• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

19.nodaļa. PRASĪBAS NODROŠINĀŠANA (137.-146.pants)

13.11.2019. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SPC-30/2019 Protests par lēmumu par prasības nodrošinājumu

Lejupielādēt

17.10.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1587/2017 Pieteikuma par prasības nodrošinājuma atcelšanu izvērtējums

Lejupielādēt

12.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2017 No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

Lejupielādēt

29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-3133/2014 Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša kompetence, izskatot ar tiesneša lēmumu par prasības nodrošināšanu pamatotu nostiprinājuma lūgumu par ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšanu

Lejupielādēt

04.12.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2021/2013 Latvijā atzīta ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes nosacījumi

Lejupielādēt

24.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1654/2013 Tiesas kompetences robežas prasības nodrošināšanas pieteikuma izskatīšanā, izvērtējot prasības pirmšķietamo (prima facie) juridisko pamatojumu

Lejupielādēt

20.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1644/2012 Prasības nodrošinājuma jautājuma izskatīšanā izvērtējamie apstākļi

Lejupielādēt

06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-951/2011 Prasības nodrošinājums maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

23.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-784/2009 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas secību Zemegrāmatu nodaļā

Lejupielādēt

04.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1019/2007 Par prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-946/2007 Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2006 Lēmuma par aizlieguma atzīmi nekavējoša izpildīšana

Lejupielādēt

08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-135/2006 Nostiprinājuma lūgums, kas pamatots uz tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanas atzīmes nekavējošu ierakstīšanu, nav pielīdzināms nostiprinājuma lūgumiem, kādus iesniedz tiesiska darījuma dalībnieki, un tas izpildāms nekavējoši

Lejupielādēt

11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2006 Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/2004 Par dāvinājuma līguma formu

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-174/1996 Par prasības nodrošināšanu līdz lietas izskatīšanai apelācijas kārtībā

Lejupielādēt