu šķīrējtiesas spriedumu, par kuru nav izsniedzams izpildu raksts, tiesai, lemjot par izpildu raksta izsniegšanu, ir pienākums pārbaudīt arī prejudiciālo spriedumu, ciktāl tas ietekmē izpildāmo spriedumu.

Lejupielādēt

29.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-46/2013

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktā dotais jēdziena „iestāde” skaidrojums nav attiecināms uz valsts izveidotām (dibinātām) kapitālsabiedrībām, jo tām nepiemīt minētajā normā uzskaitītās iestādes pazīmes. Publiskas personas kapitālsabiedrības darbība ir patstāvīga un pakārtota privātajām tiesībām, pēc sava tiesiskā statusa tā atzīstama par privāto tiesību juridisku personu vai privāttiesību subjektu, tādēļ uz to nav attiecināms Civilprocesa likuma 487.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais strīdu izšķiršanas šķīrējtiesā aizliegums.

Lejupielādēt

18.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2013

Arī šķīrējtiesām atbilstoši Civilprocesa likuma 489.panta noteikumiem par materiālo normu piemērošanu jāievēro Eiropas Padomes 1978.gada 20.janvāra rezolūcijā „Par sodu klauzulu civiltiesībās” ietvertās rekomendācijas, kas izmantojamas kā palīgavots tiesību principu un līgumsoda kā tiesību institūta izpratnei. Šajā jautājumā Latvijā jau izveidojusies stabila judikatūra, kas akceptējusi pārmērīgu līgumsodu samazināšanu.

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2012

Konvencijas 6.panta 1.punkts paredz pretējās puses tiesību apstrīdēt pakļautību tiesai, tādēļ prasītājs, kurš, neskatoties uz šķīrējtiesas līgumu, prasību cēlis vispārējās jurisdikcijas tiesā, nevar iebilst pats pret savu izvēli strīda izšķiršanai, ko, ceļot pretprasību, turklāt akceptējis atbildētājs.

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2012

Civilprocesa likuma 195.pantā tikai vispārējās jurisdikcijas tiesai piešķirtas tiesības, taisot spriedumu par naudas summas piedziņu, noteikt prasītājam tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt procentus. Šādas tiesības šķīrējtiesai nav dotas. Tādējādi, nosakot tiesības saņemt likumiskos procentu maksājumus par laiku līdz sprieduma pilnīgai izpildei, šķīrējtiesa ir pārsniegusi savu kompetenci.

Lejupielādēt

18.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-38/2012

1. Pilnvardevējam ir saistoša šķīrējtiesas klauzula, kuru līgumā pielīdzis pilnvarnieks, jo pārstāvja noslēgtais tiesiskais darījums kļūst par pārstāvamā paša darījumu gan tiesību, gan arī pienākumu ziņā (Civillikuma 1515.pants). Šajā gadījumā pilnvarnieks darbojies tādas pilnvaras ietvaros, kuras izdošanas mērķis ir piešķirt pilnvarniekam pārstāvības varu un parādīt trešajām personām, ka pilnvarniekam ir tiesības darboties pilnvarotāja vārdā pilnvarotās pārstāvības varas robežās. Ja pilnvarotājs uzskata, ka pilnvarnieks, slēdzot līgumu, pilnvarojuma robežas pārkāpis, strīds risināms, ceļot attiecīgu prasību tiesā vispārīgā kārtībā. Lai gan šķīrējtiesas līgumam ir procesuāla līguma juridiskā daba, uz to nevar attiecināt Civilprocesa likuma 86.panta otrās daļas normas par pārstāvja pilnvaru apjomu civilprocesā konkrētās lietas iztiesāšanas ietvaros, jo tajā uzskaitītas procesuālas darbības, kas tiesisko seku nozīmības dēļ ir īpaši norādāmas lietas dalībnieka pārstāvim izdotajā pilnvarā. 2. Šķīrējtiesai ir pienākums rīkot mutvārdu procesu, ja to līdz nolēmuma pieņemšanai pieprasa kāda no pusēm. Civilprocesa likuma D daļas noteikumi neparedz nevienu nosacījumu vai apstākli, kad šķīrējtiesa drīkst ierobežot puses tiesības tikt uzklausītai tiesas sēdē. Pamatotu šaubu iemesls par šķīrējtiesas neatkarības un objektivitātes esamību var būt šķīrējtiesas organizatoriskā struktūra, šķīrējtiesnešu iepriekšējās attiecības ar pusēm, kā arī citi faktori.

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2010

Pamats atteikumam neizdot izpildu rakstu ir šķīrējtiesas izlemtais civiltiesiskais strīds,nepieaicinot lietā sabiedrības pārstāvi un tās dalībnieku, kuru tiesības un ar likumu aizsargātās intereses ir aizskartas (Civilprocesa likuma 536.panta 1.un 6.punkts, Civilprocesa likuma 487.panta 1.punkts).

Lejupielādēt

16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-138/2009

Laulāto vienošanās par līgumsoda noteikšanu, ja tā saistīta ar nepilngadīga bērna aprūpes pienākumu pildīšanu, atbilstoši Civilprocesa likuma 487.panta pirmās daļas 1.punktam nevar tikt nodota izlemšanai šķīrējtiesā.

Lejupielādēt

28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-99/2009

Šķīrējtiesai spriedumā jāizvērtē un jāmotivē līgumsoda samērīgums atbilstoši Civilprocesa likuma 530.panta otrās daļas 5.punkta prasībām par sprieduma motivēšanu.

Lejupielādēt

06.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-68/2009

Šķīrējtiesa, izskatot un apmierinot prasību par īpašuma tiesību atzīšanu, pamatojoties uz aizdevuma līguma noteikumiem, pārsniegusi Civilprocesa likuma 487.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās šķīrējtiesas kompetences robežas. Tiesnese rīkojusies pretēji Civilprocesa likuma 536.panta 1.punkta normām, kas paredz atteikt izpildu raksta izsniegšanu, ja konkrēto strīdu var izšķirt tikai tiesa.

Lejupielādēt

13.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2008

1. Strīdu šķīrējtiesā nelikumīgi izšķīris viens tiesnesis, bez pušu piekrišanas, pretēji Civilprocesa likuma 498.un 500.panta prasībām, grozot šķīrējtiesas sastāvu. 2. Tiesnesis atsaka izpildu raksta izsniegšanu, ja šķīrējtiesa netika izveidota vai šķīrējtiesas process nenotika atbilstoši šķīrējtiesas līgumam (Civilprocesa likuma 536.panta 6. punkts).

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-39/2007

Civilprocesa likuma 491.panta pirmā daļa nosaka, ka šķīrējtiesas līgums ir likumā noteiktā kārtībā noslēgta vienošanās starp pusēm par strīda nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 492.panta pirmo daļu šķīrējtiesas līgumu noslēdz rakstveidā. Kooperatīvās sabiedrības statūti, kuros paredzēta iespēja strīdus skatīt šķīrējtiesā, nav uzskatāmi par šķīrējtiesas līgumu, jo saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 10.pantu statūti ir sabiedrības dibināšanas dokuments.

Lejupielādēt

18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2006

Izskatot pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei, tiesai pēc savas iniciatīvas jāvērtē, vai nav pārkāptas patērētāju tiesības, kas var būt par pamatu atteikt izsniegt izpildu rakstu, jo konkrēto strīdu var izšķirt tikai tiesa (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.pants, Civilprocesa likuma 536.panta 1.punkts).

Lejupielādēt

15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-87/2004

Lejupielādēt

27.08.2003. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-38/2003

Lejupielādēt

16.07.2003. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-34/2003

Lejupielādēt

24.10.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-63/2001

Lejupielādēt

26.09.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-49/2001

Lejupielādēt

26.09.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-47/2001

Lejupielādēt

26.09.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-46/2001

Lejupielādēt

23.05.2001. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2001

Lejupielādēt

11.12.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-46/2000

Lejupielādēt