• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Likums "Par pašvaldībām"

19.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/2011 Pašvaldības izpilddirekcija ir darba devējs Darba likuma izpratnē; tiesas kompetence, izvērtējot jautājumus par pašvaldības iestāžu funkciju organizēšanu; par funkciju nodošanu citam subjektam, ja tiek likvidēta pārvaldes iestāde

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2011 Tiesību normu kolīzija starp Publisko aģentūru likuma [22.03.2001.] 28. panta 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Darba likuma 45. panta ceturto daļu

Lejupielādēt

08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1184/2010 Pašvaldības izpilddirektores tiesiskais statuss, parakstot darba koplīgumu

Lejupielādēt

27.10.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-993/2010 Darba tiesisko attiecību izbeigšana ar pašvaldība izpilddirektoru, kurš ir ievēlēts par deputātu un sācis pildīt deputāta pienākumus

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-736/2010 Par pašvaldības iestāžu iekšējo lēmumu apstrīdēšanu

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-403/2009 Pašvaldības izpilddirektora atlaišana no darba

Lejupielādēt

17.09.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2003 Domes priekšsēdētāja vietnieku nav pamata atzīt par pašvaldības darbinieku, attiecībā uz kuru pieņemtais lēmums vērtējams kā administratīvais akts

Lejupielādēt