• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

LIKUMS “PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937.GADA CIVILLIKUMA IEVADA, MANTOJUMA TIESĪBU UN LIETU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

20.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2019 Ēka kā atsevišķs īpašuma objekts, ja tā nav nodota ekspluatācijā līdz 1992.gada 1.septembrim

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019 Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

Lejupielādēt

20.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-329/2016 Līguma nosacījumu noteikšana tiesā, pastāvot piespiedu līgumiskajām attiecībām

Lejupielādēt

23.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-287/2016 Piespiedu nomas līguma noslēgšana ar vienu no zemesgabala kopīpašniekiem

Lejupielādēt

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2016 Piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvara noteikšana

Lejupielādēt

22.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2229/2014 Uz iznomātas zemes uzceltas jaunbūves ierakstīšanas zemesgrāmatā nosacījumi

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014 Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

27.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-391/2012 Zemes lietošanas tiesiskā pamata nozīme, izlemjot jautājumu par zaudējumu atlīdzību zemesgabala īpašniekam par tiesību aizskārumu, kas radies, citai personai lietojot zemi

Lejupielādēt

09.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2012 Zemes piespiedu nomas jēdziens un tā saturs

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010 Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2010 Par izpirkuma tiesību realizēšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-354/2008 Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

Lejupielādēt

04.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2007 Par īpašuma tiesībām uz garāžu

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-626/2006 Par pastāvīga īpašuma objekta ēkas (būves) īpašuma tiesībām

Lejupielādēt

09.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2006 Ieinteresētās personas pieaicināšana lietā

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005 Par neatraidāmā mantinieka neatņemamās daļas apmēru

Lejupielādēt

27.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-238/2005 Par ieilguma institūta piemērošanu

Lejupielādēt

02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2005 Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojumu tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta piemērošanas īpatnībām

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/1999 Par mantinieku tiesībām uz nacionalizēto zemi

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-156/1999 Par iespēju atjaunot īpašuma tiesības uz namīpašumu, kas pārbūvēts vairāk par 65 procentiem

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/1999 Par namīpašumu denacionalizācijas termiņu ievērošanu

Lejupielādēt

18.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu vācbaltiešiem

Lejupielādēt

03.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/1999 Saistības, kas radušās no kaitējuma nodarīšanas pirms 1993. gada 1. marta, apspriežamas pēc likumiem, kas bija spēkā līdz 1993.gada 28. februārim

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1999 Par padomju un vācu okupācijas varu normatīvo aktu nepiemērošanu, atjaunojot īpašuma tiesības uz nelikumīgi atsavinātiem īpašumiem

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/1999 Par gadījumiem, kad nav piemērojama Civillikuma 968.panta norma, izlemjot strīdus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumiem

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/1998 Pieteikums par mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu pilsoņiem, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas atzīta par nepamatotu, iesniedzams ne vēlāk kā trīs gadus pēc tam, kad izsūtīšana atzīta par nepamatotu

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/1998 Par mantojuma tiesībām uz nacionalizētajiem īpašumiem

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/1998 Par termiņu, kādā bijušie īpašnieki un viņu mantinieki iesniedz pieprasījumus uz denacionalizējamo namīpašumu

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/1996 Par mantinieku loku, atjaunojot īpašuma tiesības uz nelikumīgi atsavinātu īpašumu

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/1996 Par neiespējamību atjaunot apgrūtinājuma ierakstu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/1996 Mantojumam, kas atklājies pirms 1992.gada 1.septembra, pielietojamas Latvijas Civilkodeksa normas

Lejupielādēt

01.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/1996 Par testamenta formu, ja spriedums taisīts pirms 1992.gada 1.septembra

Lejupielādēt