• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secība

01.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-341/2021 un senatores Jautrītes Briedes atsevišķās domas Termiņš sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumam par likvidatora iecelšanu

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2021 Sprieduma izpildes termiņa pagarināšana

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2021 Kontrole pār administratīvo aktu (lēmumu) soda administratīvā pārkāpuma lietā izpildē pakļautība vispārējās jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

21.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-932/2021 Strīdu par būvniecības procesā izmantotajiem būvizstrādājumiem izskatīšana; Iesniegumu likuma mērķis un piemērošana

Lejupielādēt

21.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-974/2021 Slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptieku darbība; Normas konstitucionalitātes pārbaudes robežas

Lejupielādēt

20.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-219/2021 Tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu gadījumā, kad tiesību aizskārums nodarīts ar tiesiska labvēlīga administratīvā akta atcelšanu

Lejupielādēt

19.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-984/2021 Pieteikuma mērķa noskaidrošana; Pieteikuma nepieļaujamība par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam slēgt administratīvo līgumu ar nodokļu maksātāju; Tiesību pārņēmēja aizsardzība iepriekš nodibinātas nodokļu saistības piedziņas gadījumā

Lejupielādēt

17.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2021 Pašvaldības un Ministru kabineta kompetences nošķiršana ietekmes uz vidi novērtējumā; Aizliegums paredzēto darbību sadalīt vairākās darbībās; Īpašumtiesību aizskāruma paredzētās darbības ietekmes zonā izvērtējums

Lejupielādēt

14.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-438/2021 Personas tiesības paļauties uz Uzņēmuma reģistra tīmekļvietnē publicēto informāciju kā patiesu un ticamu

Lejupielādēt

14.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-443/2021 Iestādes darbinieka darba vajadzībām radītas un apkopotas informācijas nošķiršana no iestādes radītas informācijas

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-31/2021 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no autoratlīdzības aprēķināšana, ieturēšana un iemaksāšana valsts budžetā

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2021 “Humānie apsvērumi” kā pamats izņēmuma gadījumā piešķirt uzturēšanās atļauju

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-430/2021 Personas atbrīvošana no ieslodzījuma vietas sakarā ar apcietinājuma atcelšanu kā administratīvā procesa kārtībā pārbaudāma valsts pārvaldes darbība

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-902/2021 Ieinteresētās personas jēdziens Komerclikuma 318.1 panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

27.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-516/2021 Pieļaujamās zemes platības atšķirības raksturojums un pašvaldības pienākums pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu; Zemes platības precizēšana zemes reformas lauku apvidos ietvarā

Lejupielādēt

27.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-724/2021 Ēkas īpašnieka tiesības piespiedu dalītajā īpašumā veikt jaunu būvniecību

Lejupielādēt

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2021 Administratīvās tiesas kompetence pārbaudīt, vai iestādes izdotais lēmums ir pieņemts ultra vires; Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kā ārpustiesas instances lēmuma tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2021 Nodokļu maksātāja pienākums grāmatvedības reģistros ievērot ierakstu materiāltiesiskās un formālās prasības

Lejupielādēt

15.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-773/2021 Bāriņtiesas faktiskā rīcība saskarsmes tiesību īstenošanas procesa nodrošināšanā

Lejupielādēt

14.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2021 Pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana preču piegādei Eiropas Savienībā

Lejupielādēt

14.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-689/2021 Iziņas izsniegšana kā iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

12.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2021 Lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu no Ārstniecības riska fonda kā obligāts administratīvais akts

Lejupielādēt

08.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-586/2021 Ilgtspējības principa nozīme teritorijas attīstības plānošanā; Savstarpējās saskaņotības principa ievērošana un atbilstība teritorijas plānojuma mērķim nodrošināšana būvatļaujas izdošanā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2021 Administratīvā procesa likuma 153.panta trešās daļas piemērošana spriedumā obiter dictum izteikta konstatējuma gadījumā; Kompensācijas vērtības noteikšana padomju laikos nacionalizētu namīpašumu bijušajiem īpašniekiem, ja namīpašums sabiedrības interešu nodrošināšanai netiek atdots natūrā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-322/2021 Mobilo sakaru pakalpojumu kvalitātes raksturojošais kopums un pakalpojumu pieejamības objektīvie rādītāji; Godīgas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes principu ievērošana iepirkuma priekšmetu kvalitātes kritēriju noteikšanā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-402/2021 Potenciāli nedrošas būves ekspluatācijas aizlieguma noteikšana

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-435/2021 Personas tiesības tikt noņemtam no militārā dienesta uzskaites savas pārliecības dēļ

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-478/2021 Pieļaujamība bez licences vai noslēgta licences līguma klātienē iepazīties ar būvprojektiem pētniecības nolūkā

Lejupielādēt

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-709/2021 Privātpersonas tiesību ievērošanas princips

Lejupielādēt

25.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2021 Mutvārdu procesā izskatītas lietas izskatīšanas atsākšana; Procesuālā taisnīguma ievērošana, pievienojot lietas materiāliem jaunus pierādījumus

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-381/2021 Sabiedrības iesaiste ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā un publicētā paziņojuma par paredzēto darbību saturs; Pārsūdzētā lēmuma atcelšanas izvērtēšana, ja ietekme uz vidi ir pienācīgi pārbaudīta un izvērtēta; Sabiedrības pienākums izrādīt ieinteresētību par līdzdarbošanos ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-741/2021 Pieteikuma izskatīšanas nepieļaujamība administratīvajā tiesā par iestādes atteikumu izsniegt advokātam klienta administratīvo pārkāpumu lietas materiālus

Lejupielādēt

22.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2021 Individuālo apstākļu novērtējums korespondences kontrolei ieslodzījuma vietā; Ieslodzītā individuāla novērtējuma obligātums konkrētu drošības risku atzīšanai

Lejupielādēt

22.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-123/2021 Samazinātās nodokļu likmes piemērošanas pieļaujamība attiecībā uz konkrētas kategorijas medicīnas precēm

Lejupielādēt

16.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-259/2021 Minimālās vecuma pensijas apmēra aprēķināšana cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai

Lejupielādēt

12.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums ietā Nr. SKA-49/2021 Objektīvās izmeklēšanas princips administratīvajā procesā; Netiešo pierādījumu izmatošanas pieļaujamība priekšnodokļa atskaitīšanas lietās

Lejupielādēt

10.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2021 Priekšnoteikumi dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpuma konstatēšanai; Pienākuma uzlikšana atsaukt no kredītiestādes valdes locekļa amata kā krimināltiesiska sankcija; Soda naudas piemērošana kā krimināltiesiska sankcija; Sankciju piemērošana par pārkāpumiem kredītiestāžu darbības jomā

Lejupielādēt

04.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2021 Tiesības atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem

Lejupielādēt

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021 Sabiedrības līdzdalības tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu tiesā saistībā ar teritorijas attīstības plānošanu; Detālplānojuma izstrādes nepieciešamība būvniecības ieceres piegulošās teritorijas infrastruktūras pārkārtošanai; Secinājuma izdarīšana par publiskās apspriešanas un detālplānojuma nepieciešamību pieteikuma pieļaujamības stadijā

Lejupielādēt

25.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-510/2021 Pašvaldības kompetence un tās robežas, ierobežojot azartspēļu organizēšanu tās administratīvajā teritorijā; Pašvaldības tiesības noteikt azartspēļu ierobežojumus teritorijas plānojumā un ierobežojums atsaukties uz teritorijas plānojumu, kurš ir izstrādes stadijā

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2021 Citu izmaksu iekļaušana izdevumos par administratīvā pārkāpuma lietvedībā izņemtās mantas glabāšanu; Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums nekavējoties paziņot izņemtās mantas vai dokumenta īpašniekam par lēmumu par mantas vai dokumenta atdošanu

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-522/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 3.2 daļā noteiktā termiņa piemērošana

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-771/2021 Inženierbūves būvniecībai izsniegtās būvatļaujas pārsūdzēšana

Lejupielādēt

18.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-690/2021 Jēdziens „iestāde” Informācijas atklātības likumā un publiskas personas kapitālsabiedrības atbilstība šim jēdzienam

Lejupielādēt

15.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2021 Informācijas apmaiņa starp konkurentiem par dalību publiskā iepirkuma konkursos kā aizliegtās vienošanās pārkāpums; Netiešo pierādījumu izmantošana tirgus dalībnieka neatkarīgas rīcības izvērtējumā; Publiskas nenorobežošanās no iespējamā pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

11.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-770/2021 Personas subjektīvās tiesības prasīt publiskas lietas sevišķu lietošanu

Lejupielādēt

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-352/2021 Administratīvā aizturēšana un aizturēšanas termiņa pārkāpuma sekas

Lejupielādēt

08.02.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-693/2021 Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetences robežas strīdu risināšanā starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju

Lejupielādēt

05.02.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-99/2021 Kasācijas sūdzības argumentācijas veidošanas prasības

Lejupielādēt

01.02.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-803/2021 Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa pēdējā diena

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2021 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Eiropas Centrālajai bankai sniegtā informācija saistībā ar kredītiestādes uzraudzības procesu kā ierobežotas pieejamības informācija; Informācija iestādes iekšējai lietošanai

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2021 Prasījuma par iepazīšanos ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem pakļautība vispārējai jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2021 Administratīvā procesa likuma 85. un 86.panta piemērošana, ja administratīvais akts tiek atcelts daļā; Pārmaksātā vecāku pabalsta atprasīšana

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2021 Iestādes sākotnējā lēmuma atcelšana; Pašvaldības tiesības pārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-68/2021 Patēriņu kredīta devēju tiesību cedēšanas ierobežošanas pieļaujamība

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2021 Personas tiesības saņemt īpašumā pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības, ja bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemšanu valsts vajadzībām

Lejupielādēt

27.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-36/2021 Novērtējamie apstākļi, izskatot jautājumu par krāpniecību, ko soda ar administratīvā rakstura sankcijām; Nodokļu maksātāja ļaunprātīgas rīcības pierādīšana

Lejupielādēt

26.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-178/2021 Ēkas (būves) atsavināšanas ietekme uz zemes pirkšanas tiesībām

Lejupielādēt

22.01.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-626/2021 Lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība, ja iestāde nav saņēmusi personas iesniegumu; Tiesneša tiesības sazināties ar iestādi laikā, kad tiek izlemts jautājums par pieteikuma pieņemšanu

Lejupielādēt

15.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2021 Publiskas personas pienākums, piemērojot Civillikuma noteikumus publisko tiesību līgumam, ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus; Līgumsoda noteikšanas pieļaujamība administratīvajā līgumā

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-[B]/2021 Viena dzimuma pāra ģimenes juridiskā aizsardzība

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[A]/2021 Kriminālprocesa vajadzībām veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze nav ārstniecība Ārstniecības likuma izpratnē; Subjektīvās tiesības prasīt atlīdzinājumu no Ārstniecības riska fonda par iespējamu kaitējumu, kas nodarīts ar tiesu psihiatriskās ekspertīzes ietvaros noteiktu diagnozi

Lejupielādēt