• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā nodaļa. SERVITŪTI (1130.–1259.pants)

05.07.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2023

Lejupielādēt

22.12.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2022

Atzīme par ceļa servitūta tiesības nodrošinājumu dod tā nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumam par labu nodrošinājums nostiprināts, nogaidu tiesību uz servitūta ierakstīšanu zemesgrāmatā. Šīs tiesības īstenošana ir atkarīga no minētā nekustamā īpašuma īpašnieka aktīvas rīcības, lūdzot nostiprināt servitūtu zemesgrāmatā. Tiesiskās noteiktības nodrošināšanas nolūkā atzīmes par ceļa servitūta tiesības nodrošinājumu saglabāšana tās pagaidu rakstura dēļ nav attaisnojama tad, ja tiesīgais nekustamā īpašuma īpašnieks saprātīgā termiņā neveic aktīvas darbības atzīmes aizstāšanai ar ierakstu.

Lejupielādēt

22.12.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/2022

Ja zemes reformas lauku apvidos ietvaros ceļa servitūta tiesības nodrošināšanai zemesgrāmatā ir ierakstīta atzīme un ir iespējams konkrēti identificēt valdošo nekustamo īpašumu, kura labā minētajam tiesības nodrošinājumam jākalpo, tad nekustamo īpašumu īpašnieku strīds par atzīmes turpmāku pastāvēšanu ir civiltiesisks un var tikt atrisināts civilprocesuālā kārtībā.

Lejupielādēt

13.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1541/2019

Lejupielādēt

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2018

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2017

Lejupielādēt

10.05.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1728/2016

Lejupielādēt

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2016

Lejupielādēt

12.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2016

Lejupielādēt

30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014

Reālnasta ir tāds nekustamā īpašuma apgrūtinājums, kas var izpausties vienīgi pienākumā atkārtoti dot noteiktus izpildījumus naudā, graudā vai klaušās. Pienākums ievērot teritorijas lietošanas noteikumus nevar būt reālnasta, jo nav izpildāms ne naudā, ne graudā, ne klaušās. Par zemes gabala lietošanas kārtību nav liegts vienoties privātā darījumā, taču tāda vienošanās zemesgrāmatā nav nostiprināma.

Lejupielādēt

31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014

Konkrētajos apstākļos, kad dzīvojamai dvīņu mājai nav izveidota cita ūdens apgādes sistēma, bet apgāde ar ūdeni ir nepieciešama tās normālai funkcionēšanai, aka, kas savulaik sākotnējiem dvīņu mājas īpašniekiem savstarpēji vienojoties un par abu līdzekļiem, uzcelta uz abu īpašumu robežas, atzīstama par galvenās lietas, proti, visas dvīņu mājas piederumu Civillikuma 857.panta izpratnē. Zemes robežu precizēšanas rezultātā izveidojusies situācija, kad šobrīd aka atrodas uz atbildētājam piederoša zemes gabala, nevar būt šķērslis prasītājas tiesībām smelt ūdeni no šim nolūkam paredzētās akas, tādēļ ir pamats ūdens smelšanas servitūta noteikšanai. Kājceļa tiesība, kas nodrošina servitūta izlietotāja piekļūšanu ūdens avotam, ietilpst smelšanas servitūta sastāvā un neveido atsevišķu servitūtu. Tā kā prasība par ūdens smelšanas servitūta nodibināšanu iesniegta, iestājoties tiesību aizskārumam, tad Civillikuma 1893. un 1894.panta noteikumi par noilgumu piemērošanu konkrētajā gadījumā nav piemērojami.

Lejupielādēt

09.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-458/2013

Pirms nav nodibināts servitūts, nav iespējams prasīt servitūta valdījuma atjaunošanu vai traucējumu novēršanu. Konkrētais pašvaldības lēmums un atzīmes veidā zemesgrāmatā izdarītais ieraksts neapliecina braucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu prasītājai piederošajam nekustamajam īpašumam.

Lejupielādēt

15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010

Servitūta izbeigšanās ar sakritumu iespējama tikai tad, ja sakritums attiecas uz visiem kalpojošās lietas īpašniekiem. Ja tikai viens vai daži no kopīpašniekiem iegūst valdošo nekustamo īpašumu, tad kalpojošais nekustamais īpašums paliek apgrūtināts ar servitūtu (Civillikuma 1237.panta 2.punkts).

Lejupielādēt

12.08.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-192/2009

Servitūts nav nodibināms vadoties vienīgi no valdošā nekustamā īpašuma īpašnieka ērtības apsvērumiem, bet varianta izvēlē jāievēro arī iespējamo kalpojošo īpašumu īpašnieku intereses.

Lejupielādēt

01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-854/2008

Zemesgrāmatu likuma 77.pantā noteikts, ka, skatot cauri nostiprinājuma lūgumu, zemesgrāmatu tiesnesis pārliecinās par to, vai lūgums cita starp atbilst šā likuma 61.panta noteikumiem, kuri nosaka, ja nostiprinājums ietekmē trešo personu tiesības, tad nepieciešama šo personu piekrišana.

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2008

1.Servitūtu, kas nodibināts likumā paredzētajā kārtībā un nostiprināts zemesgrāmatās, tiesa var atcelt, ja grozījušies apstākļi un zudusi nepieciešamība valdošajam nekustamajam īpašumam izlietot servitūta nodibinājumā paredzēto lietojuma tiesību, t.i., servitūts vairs nekalpo valdošā nekustamā īpašuma labumam, kura dēļ tas ticis nodibināts (Civillikuma 1135.pants). 2. Servitūtu, kas nodibināts ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, nevar atzīt par spēkā neesošu, jo tam nav nedz faktiska, nedz juridiska pamata (Civillikuma 1231.panta 2.punkts).

Lejupielādēt

29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-570/2007

Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ja servitūts tiek nodibināts ar tiesas spriedumu, pietiek ar servitūta izlietotāja vienpusēju lūgumu, lai servitūtu ierakstītu zemesgrāmatā.

Lejupielādēt

15.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-519/2007

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2007

Ja saskaņā ar Civillikuma 1233.panta otro daļu uz nekustamu īpašumu guļ hipotēka, kas aprobežo hipotekārā kreditora tiesības, tad nodibināt servitūtu var tikai ar viņa piekrišanu. Šis apstāklis nedod pamatu noraidīt prasību par ceļa servitūta nodibināšanu, ja uz prasības celšanas dienu hipotēka atbilstoši Civillikuma 1367.panta noteikumiem nebija nostiprināta zemesgrāmatā.

Lejupielādēt

03.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-304/2006

Civillikuma 1185. un 1186.pantā paredzētais servitūts dod tiesību novadīt netīru ūdeni svešās robežās vai caur tām, ņemot vērā 1139. pantā paredzēto šāda servitūta absolūto nepieciešamību

Lejupielādēt

08.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-320/2005

Servitūta valdījuma aizsardzības prasību var celt, ja servitūts jau ir nodibināts Civillikuma 1231.pantā paredzētā kārtībā.

Lejupielādēt

08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004

Lejupielādēt

05.11.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-531/2003

Lejupielādēt

17.09.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-275/2003

Lejupielādēt

30.01.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2002

Lejupielādēt

23.05.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/2001

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2000

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/1998

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-194/1997

Lejupielādēt