• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

ĪPAŠUMA TIESĪBU ATJAUNOŠANA UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-857/2020 Dzīvojamās mājas kapitālais remonts kā pamatojums īres līguma izbeigšanai, ja ēkas īpašnieks ir juridiska persona, kuras īpašuma tiesības uz ēku īpašumu nodibinātas kā zemes īpašuma bijušā īpašnieka tiesību pārmantotājai

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-206/2019 Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-803/2007 Īpašuma tiesību atjaunošana, ja pieteikums nav iesniegts termiņā

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2007 Par denacionalizētas un atsavinātas zemes nomas apmēru

Lejupielādēt

10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-678/2007 Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušo zemes īpašnieku mantinieku mantiniekiem

Lejupielādēt

25.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2007 Par īpašuma tiesībām uz „Ave sol”

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2007 Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta sestās daļas piemērošana

Lejupielādēt

14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2007 Par ielu sarkanām līnijām (Aizsargjoslu likums), atjaunojot zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-57/2007 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām un dzirnavām

Lejupielādēt

14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/2007 Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušā īpašnieka mantiniekiem

Lejupielādēt

31.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2007 Par kompensācijas vai līdzvērtīgas zemes saņemšanas iespēju pilsētās, ja nokavēts pieprasījuma iesniegšanas termiņš

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-490/2006 Par mantojuma apliecības juridisko spēku

Lejupielādēt

08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2006 Par reliģisko organizāciju tiesībām pieprasīt īpašuma tiesību atjaunošanu

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2005 Izskatot lietu sevišķās tiesāšanas kārtībā, personai nevar tikt atzītas tiesības uz nekustamo īpašumu ar ieilgumu, šajā nolūkā ceļama īpašuma prasība apgabaltiesā

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005 Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu

Lejupielādēt

12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-7/2005 Par īpašuma atdošanu reliģiskām organizācijām

Lejupielādēt

17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2004 Prasības noilguma termiņa tecējums sākas ar to dienu, kad radušās tiesības uz prasību

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-680/1999 Kārtība zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanai naudā

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-617/1999 Darījumu tiesa var atzīt par spēkā neesošo, tikai tad, ja par to celta prasība Civilprocesa noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

15.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanas neiespējamību, ja zemes īpašnieka mantinieks nokavējis pieteikuma iesniegšanas termiņu

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-554/1999 Par tiesībām saņemt zemes gabalu īpašumā par maksu robežās, kādās tas tika piešķirts apbūvei

Lejupielādēt

06.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-532/1999 Namīpašums nav bijis nopirkts likumā noteiktā kārtībā uz notariāli apstiprināta atsavināšanas līguma pamata

Lejupielādēt

01.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-531/1999 Par zemes komisijas atcelšanu

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-459/1999 Par zemes kompensācijas sertifikātu dzēšanu naudā

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/1999 Par īpašuma tiesību atzīšanu valstij uz zemi

Lejupielādēt

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/1999 Par fiziskai vai juridiskai personai piešķirtās zemes vai tās daļas lietošanas tiesību izbeigšanas pamatiem

Lejupielādēt

09.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-370/1999 Par nacionalizētā īpašuma piederību

Lejupielādēt

12.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-298/1999 Izšķirot strīdu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, jāņem vērā likumā noteiktie izņēmumi, kad šīs tiesības neatjauno

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/1999 Strīds par zemi starp bijušo zemes īpašnieku un ēku pašreizējo īpašnieku

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/1999 Par mantinieku tiesībām uz nacionalizēto zemi

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/1999 Par zemes pieprasījuma iesniegšanas termiņa nokavējuma sekām

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nacionalizētu uzņēmumu, nosakot izpērkamās valsts mantas vērtību

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-199/1999 Ja prasības tiesību uz darījuma pamata likums dara atkarīgu no rakstiskās formas, tad, ja, rakstisks akts nav sastādīts, darījumam ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā citai fiziskai personai

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/1999 Denacionalizējmais namīpašums atsavināts juridiskām personām un nodots privatizācijai līdz denacionalizācijai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņa notecējumam

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-158/1999 Par prioritātes tiesībām saņemt zemi lietošanā

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-156/1999 Par iespēju atjaunot īpašuma tiesības uz namīpašumu, kas pārbūvēts vairāk par 65 procentiem

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/1999 Apstiprinātais pagasta zemes ierīcības projekts ir obligāts visiem zemes lietotājiem, kā arī valsts pārvaldes, saimnieciskajām un sabiedriskajām institūcijām

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/1999 Par namīpašumu denacionalizācijas termiņu ievērošanu

Lejupielādēt

17.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/1999 Par nomas maksas ierobežojumu, ja uz atgūtās zemes pilsētā atrodas ēkas un būves, kas privatizētas likumā noteiktā kārtībā

Lejupielādēt

17.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-82/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamiem īpašumiem sabiedriskajām organizācijām

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-77/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi atbilstoši LR likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 9.panta trešās daļas prasībām

Lejupielādēt

18.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/1999 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu vācbaltiešiem

Lejupielādēt

07.07.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-59/1999 Par 1939.gada 30.oktobra starp Latviju un Vāciju noslēgtā līguma „Par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju” piemērošanas aspektiem

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1999 Par padomju un vācu okupācijas varu normatīvo aktu nepiemērošanu, atjaunojot īpašuma tiesības uz nelikumīgi atsavinātiem īpašumiem

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/1999 Par gadījumiem, kad nav piemērojama Civillikuma 968.panta norma, izlemjot strīdus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumiem

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/1999 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu, par kura piederību nacionalizācijas brīdī pastāv strīds

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/1999 Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, ja privatizējamais valsts vai pašvaldības uzņēmums pasludināts, par maksātnespējīgu

Lejupielādēt

16.12.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-723/1998 Atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 9. un 10.pantam prioritāte zemes piešķiršanai lietošanā nosakāma, pamatojoties uz pieprasījumiem, kuri iesniegti līdz 1991.gada 20.jūnijam

Lejupielādēt

16.12.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-718/1998 Par bijušo īpašnieku mantinieku zemes pieprasījumu iesniegšanas fakta, secības un termiņu pārbaudes nepieciešamību, izlemjot strīdus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi

Lejupielādēt

07.10.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-602/1998 Par zemes pieprasījuma iesniegšanas termiņa nokavējuma sekām

Lejupielādēt

28.10.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-587/1998 Par zemes lietošanas tiesībām

Lejupielādēt

23.09.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-585/1998 Par zemes īpašnieka vai tā mantinieka pirmpirkuma tiesībām, ja pārdod ēkas, kas atrodas uz īpašnieka zemes

Lejupielādēt

23.09.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-562/1998 Par prioritāti uz lauku zemes lietošanu strīdu starp bijušā zemes īpašnieka mantinieku un zemes faktisko lietotāju

Lejupielādēt

29.07.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-427/1998 Par zemes lietošanas tiesībām

Lejupielādēt

29.07.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/1998 Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 12.panta 2.punkta piemērošanu

Lejupielādēt

29.07.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/1998 Par apstiprināta pagasta zemes ierīcības projekta obligāto raksturu

Lejupielādēt

15.07.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-401/1998 Par nepieļaujamību atsavināt īpašuma tiesības, kas jau iegūtas saskaņā ar likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

Lejupielādēt

17.06.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/1998 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz uzņēmumu

Lejupielādēt

27.05.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-310/1998 Par garantijām nomāt zemi

Lejupielādēt

27.05.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-302/1998 Neiesniedzot pieteikumu par zemes piešķiršanu lietošanā līdz 1991.gada 20.jūnijam, tiek zaudēta likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 12.pantā noteiktā prioritāte

Lejupielādēt

29.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/1998 Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas ēkas un būves, kas privatizētas likumos un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, zemes nomas maksa nedrīkst pārsniegt 5% no zemes kadastrālās vērtības

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-225/1998 Namīpašuma viena līdzīpašnieka izceļošana, pamatojoties uz Latvijas-Vācijas 1939.gada 30.oktobra līgumu „Par vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju”, nevar būt par pamatu, lai atzītu, ka arī pārējie līdzīpašnieki zaudē īpašuma tiesības uz namīpašumu

Lejupielādēt

29.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/1998 Par pilsētu zemes privatizācijas tiesībām

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/1998 Strīds par īpašuma tiesībām uz zemi un kompensācijas izmaksu

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/1998 Par zemes nomas maksas apmēru un par a/s „Latvijas Krājbanka” tiesību subjektivitāti

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/1998 Par pašreizējā mājas īpašnieka — LR pilsoņa — tiesībām iegūt zemi īpašumā par maksu tādā platībā, kāda tā bija viņa lietošanā ēku pirkšanas laikā

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-196/1998 Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas izmaksu bijušā zemes īpašnieka mantiniekiem

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/1998 Strīds starp bijušo zemes īpašnieku mantiniekiem un ēku pašreizējiem īpašniekiem

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/1998 Saskaņā ar likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 4.pantu namīpašuma denacionalizācijas apliecību var atzīt par spēkā neesošu tikai tiesa

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-189/1998 Par atteikumu atjaunot īpašuma tiesības uz namīpašumu, ja tas nav atsavināts administratīvās patvaļas rezultātā

Lejupielādēt

25.03.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/1998 Par likuma „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” piemērošanu

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-152/1998 Kompensācijas izmaksa par boja gājušam ēkām, kuras no īpašnieka valdījuma izgājušas sakarā ar izsūtīšanu

Lejupielādēt

11.03.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/1998 Tiesas ceļā nevar atdot namīpašumus, kuri atbilstoši notariāli apstiprinātiem līgumiem pret atlīdzību pārgājuši labticīgu fizisko personu īpašumā

Lejupielādēt

11.03.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/1998 Par zemes strīdu starp zemes īpašniekiem, atjaunojot īpašuma tiesības mantojamās zemes robežās

Lejupielādēt

11.03.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/1998 Par likuma „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” piemērošanu

Lejupielādēt

25.02.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-82/1998 Šķūni, kuru izmantojusi paju sabiedrība kā patstāvīgu priekšmetu un kas atrodas uz prasītājam atjaunojamās zemes platības, nevar uzskatīt par piederumu galvenai lietai, kura nav saglabājusies

Lejupielādēt

25.02.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-78/1998 Par namīpašumu denacionalizāciju, īpašuma tiesību atzīšanu un darījumu formu

Lejupielādēt

11.02.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/1998 Ja bijušais zemes īpašnieks pēc 1940.gada 22.jūlija atsavinājis ēkas un būves uz viņam agrāk piederējušā zemes gabala (tā daļas), tad pašreizējais ēkas īpašnieks — LR pilsonis — ir tiesīgs saņemt zemes gabalu, kas nav lielāks par 1200 kvadrātmetriem, īpašumā par maksu

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/1998 Par mantojuma tiesībām uz nacionalizētajiem īpašumiem

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-35/1998 Par zemes pieprasījuma iesniegšanas termiņa neievērošanas sekām

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-31/1998 Par zemes nomas maksu

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/1998 Par termiņu, kādā bijušie īpašnieki un viņu mantinieki iesniedz pieprasījumus uz denacionalizējamo namīpašumu

Lejupielādēt

07.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/1998 Atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 12. pantam bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir prioritāte zemes saņemšanai lietošanā visā agrāk piederējušā platībā

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-493/1997 Par namīpašuma labticīgo ieguvēju

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-492/1997 Par sekām, ja nokavēts termiņš iesniegumam par īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumu

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-476/1997 Par atteikšanos atjaunot īpašuma tiesības uz zemi par labu citai personai

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-472/1997 Par strīdu jautājumā par meža izciršanu nogabalos, kurus bijušā īpašnieka mantinieks pieprasījis līdz 1991. gada 20. jūnijam

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/1997 Par namīpašumu atgūšanu no ieguvēja, kas nav labticīgs

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-452/1997 Par pieteikumu iesniegšanas termiņiem, pieprasot īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamu īpašumu

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-446/1997 Par aizliegumu iemitināt jaunus īrniekus nedzīvojamās telpās līdz namīpašuma atdošanai likumīgajiem īpašniekiem

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-445/1997 Tiesas ceļā nevar atdot namīpašumus, kuri atbilstoši notariāli apstiprinātiem līgumiem pret atlīdzību pārgājuši labticīgu fizisko personu īpašumā

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-434/1997 Par Civillikuma un speciālo likumu tiesību normu piemērošanu, izlemjot strīdus par nelikumīgi atsavināto īpašumu atdošanu

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-390/1997 Pamatota zemes piešķiršana lietošanā zemes reformas pirmajā kārtā izslēdz īpašuma tiesību atjaunošanu uz šo zemi bijušā īpašnieka mantiniekam

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-352/1997 Par neatraidāmiem mantiniekiem un viņu neatņemamo daļu

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/1997 Prasība par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi izskatāma saistībā ar tām materiālo tiesību normām, kuras kā pamatu norāda prasītāji lietā

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-345/1997 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumu, kas privatizēts

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-340/1997 Par zemes īpašnieka mantinieka un ēku īpašnieka savstarpējām attiecībām, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemi

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-327/1997 Par zemesgrāmatā ierakstīta nekustama īpašuma piederību un par tā īpašnieka ieraksta apstrīdēšanas iespēju

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-326/1997 Par labticīgo un ļaunticīgo ieguvēju

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-318/1997 Par sekām, ja bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki zemes pieprasījumus nav iesnieguši līdz 1991. gada 20. jūnijam un ja šī zeme līdz pieprasījuma pēc 1991. gada 20. jūnija iesniegšanai nav piešķirta pastāvīgā lietošanā citai fiziskai personai

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-311/1997 Tiesa pēc savas iniciatīvas nevar grozīt prasības pamatu. Saistību tiesiskās attiecības, kas uz darījumu pamata radušās pirms 1993. gada 1. marta, apspriežamas pēc tiem likumiem, kuri bija spēkā līdz 1993. gada 28. februārim

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-287/1997 Atbilstoši likuma

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-283/1997 Par likumā noteikto terminu ievērošanu, prasot atjaunot īpašuma tiesības uz nacionalizētiem vai nelikumīgi atsavinātiem namīpašumiem

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-275/1997 Pilsētas pašvaldība līdzvērtīga zemes gabala vietā piešķir kompensāciju, ja pilsētas administratīvajās robežās nav pietiekamu zemes platību, lai apmierinātu visus pieprasītājus

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-256/1997 Par bijušo īpašnieku īpašumā atdoto zemju nomas tiesībām

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-255/1997 Par mantinieku loku, atjaunojot īpašuma tiesības uz denacionalizētiem vai nelikumīgi atsavinātiem namīpašumiem

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-242/1997 Bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki zaudē prioritāti zemes piešķiršanai, ja pieprasījums netika iesniegts līdz 1991. gada 20. jūnijam

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-234/1997 Par pilsētas zemes īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījuma savlaicīgas neiesniegšanas sekām

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-185/1997 Par bijušā īpašnieka mantinieku priekšrocībām saņemt zemi lietošanā

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-172/1997 Par zemes gabala saņemšanu privatizācijai, ja dzīvojamā māja gājusi bojā

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-160/1997 Par juridisko personu īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi un uzņēmumiem

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-159/1997 Zemes piešķiršana pastāvīgā lietošanā zemes reformas pirmajā kārtā zemnieku saimniecību uzturēšanai izslēdz īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi bijušā īpašnieka mantiniekam, ja zemes pieprasījums iesniegts pēc 1991. gada 20. jūnija

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-157/1997 Par īpašuma tiesību atjaunošanu pēc likumā noteiktā termiņa

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-143/1997 Par iespēju atjaunot īpašuma tiesības uz zemi, kas agrāk piešķirta lietošanā citai fiziskai personai

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-141/1997 Apstiprināts zemes ierīcības projekts kā valsts zemes ierīcības dokuments ir obligāts visiem zemes lietotājiem

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-133/1997 Par Centrālās zemes komisijas lomu zemes strīdu risināšanā

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-132/1997 Par namīpašuma atsavināšanas neiespējamību no labticīga ieguvēja

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-117/1997 Par Centrālās zemes komisijas kompetenci īpašuma tiesību atjaunošanā uz zemi

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/1997 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-91/1997 Par zemes gabala robežu grozīšanu

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/1997 Bijušo zemes īpašnieku mantinieku prioritāte zemes piešķiršanā tiek saglabāta, ja izveidotās zemnieku saimniecības robežās atrodas bijušo īpašnieku ēkas, pie kurām nav pieskaitāms pagrabs

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-78/1997 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-75/1997 Par īpašuma tiesību atjaunošanu likumīgam īpašniekam uz neapdzīvojamu ēku

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-64/1997 Par kārtību, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība pilsoņiem, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas atzīta par nepamatotu

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-55/1997 Izpildītu darījumu nevar tulkot kā vienpusēju apsolījumu, kuru nav pieņēmusi otra puse un kurš tādā gadījumā nenodibina saistību atbilstoši Civillikuma 1513. pantam

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-44/1997 Par denacionalizācijas iespējamību, ja nacionalizētais namīpašums nav saglabājies

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-40/1997 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-24/1997 Par bijušo lauku īpašnieku vai viņu mantinieku prioritāti atgūt īpašumā zemi

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-4/1997 Par sertifikātu dzēšanu, saņemot samaksu naudā

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/1996 Par aizliegumu iemitināt nomnieku, ja namīpašums pakļauts denacionalizācijai

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-158/1996 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz ēkām, kas uzbūvētas pirms īpašuma tiesību atjaunošanas uz zem

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-157/1996 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām, kas nošķirtas paju sabiedrības dalībniekam par kapitāla daļām

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/1996 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-141/1996 Par atteikumu atjaunot zemes īpašuma tiesības citas personas labā

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-129/1996 Par labticīgo ieguvēju īpašumam, kas pirms tam nelikumīgi atsavināts

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-127/1996 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz sabiedriskām organizācijām atsavinātiem nekustamiem īpašumiem

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/1996 Par izceļotājiem uz Vāciju 1939.gadā atsavinātiem īpašumiem

Lejupielādēt

21.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/1996 Par iespēju atjaunot īpašuma tiesības uz zemi 1940.gada robežās

Lejupielādēt

21.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/1996 Par Civillikuma piemērošanu, atjaunojot īpašuma tiesības uz nelikumīgi atsavinātu īpašumu

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-77/1996 Par īpašuma tiesībām vairākām personām uz vienu nekustamā īpašuma objektu

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/1996 Par iespēju atsavināt namīpašumu no labticīga ieguvēja

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/1996 Par robežu noteikšanu, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemi

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/1996 Par mantas sastāva noteikšanu represētām personām

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-58/1996 Par kompensāciju un īpašuma tiesībām mājas atsavināšanas gadījumā

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/1996 Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un Biķernieku kompleksās sporta bāzes statusu

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/1996 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz denacionalizētu namīpašumu, kas iznomāts

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/1996 Par priekšrocības tiesībām, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemi

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/1996 Par tiesas kārtību zemes īpašuma tiesību atjaunošanai pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/1996 Par nepieciešamību izlemt pēc būtības strīdu lietā par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi

Lejupielādēt

08.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/1996 Par pieteikuma izskatīšanas kārtību, atjaunojot īpašuma tiesības uz namīpašumu

Lejupielādēt

25.03.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/1996 Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām, kas pārbūvētas

Lejupielādēt

13.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/1996 Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt