• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ivars Bičkovičs

17.02.2020.
Augstākajā tiesā izskatīts vairāk lietu, mazinājies lietu uzkrājums
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2019.gadā

01.11.2019
Tiesiskums nav iespējams bez efektīvi funkcionējošas tiesu varas
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

24.10.2019.
Nav pieļaujama tiesas spriešanas ietekmēšana
www.at.gov.lv

16.10.2019.
Mums ir kopīgi cilvēki, darbi un vērtības
Apsveikuma uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadē

28.06.2019.
Taisnīga tiesa ietver arī tiesneša drosmi
No Augstākās tiesas diskusijas "Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls" sarunu festivālā LAMPA

16.05.2019.
Senāts un tiesību zinātne: sadarbība un mijiedarbība
Priekšlasījums Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadei veltītajā lekciju ciklā

05.04.2019.
Tiesnešu biedrībai jāpalīdz tiesnešiem paplašināt interešu loku un stiprināt pašapziņu
Uzruna Latvijas Tiesnešu biedrības 90.gadadienai veltītajā konferencē

22.03.2019.
Notariāta stiprā puse ir radīt jaunas idejas attīstībai
Uzruna Latvijas Zvērinātu notāru kopsapulcē

22.02.2019.
Augstākās tiesas darba prioritāte - lietu izskatīšanas termiņu samazināšana
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2018.gadā

14.12.2018.
Tiesneša neatkarība, nodrošinot pamattiesību aizsardzību
Referāts Ukrainas Augstākās tiesas konferencē

07.09.2018.
Katrs tiesnesis tiesas zālē ir Latvijas tieslietu sistēmas seja
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

28.05.2018. 
Labā prakse Augstāko tiesu administrēšanā
Uzstāšanās Centrāleiropas un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju sanāaksmē Viļņā

24.05.2018.
Tiesu dialogs kā tiesikuma augstākais garants
Uzruna Satversmes tiesas konferencē "Konstitucionālo tiesu loma 21.gadsimta globalizētajā pasaulē"

21.05.2018.
Tiesas procesam jābūt korektam un cieņpilnam
Uzruna konferencē "Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana" 

23.02.2018.
Lietu izskatīšanas pozitīvais koeficients un respektējama judikatūra - Augstākās tiesas aizvadītā gada atzīstami rezultāti
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2017.gadā

09.01.2018.
Tieslietu padome ir tiesu neatkarības stiprināšanas garants
Intervija "Latvijas Vēstneša" portālam

10.11.2017.
Mūsu attīstība ir ar plus zīmi
Viedoklis "Jurista Vārda" foruma "Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi valsts otrajā simtgadē" paneļdiskusijā "Kāpēc vajadzīgs tiesiskā (un tiesu) sistēma"

03.11.2017.
Tiesneša neatkarības jēdziena centrālā ass ir pats tiesnesis kā personība
Uzstāšanās Latvijas tiesnešu konferencē

03.10.2017.
Latvijas Senāts nav muzeja plauktā nolikta vērtība
Uzruna Kristapa Valtera piemiņas pasākumā Kuldīgā

15.06.2017.
Tiesībzinātnes nozīme kvalitatīvas tiesiskas vides nodrošināšanā
Viedoklis par EKOSOC-LV projektu "Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde"

28.04.2017.
Tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana: Latvijas pieredze
Uzstāšanās Gruzijas Tiesnešu asociācijas rīkotajā starptautiskajā konferencē "Mediācija un tieslietu attīstība" 

21.04.2017.
Tieslietu padomes dialogs tiesu un valsts varas sistēmā
Referāts konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”

21.04.2017.
Tiesu sistēmas efektivitāti nodrošina tiesu laba pārvaldība
Konferences "Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā" atklāšanas uzruna

03.03.2017.
Augstākā tiesa gatava darbam jaunajā statusā kā tikai kasācijas tiesa
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2016.gadā

10.11.2016.
Paplašinās apgabaltiesu loma Latvijas tiesu sistēmā
Uzruna Rīgas apgabaltiesas svinīgajā sanāksmē

03.11.2016.
Likumu normu mainīgums mazina iespēju veidot un nostiprināt vienotu tiesu praksi
Viedoklis foruma „Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi” paneļdiskusijā „Sabiedrības attīstība un juridiskais ietvars”

13.05.2016.
Ētikas kanoni nav apgrūtinājums vai neatkarības ierobežojums tiesneša darbā
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

17.03.2016.
Advokatūra kā tiesu sistēmas sastāvdaļa tiesībpolitikā un procesos
Uzruna konferencē "Advokatūra kā tiesiskas valsts justīcijas neatņemam sastāvdaļa

13.11.2015.
Tieslietu padomes redzeslokā - funkciju paplašināšana, komunikācija, tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojums
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

14.10.2015.
Tiesu komunikācijas jaunās iniciatīvas: Latvijas pieredze
Priekšlasījums Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Horvātijā

25.09.2015.
Prokuratūras vēsture ir tiesu sistēmas vēsture
Uzruna Latvijas Republikas prokuratūras 25.gadadienai veltītajā svinīgajā sanāksmē

11.09.2015.
Baltijas juridiskās telpas vienotība ir aktuāla joprojām
Uzruna Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē „Komerctiesības Baltijas juridiskajā telpā”

20.04.2015.
7 gadu 7 punkti un redzējums par turpmākā darba virzieniem
Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandiāta programma - infografika Tieslietu padomes sēdei un Saeimas Juridiskās komisijas sēdei

10.06.2015.
Novēlu divas lietas - centību un cieņu
Apsveikums Biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes izlaidumā

27.03.2015.
Apgabaltiesas ir tiesu sistēmas centrs
Uzruna apgabaltiesu izveidošanas 20 gadu jubilejā

06.03.2015.
Aizvadītais gads Augstākajā tiesā - intensīvs darbs un strukturālas pārmaiņas
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2014.gadā

11.11.2014.
Latvijas tiesību doktrīnas nozīme tiesu praksē
Referāts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferencē „Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi” (līdzautorība ar Dr.iur Kristīni Stradi-Rozenbergu, LU Juridiskās fakultātes dekāni)

10.11.2014.
Satversmes komentāri ir "grāmatu grāmata"
Uzruna grāmatas “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” atvēršanā

07.11.2014.
Kā noteikt jurista ieguldījumu tiesu sistēmas un valsts labā?
Uzruna Tieslietu sistēmas Goda zīmju pasniegšanas pasākumā

05.09.2014.
Tieslietu padome - attīstība un perspektīva
Referāts Latvijas tiesnešu konferencē

15.07.2014.
Tiesneša zvēresta augstā atbildība
Uzruna A.Strupiša tiesneša zvēresta ceremonijā pie Valsts prezidenta

14.04.2014.
No sliktas vētījamās mašīnas tīru labību neizdabūt
Konferences "Tiesa juridiskās kultūras telpā" atklāšanas uzruna

12.03.2014.
Advokāta loma taisnīgas tiesas pieejamības nodrošināšanā
Uzruna Advokatūras dienu konferencē "Tiesas procesu efektivizācija"

21.02.2014.
Augstākās tiesas aktualitāte - reorganizācija un kasācijas instances stiprināšana
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2013.gadā

19.12.2013.
Latvijas Senāts uzskatāmi iezīmējis tiesneša misiju demokrātiskā tiesiskā valstī
Uzruna Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē

12.2013.
Senāta nolēmumu krājumu izdošanas juridiski un vēsturiski nozīmīgie aspekti
Priekšvārds grāmatai "Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2012"

19.11.2013.
Mūsu darba mērķis un pamatuzdevums ir Latvijas tiesiskuma stiprināšana
Uzruna Tieslietu sistēmas Goda zīmju pasniegšanā

01.11.2013.
Būtiski grozījumi likumos raisa diskusiju par starpinstitucionālo komunikācijas kultūru
Ziņojums par Tieslietu padomes darbu Latvijas tiesnešu konferencē

20.09.2013.
Notāra misija ir kavēt strīdu rašanos
Apsveikuma uzruna Latvijas notariāta 20 gadu jubilejā

21.03.2013.
Diskusijā par tiesu varas efektivitāti uzmanība jāpievērš kvalitatīviem tiesu darba aspektiem
Uzruna Advokatūras dienu konferencē „Tiesu procesu efektivizācija”

22.02.2013.
Jāsadzird Augstākās tiesas priekšlikumus un jāņem vērā tās viedokļus
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2012. gadā

15.02.2013.
Tiesnešu ikdienas darbs piepilda Satversmes lakoniskos formulējumus ar darbojošos saturu
Uzruna grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole” atvēršanā

07.12.2012.
Satversmes tiesas loma tiesu varas attīstībā un neatkarības stiprināšanā
Uzruna Satversmes tiesas konstitucionālo tiesību konferencē „Lietas ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli Satversmes tiesas procesa jautājumi”

02.11.2012.
Pozitīvi mainījusies izpratne par Tieslietu padomes vietu un lomu
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

16.03.2012.
Ātrāka lietu izskatīšana nedrīkst būt augstāka prioritāte par taisnīgu tiesas spriešanu
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā

19.12.2011.
Tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no nozīmīgākajām personas pamattiesībā
Uzruna grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības” atvēršanā

25.11.2011.
Tieslietu padome – tiesu varas spēks, ar ko jārēķinās
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

17.11.2011.
Augstākā tiesa ir stiprinājusi cilvēkos paļāvību rast taisnību Latvijas valstī
Uzruna Augstākās tiesas kolektīva Valsts svētkiem veltītajā pasākumā

01.07.2011.
Labam juristam vajadzīgas ne vien zināšanas, bet arī gudrība
Apsveikuma uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izlaidumā

17.03.2011.
Advokātu loma un veikums Latvijas valsts tiesu sistēmas veidošanā un attīstībā
Uzruna Latvijas advokatūras izveidošanas 90. gadadienas pasākumā

11.03.2011.
Augstākajai tiesai aktīvāk jāpauž sava pozīcija likumdošanas procesos
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2010. gadā

24.10.2010.
Prokuratūras un tiesas mijiedarbība Latvijas valsts pārmaiņu procesos
Uzruna Latvijas Republikas prokuratūras izveidošanas 20. gadadienas pasākumā

15.10.2010.
Lielā interese par judikatūru ir Augstākās tiesas darba vērtības apliecinājums
Uzruna, atklājot starptautisko konferenci „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskas domas veidošanā”

05.03.2010.
Augstākās tiesas darbam jābūt produktīvam un efektīvam
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2009. gadā

16.06.2009
Nedēļas jurists – Ivars Bičkovičs
Žurnāla „Jurista Vārds” rubrikā „Nedēļas jurists”

17.04.2009.
Arī ekonomiskās krīzes laikā tiesas nodrošinās indivīda tiesības uz neatkarīgu, objektīvu un taisnīgu tiesu
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

13.03.2009.
Ekonomiskā krīze apdraud pilnvērtīgu Augstākās tiesas darbu
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2008. gadā

23.09.2008.
Lai tiesnesis var pildīt pienākumus tā, kā pieklājas
Intervijā Jānim Plepam žurnālā „Jurista Vārds”