• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

70.nodaļa. PIEDZIŅAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (570.–572.1 pants)

15.12.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1161/2021

Lejupielādēt

22.04.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2009

1. Izskatot pieteikumu par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, tiesnesim lēmuma rezolutīvajā daļā jānorāda, pēc kāda Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas punkta saistība nodota piespiedu izpildīšanai. 2. Lēmums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu stājas spēkā nekavējoties un tam ir izpildu dokumenta spēks. Nolēmums izpildāms saskaņā ar sprieduma izpildīšanas noteikumiem (Civilprocesa likuma 405.panta trešā daļa), taču piespiedu izpildes līdzekļu piemērošana atkarīga no tajā norādītā Civilprocesa likuma 400.panta pirmajā daļā ietvertā saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas pamata. 3. Pakļaujot saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai atbilstoši Civilprocesa likuma 404.panta otrajai daļai jāizlemj jautājums par kreditora tiesībām saņemt likumiskos procentus saskaņā ar Civillikuma 1765.pantu. Likumiskie procenti no kopējās izpildei nodotās, bet vēl nesamaksātās summas, nosakāmi līdz lēmuma izpildei.

Lejupielādēt

14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2009

Civilprocesa likuma 572.pantā ir noteikta piedziņas vēršanas secība uz juridisko personu mantu: tiesu izpildītājs vispirms vērš piedziņu uz juridiskās personas naudas līdzekļiem, kuri atrodas kredītiestādēs, ja šo līdzekļu nepietiek, lai piedzītu parādu, piedziņu vērš uz juridiskās personas mantu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 573.panta otro daļu, ja tiesu izpildītājam rodas šaubas par mantas piederību, viņam jāpieprasa ziņas no kustamo lietu reģistriem par lietu piederību parādniekam, kā arī jānoskaidro komercķīlu reģistrā, vai parādniekam piederošās kustamās lietas nav ieķīlātas.

Lejupielādēt

03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/1997

Lejupielādēt