• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XII nodaļa. Nonāvēšana

14.12.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-321/2022

Slepkavības pastiprinošos apstākļos pareizai kvalifikācijai būtiska nozīme ir ne tikai vainīgās personas faktiskajām darbībām, bet arī vainīgās personas nodoma saturam, cietušā nāves cēlonim un nāves iestāšanās brīdim. Lemjot par slepkavības kvalificējošo pazīmju esību, juridiska nozīme ir arī vainīgā psihiskās attieksmes pret izvēlēto slepkavības veidu un paņēmieniem noteikšanai. Ja tiesa atzīst par pierādītu, ka persona ir tikusi dedzināta, būtiski ir noteikt, vai persona ir dedzināta nolūkā nonāvēt, sagādāt tai sevišķas ciešanas, vai arī ir dedzināts jau nonāvētas personas līķis nolūkā izdarīt līķa apgānīšanu.

Lejupielādēt

30.09.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2022

Lai personu atzītu par vainīgu Krimināllikuma 118.panta 1.punktā paredzētās slepkavības izdarīšanā, tiesai jākonstatē, ka cietušais ir devis liecību tiesā vai pirmstiesas kriminālprocesā un tieši liecības sniegšana bijusi par iemeslu viņa slepkavībai.

Lejupielādēt

08.07.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-324/2021

Ja tiek izmantots tāds noslepkavošanas veids, kas ir bīstams vairākām personām, ne tikai vienam cietušajam, un rezultātā cietusī persona tiek nonāvēta, noziedzīgais nodarījums kvalificējams pēc Krimināllikuma 117.panta 3.punkta kā slepkavība, kas izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā. Tas, vai vainīgā persona bija pazīstama ar cietušo un vai viņai bija nodoms izdarīt tieši šīs konkrētās personas slepkavību, kvalifikāciju neietekmē.

Lejupielādēt

18.08.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-508/2020

Lai personas darbības kvalificētu pēc Krimināllikuma 116.panta kā izdarītas ar tiešu nodomu, jāpamatojas uz izdarītā noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopumu, īpaši ņemot vērā nozieguma izdarīšanas veidu un rīkus, brūču un citu miesas bojājumu daudzumu, raksturu un lokalizāciju, vainīgā noziedzīgo darbību pārtraukšanas iemeslu un viņa rīcību pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas un citus apstākļus, kas var liecināt par vainīgā nodomu. Uz vainīgā nodomu attiecībā pret nāvi var norādīt dzīvībai izteikti bīstama veida rīku un līdzekļu, piemēram, aukstā ieroča, kas tūlīt spēj sagādāt nāvi, izmantošana.

Lejupielādēt

02.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/2020

Lejupielādēt

05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020

Lejupielādēt

05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020

Lai personu atzītu par vainīgu Krimināllikuma 117.panta 2.punktā paredzētās slepkavības izdarīšanā, tiesai jākonstatē, pirmkārt, ka cietušais objektīvi atradies bezpalīdzības stāvoklī (objektīvais kritērijs), un, otrkārt, ka vainīgais apzinājies cietušā atrašanos bezpalīdzības stāvoklī (subjektīvais kritērijs). Ar Krimināllikuma 117.panta 2.punktā norādīto bezpalīdzības stāvokli saprot personas atrašanos tādā fiziskā vai psihiskā stāvoklī, kas liedz tai iespēju saprast ar viņu izdarīto darbību raksturu un nozīmi un līdz ar to izrādīt jebkādu pretestību vardarbībai, vai arī, saprotot to, nodrošināt sev aizsardzību. Personas fiziskais vecums pats par sevi nevar būt izšķirošais objektīvais kritērijs bezpalīdzības stāvokļa konstatēšanai. Par bezpalīdzības stāvoklī esošām personām atzīstamas nevarīgas personas.

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2020

Lejupielādēt

11.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2019

Lai noskaidrotu vainīgā nodoma saturu, jāpamatojas uz izdarītā noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopumu, īpaši ņemot vērā nozieguma izdarīšanas veidu un rīkus, brūču un citu miesas bojājumu daudzumu, raksturu un lokalizāciju, vainīgā noziedzīgo darbību pārtraukšanas iemeslu un viņa rīcību pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, kā arī izvērtējot vainīgā un cietušā attiecības pirms noziedzīga nodarījuma izdarīšanas un citus apstākļus, kas var liecināt par vainīgā nodomu. Uz vainīgā tiešu nodomu attiecībā pret nāvi var norādīt dzīvībai izteikti bīstama veida, rīku un līdzekļu, piemēram, nāvējoša fiziska spēka, aukstā ieroča, asa vai smaga priekšmeta un tamlīdzīga noziedzīga rīka, kas tūlīt spēj sagādāt nāvi, izmantošana. Tādējādi noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopuma noskaidrošana un pierādīšana ir priekšnoteikums vainīgās personas nodoma atklāšanai.

Lejupielādēt

31.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2018

Lejupielādēt

28.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2014

Ja maksimālais soda apmērs vai laiks par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu no 2013.gada 1.aprīļa ir paredzēts bargāks, tiesai nav pamata to piemērot, jo tādējādi tiek pārkāpti Krimināllikuma 5.panta trešās daļas nosacījumi.

Lejupielādēt

22.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-528/2013

Šķietamā aizstāvēšanās tāpat kā nepieciešamā aizstāvēšanās ir iespējama tikai tad, ja pastāv zināmi obligāti nosacījumi. Nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā tāds nosacījums ir reāls apdraudējums, bet šķietamās aizstāvēšanās gadījumā – darbības, kuras uzskata par šādu apdraudējumu. Ja persona bez jebkāda pamata iedomājusies, ka notiek uzbrukums, jo cietušā rīcība un konkrētie notikuma apstākļi nav devuši tam iemeslu, tad šī persona par tīši radītu kaitējumu atbild uz vispārējiem pamatiem.

Lejupielādēt

17.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/2012

Krimināllikuma 117.panta 2.punktā paredzētās slepkavības pastiprinošos apstākļos bezpalīdzību raksturo divi fiziskā un psihiskā stāvokļa kritēriji: cietušais nesaprot ar viņu izdarīto darbību raksturu un nozīmi un līdz ar to nevar izrādīt jebkādu pretestību vardarbībai vai cietušais saprot ar viņu izdarīto darbību raksturu un nozīmi, bet nevar fiziski nodrošināt sev aizsardzību. Notiesājoša sprieduma aprakstošajā daļā tiesai jānorāda visas obligātās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kas nosaka tā juridisko kvalifikāciju.

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-167/2012

Slepkavības atkārtotība konstatējama divējādi: 1) vairākas slepkavības viena kriminālprocesa ietvaros, ja ne par vienu no tām nav iestājies kriminālatbildības noilgums, 2) atkārtotību veido spēkā stājies tiesas spriedums par iepriekš izdarīto slepkavību.

Lejupielādēt

08.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/2012

Slepkavības ar netiešu nodomu norobežošana no Krimināllikuma 125.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma un no Krimināllikuma 123.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma.

Lejupielādēt

05.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-12/2012

Lai būtu pamats personas saukšanai pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 124.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, obligāti jāpastāv cēloņsakarībai starp prettiesisko darbību un šajā pantā paredzētajām sekām, turklāt šī cēloņsakarība tiesai ir jākonstatē.

Lejupielādēt

01.10.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-316/2002

Lejupielādēt

20.03.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-64/2001

Lejupielādēt

21.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2000

Lejupielādēt

04.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/2000

Lejupielādēt