• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sestā nodaļa. SAISTĪBU TIESĪBU AIZSARDZĪBA (1732.–1752.pants)

27.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2019

Līgumsodu, pamatojoties uz Civillikums 1722.panta pirmo daļu, par līguma neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) nevar prasīt kumulatīvi ar nokavējuma procentiem, ciktāl tas nepārsniedz nokavējuma procentu summu.

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2012

Aizturējuma tiesības izlietojamas tikai Civillikuma 1735. un 1736.pantā paredzētos gadījumos, proti, tās attiecināmas tikai uz nomas un īres tiesiskajām attiecībām. Piegādājamās preces aizturējuma tiesība nav izlietojama.

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-395/1999

Piedziņu uz juridisko personu naudas līdzekļiem un citām vērtībām var vērst tikai saskaņā ar tiesas izpildrakstu vai arī pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma nodokļu likumos paredzētajos gadījumos, bet pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma – arī citos likumos paredzētajos gadījumos

Lejupielādēt

17.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/1999

Lejupielādēt