• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā apakšnodaļa. PIRKUMA LĪGUMS (2002.-2090.pants)

11.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2021 Zemesgrāmatā ar tiesas spriedumu ievestās atpakaļpirkuma tiesības saistošais spēks nekustamā īpašuma jaunajam īpašniekam

Lejupielādēt

31.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-39/2021 Izpirkuma cena no draudzības pirkuma

Lejupielādēt

27.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2020 Atrautās peļņas pierādīšana

Lejupielādēt

16.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2020 Izsoles vairāksolītāja tiesības uz ienākumiem no lietas (augļiem)

Lejupielādēt

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-105/2019 Ļaunprātīga rīcība kā pamats pirkuma līguma atcelšanai pārmērīga zaudējuma dēļ

Lejupielādēt

04.07.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1208/2018 Nostiprinājuma lūguma vienpusējs atsaukums

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1128/2018 Civillikuma 2006.panta un Komercķīlu likuma 34.panta tvērums

Lejupielādēt

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-363/2017 Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

Lejupielādēt

26.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-273/2017 Darījumu atceļoša nosacījuma un atsevišķas darbības izpildes termiņa nošķiršana

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2017 Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2017 Kreditora prasījuma iesniegšana, ja maksātnespējas procesa administrators vienpusēji atkāpies no līguma

Lejupielādēt

2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2016 Pirkuma līguma uzteikums un tā sekas (Civillikuma 2039. un 2040.pants).

Lejupielādēt

27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2015 Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma

Lejupielādēt

28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-812/2013 Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

05.09.2013. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-811/2013 Nomas līguma atcelšanas kārtība pārmērīga zaudējuma dēļ

Lejupielādēt

26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012 Pirmpirkuma tiesību mantošana; atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2012 Notariāla akta patiesīguma apstrīdēšanas kārtība

Lejupielādēt

21.09.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1089/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009 Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

Lejupielādēt

03.12.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2008 Jēdziens „ļaunprātīga rīcība”, maldinot par lietas patieso vērtību

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2008 Par priekšnoteikumiem viltus konstatēšanai

Lejupielādēt

02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2008 Par pirkuma līguma atcelšanu

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007 Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-722/2007 Par zemes nomas maksas noteikšanu

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2006 Valūtas kurss, atmaksājot rokasnaudu

Lejupielādēt

10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-430/2005 Par rokas naudu kā saistību pastiprinājumu

Lejupielādēt

18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-314/2005 Par likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 9.panta otrās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-642/2004 Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-588/2004 Pašvaldības pirmpirkuma tiesības nevar ierobežot ar darījuma nejaušām sastāvdaļām un tās nesaista pašvaldību

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-483/2004 Par pašvaldību izpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-636/1999 Par Civillikuma 2006.panta izpratni saistību tiesībās

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/1999 Par pirkuma cenu, izmantojot piedāvājumu par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-560/1999 Par rokasnaudu

Lejupielādēt

18.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-489/1999 Par līgumsodu, izbeidzoties galvenai saistībai

Lejupielādēt

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-419/1999 Konstatējot pretrunu starp dažāda juridiska spēka normatīvajiem aktiem spēkā ir tas normatīvais akts, kuramir augstāks juridiskais spēks

Lejupielādēt

12.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-301/1999 Par atceļošanu nosacījumu pirkuma cenas nesamaksāšanas gadījumā

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-77/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi atbilstoši LR likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 9.panta trešās daļas prasībām

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-76/1999 Par akceptēta un reāli izpildīta darījuma tiesiskumu

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-44/1999 Par tiesībam atkāpties no līguma cenas nesamaksāšanas dēļ

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-491/1997 Par strīdu, kas radies sakarā ar hipotēkas neierakstīšanu zemesgrāmatās

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/1997 Atbilstoši Latvijas Civilprocesa kodeksa 291.1 pantam apelācijas sūdzībā nedrīkst grozīt prasības pamatu. Grozīts prasības pamats apelācijas instances tiesai nav ņemams vērā

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/1997 Darījumi, kuri noslēgti pretēji likuma

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-302/1997 Par sekām, ja ieguvējs pēc nekustama īpašuma pirkuma līguma nav nostiprinājis savas īpašumtiesības zemesgrāmatā

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-183/1997 Par izpildīta darījuma ar nekustamu īpašumu spēkā esamību, ja darījums nav izteikts rakstiskā formā

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/1996 Par strīdu jautājumā, vai Latvijas pasts ir budžeta iestāde

Lejupielādēt