• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

30.nodaļa. LIETAS PAR BĒRNA IZCELŠANĀS NOTEIKŠANU (245.pants–250.pants)

2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[L]/2022

Lai apstrīdētu paternitātes pieņēmumu, bērna mātes vīram divu gadu laikā no dienas, kad viņš uzzināja, ka bērns nav cēlies no viņa, jāceļ atbilstoša prasība, norādot un pamatojot apstākļus, kas no objektīva vērotāja skatupunkta var būt piemēroti, lai pamatoti radītu viņam šaubas par to, vai viņš ir bērna bioloģiskais tēvs. Savukārt atbildētājam, kurš apstrīd, ka prasība ir iesniegta likumā paredzētajā termiņā, ir pierādīšanas nasta par pieteikuma iesniegšanas termiņa nokavēšanu. Ja bērna mātes vīrs ir norādījis noteiktu laiku, kad viņam kļuva zināmi paternitātei pretimrunājošie apstākļi, tad atbildētājam ir jāpierāda, ka bērna mātes vīrs jau agrāk par norādīto laiku ir zinājis par paternitātei pretimrunājošiem apstākļiem. Ja atbildētājs iesniedz pārliecinošus (pietiekami ticamus) pierādījumus, tad pierādīšanas nasta pāriet atpakaļ prasītājam.

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2020

Cilvēka subjektīvās izjūtas (šaubas, aizdomas) vien, kas objektīvi nav pamatotas, nav uzskatāmas par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti Civillikuma 156. panta otrās daļas izpratnē. Personai, vēršoties tiesā par labprātīgi atzītas paternitātes apstrīdēšanu, minētajā tiesību normā noteikts pienākums norādīt uz konkrētiem, paternitāti izslēdzošiem apstākļiem, kas kļuvuši zināmi pēdējo divu gadu laikā pirms prasības celšanas.

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019

Mantojuma atklāšanās brīdī nenoteikta bērna paternitāte nav uzskatāma par šķērsli mantojuma iegūšanai. Likums neierobežo bērna tiesības celt prasību nolūkā noteikt savu izcelšanos no konkrētas personas.

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-50/2000

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-69/1999

Lejupielādēt

07.07.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-62/1999

Lejupielādēt