• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

15.nodaļa. Īpašuma tiesību aizstāvēšana (153.-159.pants)

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-385/1999 Saistību tiesiskās attiecības, kas uz likuma vai darījuma pamata, vai no neatļautas darbības radušās pirms 1993.gada 1.marta apspriežamas pēc tiem likumiem, kas bija spēkā līdz 1993.gada 28.februārim

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-238/1997 Atbilstoši Latvijas civilkodeksa 154. pantam attiecībā pret labticīgu ieguvēju nevar piemērot mantas vindikāciju

Lejupielādēt