• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Komercdarījumi

30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020 Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

Lejupielādēt

30.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2020 Galvojuma saistības izbeigšanās ar galvenās saistības noilgumu

Lejupielādēt

16.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-294/2019 Maksātnespējas procesa administratora prasība par ķīlas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

20.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2019 Pamats Komerclikuma 169.panta otrās daļas piemērošanai

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2019 Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas piedziņu

Lejupielādēt

02.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2019 Faktorizēta prasījuma izpilde

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1128/2018 Civillikuma 2006.panta un Komercķīlu likuma 34.panta tvērums

Lejupielādēt

05.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2018 Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

Lejupielādēt

06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2017 Noilguma termiņa aprēķināšana strīdos, kas izriet no komercdarījumiem

Lejupielādēt

15.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-316/2017 Komercķīlas izbeigšanās jautājumi ķīlas priekšmeta atsavināšanas gadījumā

Lejupielādēt

14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017 Noilguma termiņš pēc speciālajā tiesību normā noteiktā noilguma termiņa pārtraukšanas

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2017 Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

24.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2017 Tiesas pienākums izvērtēt patērētāja iebildumus un pamatot Komerclikuma 406.panta par prasības noilgumu nepiemērošanu

Lejupielādēt

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2017 Zināmais kreditors Komerclikuma 324.panta izpratnē

Lejupielādēt

11.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1314/2016 un tiesneša Valerijana Jonikāna atsevišķās domas Tiesiskuma princips bezstrīdus procesā; kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa noslēgta darījuma nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

14.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2016 Līzinga ņēmēja pienākums maksāt līzinga devējam zaudējumus, ja līzinga ņēmēja vainojamas rīcības dēļ līgums tiek izbeigts pirms termiņa

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012 Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-524/2006 Par apņemšanās darījumu

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/1997 Darījumi, kuri noslēgti pretēji likuma

Lejupielādēt

02.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-111/1997 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbild par savām saistībām ar savu mantu. Tās dalībnieki neatbild par sabiedrības saistībām

Lejupielādēt