• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

21.nodaļa. CIVILLIETU IZTIESĀŠANA (151.-188.pants)

30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2020 Simulatīva darījuma apstrīdēšanas procesuālā forma

Lejupielādēt

03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019 Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

Lejupielādēt

21.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2019 Lietas izskatīšana, ja uz tiesas sēdi nav ieradies valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs

Lejupielādēt

31.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2016 Tiesas pienākums sekmēt pušu izlīgumu procesa gaitā

Lejupielādēt

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2016 Strīda par pierādījuma viltojumu pakļautība

Lejupielādēt

14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013 Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2012 Notariāla akta patiesīguma apstrīdēšanas kārtība

Lejupielādēt

22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011 Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2005 Par Civillikuma 1592. panta piemērošanas tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2004 Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-191/1997 Par tiesvedības izbeigšanu, noslēdzot mierizlīgumu

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/1997 Par mierizlīguma noslēgšanu tiesā

Lejupielādēt