• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

D. DAĻA. Šķīrējtiesa (533. – 537. pants)

06.07.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2020 Strīds par līgumiskas reālnastas ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

15.05.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-12/2020 Šķīrējtiesas līguma spēkā neesamība kā atteikuma pamats izdot izpildu rakstu par šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildi

Lejupielādēt

25.09.2019. Civillietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKC-1181/2019 Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību

Lejupielādēt

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019 Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

Lejupielādēt

12.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2018 Mantojuma atstājēja piekrišana šķīrējtiesas procesam kā personiska saistība

Lejupielādēt

15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017 Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

Lejupielādēt

29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-36/2014 Šķīrējtiesas prejudiciālā sprieduma pārbaude, izsniedzot izpildrakstu

Lejupielādēt

29.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-46/2013 Valsts kapitālsabiedrības tiesiskais statuss

Lejupielādēt

18.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2013 Līgumsoda samērīguma jautājums šķīrējtiesas procesā

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2012 Eiropas Konvencijas par Starptautisko komercšķīrējtiesu normas par tiesībām apstrīdēt pakļautību tiesai piemērošana

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2012 Šķīrējtiesa nav tiesīga noteikt procentu samaksas pienākumu par laiku līdz sprieduma pilnīgai izpildei

Lejupielādēt

18.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-38/2012 Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2010 Par šķīrējtiesā izšķiramajiem strīdiem

Lejupielādēt

16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-138/2009 Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

Lejupielādēt

28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-99/2009 Par atteikuma pamatu izdot izpildu rakstu šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšanai

Lejupielādēt

06.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-68/2009 Par izpildu raksta izsniegšanas atteikumu, ja šķīrējtiesa pārsniegusi savas kompetences robežas

Lejupielādēt

13.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2008 Par izpildu raksta izsniegšanas atteikuma pamatu

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-39/2007 Vienošanās forma par šķīrējtiesas klauzulu

Lejupielādēt

18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2006 Patērētāju tiesību aizsardzība

Lejupielādēt

15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-87/2004 Par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei

Lejupielādēt