• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā nodaļa. AIZBILDNĪBA UN AIZGĀDNĪBA (216.–381.pants)

2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-[F]/2022

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2021

Spriedums par personas rīcībspējas ierobežošanu, kura rezolutīvajā daļā nav norādīts rīcībspējas ierobežojumu apjoms, pārkāpj personas tiesības uz rīcībspējas neaizskaramību.

Lejupielādēt

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020

Lai noteiktu, vai sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējs ir uzskatāms par patērētāju, izšķirošs ir līdzēju statuss attiecīgā līguma noslēgšanas brīdī. Patērētāja statuss nav atkarīgs no personas faktiskajām zināšanām un prasmēm līguma slēgšanas brīdī, līdz ar to nav nozīmes tam, ka šī persona var kļūt par speciālistu attiecīgo pakalpojumu jomā nākotnē.

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[I]/2017

Rīcībspējas ierobežošanas tiesiskais regulējums vērsts uz to, lai nodrošinātu personas pamattiesību (tiesības uz privāto dzīvi) ievērošanu. Pirms rīcībspējas ierobežojuma kā galējā līdzekļa noteikšanas, tiesai jāapsver, vai nepastāv saudzīgāks veids personas rīcībspējas ierobežošanai un vai mērķi, kura dēļ tiek prasīts noteikt ierobežojumu, nav iespējams sasniegt ar citu līdzekli, mazāk iejaucoties personas privātajā dzīvē. Tiesas nolēmumam par rīcībspējas ierobežojumu jāpierāda saikne starp faktiskajām spējām un rīcībspējas ierobežošanu. Personas rīcībspēja ierobežojama minimālajā apmērā tikai vienīgi, lai sasniegtu to mērķi, kura dēļ notiek iejaukšanās personas privātajā sfērā. Lemjot par iespējamiem rīcībspējas ierobežojumiem, cik vien iespējams, jāņem vērā pašas personas vēlmes.

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007

Saskaņā ar Civillikuma 361.pantu aizgādībā esošo garā slimo darbība, sevišķi viņu mantas atsavinājumi, nav spēkā. Tas pats attiecas arī uz darbībām, ko viņi pirms aizgādības iecelšanas izdarījuši gara slimības stāvoklī (Civillikuma 361.pants).

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2007

Noslēdzot vienošanos par īrnieka un viņa ģimenes locekļu atteikšanos no dzīvokļa privatizācijas un dzīvokļa privatizāciju uz trešās personas vārda, īrnieka nepilngadīgo ģimenes locekļu tiesību nodrošināšanai nepieciešama bāriņtiesas piekrišana (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, Bāriņtiesu likuma 18., 21.pants).

Lejupielādēt

03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004

Lejupielādēt

16.07.2003. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-31/2003

Lejupielādēt

25.04.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-21/2001

Lejupielādēt

14.02.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-2/2001

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-69/1999

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/1999

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-146/1997

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-90/1996

Lejupielādēt