• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

54.1 nodaļa. ATSEVIŠĶU KATEGORIJU LIETU IZSKATĪŠANAS ĪPATNĪBAS APELĀCIJAS INSTANCĒ (440.1–440.12 pants)

06.04.2023. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2023 un senatoru Dzintras Baltas, Intara Bistera, Ināras Gardas, Valerija Maksimova, Normunda Salenieka un Kristīnes Zīles atsevišķās domas

Gan lietas dalībniekiem, gan tiesai ir saistošs Civilprocesa likuma regulējums par apelācijas sūdzībai pievienojamiem dokumentiem, tostarp šī likuma 85. panta otrajā daļā noteiktais pienākums iesniegt dokumentu, kas apliecina amatpersonas tiesības pārstāvēt juridisko personu, kas vienlīdz attiecināms uz visām juridiskajām personām, tostarp valsts pārvaldes iestādēm. Likums, izņemot tieši noteiktus gadījumus, tiesai neuzliek pienākumu meklēt informāciju par lietas dalībnieka pilnvarojumu. Ministru kabineta rīkojums par personas iecelšanu valsts sekretāra amatā nav normatīvais akts, tāpēc ar Ministru kabineta rīkojumu iecelta valsts sekretāra pilnvaru apjoms iestādes pārstāvībai civillietā pierādāms, iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

Lejupielādēt

17.07.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1037/2019

Pirmās instances tiesas kļūda valsts nodevas aprēķinā, kuras pieļaušanā lietas dalībnieks nav vainojams, nedrīkst radīt viņam tik nelabvēlīgas sekas kā tiesību liegšana uz Civilprocesa likuma 440.2 pantā minēto apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatu esības pārbaudi apelācijas instances tiesā.

Lejupielādēt