• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Komersanta īpašuma tiesības

18.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-93/2021 No komercsabiedrības izslēgta dalībnieka tiesības saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu par ieguldījumu sabiedrībā

Lejupielādēt

21.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2021 Priekšnoteikumi komercsabiedrības kapitāla daļu īpašnieka vai kreditora tiesībām apstrīdēt komercsabiedrības civilajām tiesībām vai ar likumu aizsargātajām interesēm kaitējošu darījumu.

Lejupielādēt

02.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2020 Komercķīlas realizācija atkarībā no ieķīlāto prasījuma tiesību statusa

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2019 Individuālā komersanta un laulāto kopīgās mantas norobežojums

Lejupielādēt

30.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1489/2018 Zemnieka saimniecības kā saimnieciskās darbības veicējas valsts nodevas likme par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2018 Komercsabiedrības dalībnieka un kapitāla daļu īpašnieka statusu nošķiršana

Lejupielādēt

13.03.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2052/2015 Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

Lejupielādēt

30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-19/2014 Zemnieka saimniecības īpašnieka maksātnespējas process

Lejupielādēt

09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1451/2011 Individuālā komersanta tiesību ierobežojums slēgt darījumus par zemes īpašumu

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2011 Par laulātā tiesībām iegūt īpašumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas ir zemnieku saimniecības manta

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2008 Par zemnieku saimniecības atsevišķo mantu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2008 Par pamatkapitāla palielināšanu

Lejupielādēt

15.03.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2006 Par garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības biedra īpašuma tiesībām uz tiesiskā valdījumā esošu garāžu

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/1997 Mantas nošķiršana par kapitāla daļām

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/1997 Par mantisko atbildību individuālā (ģimenes) uzņēmumā

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-26/1997 Sūdzības atstāšana bez izskatīšanas par Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu, ja radies strīds par tiesībām

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-126/1996 Par sabiedrības dalībnieku atbildību; Par sabiedrības saistībām

Lejupielādēt