• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

18.nodaļa. PRASĪBAS CELŠANA (127.-136.pants)

17.08.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-804/2021 Tiesība celt prasību par zaudējumu piedziņu, kas nodarīti tiesas nolēmuma izpildes procesā

Lejupielādēt

29.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-133/2021 Lēmuma par atteikšanos pieņemt ar jauniem prasījumiem papildinātu prasības pieteikumu pārsūdzība

Lejupielādēt

21.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2021 Tiesas pienākumi, saņemot informāciju par lietas dalībnieka – ārvalstī reģistrētas komercsabiedrības – likvidācijuv

Lejupielādēt

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-988/2020 Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu pakļautība administratīvajām tiesām

Lejupielādēt

21.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-827/2020 Ārvalsts likuma satura noskaidrošana

Lejupielādēt

30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2020 Simulatīva darījuma apstrīdēšanas procesuālā forma

Lejupielādēt

03.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2020 Noilguma pārtraukšana, ja atgādinājums parādniekam nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietu

Lejupielādēt

27.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2020 Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

Lejupielādēt

21.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2018 Analoģijas izmantošana civilprocesā

Lejupielādēt

25.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-404/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un tiesnešu Andas Briedes, Anitas Čerņavskas, Ināras Gardas un Valērija Maksimova atsevišķās domas Darba likuma 122.pantā noteiktā prekluzīvā termiņa pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

06.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2018 Termiņš prasījumiem, kas celti sakarā ar noteikumu par vienlīdzīgu darba samaksu pārkāpumu

Lejupielādēt

28.09.2017. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1751/2017 Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

Lejupielādēt

24.11.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1023/2017 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Uzaicinājuma kārtība kā bezstrīdus process

Lejupielādēt

07.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-914/2017 Prasījumu vienveidīga izskatīšana un procesuālās ekonomijas princips

Lejupielādēt

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2017 Noilguma pārtraukums, ja tiesa atteikusies pieņemt prasības pieteikumu

Lejupielādēt

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-365/2017 Strīda atkārtotas izskatīšanas iespējamība

Lejupielādēt

20.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/2017 Priekšnoteikumi prasības celšanai par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/2017 Lūguma par zaudējumu atlīdzības solidāru piedziņu tiesiskā daba

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2017 un tiesnešu Valerijana Jonikāna, Valerija Maksimova un Andas Vītolas atsevišķās domas Prasība par zaudējumu atlīdzināšanu par mežā veiktu patvaļīgu koku izciršanu

Lejupielādēt

16.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2180/2016 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

Lejupielādēt

24.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1166/2016 Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

Lejupielādēt

04.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2775/2014 Prasības celšana lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2768/2014 Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana noraidītas pretprasības gadījumā

Lejupielādēt

18.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2465/2014 Īrnieka prasības tiesības izvērtējums jautājumā par dzīvokļa jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā

Lejupielādēt

29.04.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2113/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Maza apmēra darba strīdu izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

Lejupielādēt

02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-736/2010 Par pašvaldības iestāžu iekšējo lēmumu apstrīdēšanu

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-721/2010 Par fiziskas personas tiesībām lūgt prokuratūru aizstāvēt tās tiesības un likumīgās intereses

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010 Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1054/2009 Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

Lejupielādēt

01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/2008 Par politiski represētās personas statusa noteikšanas tiesisko dabu

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-703/2007 Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2007 Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2007 Par transportlīdzekļa īpašnieka noteikšanu

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2006 Prasības pamats

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-428/2006 Par administratora tiesībām izdot prokūru

Lejupielādēt

08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003 Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/1997 Prasības pieteikums civillietā tiesā jāiesniedz rakstveidā atbilstoši Latvijas Civilprocesa kodeksa 130. pantam

Lejupielādēt

26.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-137/1997 Par prasības un pretprasības vienlaicīgu izskatīšanu vienā tiesvedībā

Lejupielādēt