• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sevišķā daļa

17.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-267/1999 Saskaņā ar Krimināllikuma 262. panta sankciju, nosakot tiesājamam par šajā pantā paredzēto nodarījumu sodu, obligāti jāpiemēro arī papildsods

Lejupielādēt

09.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/1999 Galējās nepieciešamības tiesīguma nosacījums ir draudošo briesmu realitāte, to objektīva pastāvēšana. Šī norma nav attiecināma uz personu, kas notiesāta par tīšu smagu noziegumu izdarīšanu, par kuru noziedzīgā grupa savstarpēji spriedumā izklāstītos apstākļos iepriekš vienojusies

Lejupielādēt

22.12.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-412/1998 Ja Krimināllikums, kas stājas spēkā ar 1999.gada 1.aprīli, paredz vieglāku sodu nekā attiecīgais Latvijas Kriminālkodeksa pants, soda apmērs nosakāms Krimināllikuma panta ietvaros

Lejupielādēt

29.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-398/1998 Par tiesājamā tiesībām atteikties no aizstāvja

Lejupielādēt

21.12.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-392/1998 Sakarā ar to, ka tiesājamais rīkojies atbilstoši Latvijas kriminālkodeksa 218.panta ceturtās daļas nosacījumiem, tiesu nolēmumi daļā atcelti un krimināllieta pēc Latvijas kriminālkodeksa 218.panta pirmās daļas izbeigta

Lejupielādēt

23.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-348/1998 Lai kvalificētu slepkavību kā izdarītu daudzu personu dzīvībai bīstamā veidā Latvijas Kriminālkodeksa 99.panta 6.punkta izpratnē, jākonstatē, ka vainīgais apzinājies, ka lieto tādu konkrētā cilvēka nonāvēšanas paņēmienu un izdarījis to tādos apstākļos, kas bīstams vairāku cilvēku dzīvībai

Lejupielādēt

13.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-330/1998 Tiesu nolēmumi grozīti un tiesājamam noteikts mīkstāks sods, jo viņa nodarījums nepamatoti kvalificēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta piektās daļas

Lejupielādēt

20.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-326/1998 Lai iestātos kriminālatbildība pēc Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 panta otrās daļas, nav nepieciešami divi gadījumi, kad vainīgā persona vada autotransportu alkoholisko dzērienu iespaidā

Lejupielādēt

22.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/1998 Ja zādzība izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un lomu sadalīšanas galamērķa sasniegšanai, katrs grupas dalībnieks neatkarīgi no viņa lomas noziegumā jāuzskata par zādzības līdzizpildītāju

Lejupielādēt

28.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-301/1998 Motivējot krimināllikuma panta sankcijā noteiktā minimālā brīvības atņemšanas soda noteikšanu, tiesām jāvadās no tās krimināllikuma konkrētā panta redakcijas, kura bija spēkā nozieguma izdarīšanas laikā

Lejupielādēt

31.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-299/1998 Ar „iekļūšanu” jāsaprot prettiesiska slepena vai atklāta iekļūšana telpā vai citā glabātavā, lai izdarītu zādzību vai laupīšanu

Lejupielādēt

15.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/1998 Par apelācijas instances sprieduma likumību un pamatotību

Lejupielādēt

01.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-290/1998 Piemērotais krimināllikums neatbilst spriedumā konstatētajam par pierādītu atzītās noziedzīgās darbības aprakstam

Lejupielādēt

25.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-241/1998 Uzticētās mantas piesavināšanās gadījumos persona, kuras pārziņā atrodas konkrēta manta (nauda), to mantkārīgā nolūkā, neatlīdzinot tās vērtību, prettiesiski izlieto ne tikai savā labā, bet arī citos nolūkos

Lejupielādēt

25.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-225/1998 Par citas personas prettiesiskas nonāvēšanas kvalifikāciju

Lejupielādēt

15.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-222/1998 Ievērojot to, ka Latvijas Kriminālkodeksa 146. pantā paredzētā nozieguma sastāvs ir konstruēts tādā veidā, ka tā dispozīcijā nav ietverta obligāta prasība pēc nozieguma motīva vai mērķa (šo noziegumu var izdarīt aiz dažādiem motīviem), tad tas apstāklis, ka tiesājamo par pierādītu atzītu darbību aprakstā nav norādīts noziegumu motīvs, neietekmē tā kvalifikāciju. Tiesājamā darbībām ir piemērota tāda Latvijas Kriminālkodeksa panta daļa, kādu vajadzēja piemērot, kvalificējot noziegumu, kā arī pareizi piemēroti Latvijas Kriminālkodeksa Vispārīgās daļas 35. panta nosacījumi (noteikts piemērotā krimināllikuma sankcijā paredzētais minimālais sods)

Lejupielādēt

04.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/1998 Prokurora uzraudzības protests apmierināts, jo tiesas instances, pareizi konstatēdamas lietas faktiskos apstākļus, nepareizi kvalificējušas tiesājamo nodarījumus daļā par cietušā noslepkavošanu. Tīšu slepkavību iespējams izdarīt ne tikai ar tiešu, bet arī ar netiešu nodomu

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/1998 Svešas mantas zādzība, kas saistīta ar citas svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja šai darbībai ir krimināli sodāma nodarījuma pazīmes, jākvalificē pēc noziegumu kopības kā svešas mantas zādzība un kā mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana

Lejupielādēt

11.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-196/1998 Tiesājamās nodarījums pareizi kvalificēts kā nelikumīga meža ciršana lielos apmēros pēc Latvijas Kriminālkodeksa 161. panta 2. daļas (krimināllikuma redakcijā līdz 1996.gada 6.jūnijam)

Lejupielādēt

19.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-177/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 144. pantā paredzētais noziegums ir pabeigts ar mantas paturēšanas brīdi.

Lejupielādēt

09.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-168/1998 Kasācijas instances tiesa apelācijas instances tiesas spriedumu atstājusi bez grozījumiem, jo otrās instances tiesa tiesājamo nodarījumu pamatoti pārkvalificējusi no Latvijas Kriminālkodeksa 143. panta 2. daļas uz 195. pantu

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-135/1998 Ja ar pašvaldības lēmumu mežs nodots personas lietošanā, tad Latvijas Kriminālkodeksa 161. panta 1. daļas dispozīcijas izpratnē to nevar uzskatīt par svešu mežu

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-134/1998 Personas nodarījums kvalificējams pēc Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 panta 2. daļas, ja tai ir nenoņemta vai nedzēsta sodāmība par noziegumu, kas paredzēts Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 pantā, un tā kaut vai vienreiz vadījusi transporta līdzekli dzērumā

Lejupielādēt

24.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/1998 Procesuālie dokumenti, kas nav noformēti atbilstoši kriminālprocesa likuma normu prasībām un starp Latvijas Republiku un Polijas Republiku noslēgtā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām krimināllietās prasībām, nevar būt par pamatu apsūdzības raksta sastādīšanai; Lai pareizi piemērotu krimināllikumu, būtiski svarīga ir jautājuma noskaidrošana par cietušajiem nodarīto miesas bojājumu smagumu

Lejupielādēt

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-105/1998 Par personas saukšanu pie kriminālatbildības par dienesta pilnvaru pārsniegšanu

Lejupielādēt

17.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/1998 Par zādzības kvalificēšanu pēc atkārtotības pazīmes

Lejupielādēt

04.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-95/1998 Jautājumu par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas tiesnesis nav tiesīgs izlemt vienpersoniski, jo lieta nav iztiesāta saīsinātā procesa kārtībā

Lejupielādēt

10.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/1998 Spriedums, ar kuru vainīgai personai piespriests nāves sods par slepkavību, izdarītu pastiprinošos apstākļos, atstāts bez grozījuma

Lejupielādēt

24.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-69/1998 Ļaunprātīga nepakļaušanās cietuma darbinieku likumīgām prasībām, kas saistīta ar naža pielietošanu un tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu, kvalificējama nevis kā huligānisms, kas saistīts ar naža pielietošanu, bet gan kā ļaunprātīga nepakļaušanās brīvības atņemšanas vietas administrācijas prasībām

Lejupielādēt

19.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 141. panta dispozīcijas izpratnē uzbrucējs vēlas iegūt mantu, kas atrodas īpašnieka vai citas personas valdījumā, nevis lai atdotu savā valdījumā esošo mantu

Lejupielādēt

19.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/1998 Vainīgo darbībām piemērots tāds Latvijas Kriminālkodeksa pants, kādu vajadzēja piemērot, tās juridiski novērtējot

Lejupielādēt

10.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/1998 Atbildība par svešas mantas atkārtotām zādzībām iestājas neatkarīgi no tā, vai vainīgais katrā no šīm zādzībām bijis izpildītājs vai līdzdalībnieks. Nevajag atsevišķi kvalificēt noziegumus, kuros persona bijusi līdzdalībniece, ja šie noziegumi attiecas uz vienu un to pašu mantas apdraudējuma veidu

Lejupielādēt

14.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-23/1998 Izdarīdams vairākus sitienus nepilngadīgajam, tiesājamais apzinājies savas darbības bīstamo raksturu, paredzējis un apzināti pieļāvis sabiedriski bīstamo seku - smagu miesas bojājumu - iestāšanos

Lejupielādēt

07.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-5/1998 Apzināti nepatiesu ziņu iesniegšana vēlēšanu komisijai, aizpildot Latvijas Republikas Saeimas deputāta kandidāta deklarāciju, satur Latvijas Kriminālkodeksa 186.2 panta otrajā daļā paredzēto nozieguma sastāvu

Lejupielādēt

13.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/1998 Lai huligānismu kvalificētu pēc Latvijas Kriminālkodeksa 204. panta 3. daļas, tiesai jākonstatē, ka huligānisms izdarīts, lietojot vai mēģinot lietot panta dispozīcijā uzskaitītos priekšmetus, tai skaitā nazi

Lejupielādēt

23.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-361/1997 Tiesājamā nodarījums pareizi kvalificēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 5. daļas

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-351/1997 Automašīnas salona paneļa kastīte nav uzskatāma par „citu glabātavu” Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 4. daļas izpratnē

Lejupielādēt

16.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-337/1997 Spriedumā izteiktiem secinājumiem par nodarījuma juridisko kvalifikāciju jābūt pārliecinošiem

Lejupielādēt

16.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-315/1997 Par tiesājamās personas vainas formu lietā par slepkavību izteikti divi pretēji viedokļi

Lejupielādēt

22.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-308/1997 Par slepkavības izpildītājiem atzīstamas tikai tās personas, kuras rīkojušās kopīgi un ar vienotu nodomu

Lejupielādēt

07.10.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-281/1997 Vainīgajam transporta kustības drošības noteikumu pārkāpšanā nav jāatlīdzina cietušajam morāls kaitējums

Lejupielādēt

17.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-274/1997 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts daļā un lieta pēc Latvijas Kriminālkodeksa 146. panta 2. daļas izbeigta nozieguma sastāva trūkuma dēļ

Lejupielādēt

26.09.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-251/1997 Spriedumā norādāms par pierādītu atzītās noziedzīgās darbības apraksts

Lejupielādēt

26.06.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1997 Ceļot apsūdzību par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, ir jākonstatē, ka vainīgajam bija nodoms nodarīt cietušajam smagus miesas bojājumus, tas ir, viņš paredzēja savas darbības sekas un vēlējās vai apzināti pieļāva to iestāšanos

Lejupielādēt

10.06.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-177/1997 Mantas apzināta piesavināšanās mantkārīgā nolūkā, ja to ir izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta noteiktam mērķim, ir Latvijas Kriminālkodeksa 144. pantā paredzētais noziegums

Lejupielādēt

27.05.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-166/1997 Aktīvas darbības, kas rupji pārkāpj sabiedrisko kārtību un izpaužas acīm redzamā necienībā pret sabiedrību, ir kriminālsodāms huligānisms

Lejupielādēt

12.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-164/1997 Tiesājamā nodarījums pareizi kvalificēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 98.panta

Lejupielādēt

20.05.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-161/1997 Tiesājamā nodarījums pareizi kvalificēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 98. panta

Lejupielādēt

06.05.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-134/1997 Izlemjot jautājumu par to, vai vainīgās personas nodarījumā ir slepkavība vai tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšana, tiesai jāņem vērā šīs personas nodoma saturs un ievirze

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-111/1997 Nodarījums pareizi kvalificēts kā zādzības mēģinājums ar iekļūšanu telpā

Lejupielādēt

22.04.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-103/1997 Lūgums kasācijas sūdzībā atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu jāpamato ar norādi uz apstākļiem, kas noskaidrojami, no jauna iztiesājot lietu

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/1997 Nodoma atklāšana izdarīt noziegumu nav nozieguma izdarīšanas stadija, un par to personu saukt pie kriminālatbildības nav likumīga pamata

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/1997 Notiesājošs spriedums apsūdzībā pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 2. daļas grozīts krimināllikuma kļūdainas piemērošanas dēļ

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/1997 Auksto ieroču iegādāšanās par nelikumīgu Latvijas Kriminālkodeksa izpratnē jāuzskata arī tad, ja šādi ieroči saņemti dāvinājuma ceļā

Lejupielādēt

18.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/1997 Kasācijas sūdzībā izteiktā prasība par sprieduma atcelšanu jāpamato ar norādi uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu

Lejupielādēt

18.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/1997 Tiesājamā darbības pareizi kvalificētas pēc Latvijas Kriminālkodeksa 161. panta 2. daļas

Lejupielādēt

20.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/1998 Amnestijas likums nav piemērojams, ja persona notiesāta par Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 pantā paredzēto noziegumu, kā arī tad, ja brīvības atņemšanas sods noteikts saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta 8. daļas nosacījumiem

Lejupielādēt

14.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/1997 Tiesājamā darbības nolūkā nolaupīt naudu no veikala kases, saistītas ar vardarbību, kas nav bīstama cietušā dzīvībai un veselībai, vai ar šādas vardarbības piedraudējumu, tiesājamam nerealizējot noziedzīgo nodomu līdz galam no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, pareizi kvalificētas pēc Latvijas Kriminālkodeksa 15. panta 2. daļas un 139. panta 3. daļas

Lejupielādēt

17.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/1997 Krimināllikums kļūdaini piemērots darbībām, kurās nav nozieguma sastāva

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1996 Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-299/1996 Par tīšas slepkavības ar sevišķu cietsirdību kvalifikāciju

Lejupielādēt

15.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-283/1996 Par kriminālatbildību sakarā ar transporta līdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī

Lejupielādēt

19.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-277/1996 Par krimināllietas nepamatotu nosūtīšanu papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-244/1996 Par krimināllikuma un kriminālprocesa likuma pārkāpumu

Lejupielādēt

17.09.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-228/1996 Par tiesājamā attaisnošanu

Lejupielādēt

27.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/1996 Par pabeigtu zādzību un zādzības mēģinājumu ar iekļūšanu telpā vai citā glabātavā

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-205/1996 Par terminu „telpa” un „cita glabātava” saturu Latvijas Kriminālkodeksa 139.panta izpratnē

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 181.3 panta otrajā daļā paredzētā nozieguma kvalifikāciju

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-128/1996 Par nozieguma sastāva – viltotas naudas izplatīšanas un krāpšanas – atšķirībām

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996 Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/1996 Par laupīšanas kvalifikāciju, ja vainīgā darbības neuzmanības dēļ bijušas par iemeslu cietušā nāvei

Lejupielādēt

07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-101/1996 Par likuma atpakaļejošo spēku

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/1996 Par nepareizi konstatētu nozieguma sastāvu

Lejupielādēt

04.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-75/1996 Par nozieguma pārkvalificēšanu kasācijas tiesas sēdē

Lejupielādēt

15.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-42/1996 Par lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai sakarā ar nozieguma nepareizu kvalifikāciju

Lejupielādēt

15.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-3/1996 Par noziegumu kvalifikāciju, ja ļaunprātīgu huligānisku darbību rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi

Lejupielādēt

08.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-2/1996 Par nepareizu nozieguma kvalifikāciju

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-45/1995 Par nozieguma kvalificējošās pazīmes izslēgšanu un soda samazināšanu

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-41/1995 Par izdarītās zādzības nepareizu kvalifikāciju

Lejupielādēt