• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vienpadsmitā nodaļa. DĀVINĀJUMS (1912.–1933.pants)

16.02.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-31/2023

Īpašnieka maiņa mantošanas ceļā neatņem kreditoram no Civillikuma 1927. panta izrietošās tiesības gūt apmierinājumu no mantinieka īpašumā atrodošās dāvanas, jo kreditora tiesību saista ar īpašumu, nevis personu, kurai tās pāriet. Prasība vērst piedziņu uz naudu, ko apdāvinātā persona ieguvusi, ir pieļaujama gadījumā, ja dāvana atsavināta trešajai personai.

Lejupielādēt

22.09.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/2022

Lai kreditoram rastos tiesības prasīt apmierinājumu no dāvanas, nav nepieciešams, lai dāvinātāja parāds jau būtu piedzīts (ar tiesas nolēmumu).

Lejupielādēt

31.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2021

Par apdāvinātā rupju nepateicību Civillikuma 1919.panta otrās daļas izpratnē atzīstams tikai tāds svarīgs mantiskais zaudējums, kuru apdāvinātais nodarījis dāvinātājam tīši, t.i., ar ļaunu nolūku. Tas, vai apdāvinātā tīšas darbības (arī bezdarbība) ir izraisījušas sekas dāvinātājam nodarīta svarīga zaudējuma veidā un vai pastāv cēlonisks sakars starp apdāvinātā rīcību un šādu zaudējumu, nosakāms katrā individuālā gadījumā, tiesai izvērtējot konkrētos strīda apstākļus, paturot prātā, ka attiecīgam vērtējumam jābalstās objektīvos kritērijos, nevis prasītāja subjektīvos priekšstatos par zaudējuma nozīmīgumu un apdāvinātā rīcību.

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2021

Manta, kuru parādnieks uzdāvinājis trešajai personai laikā, kad viņam pastāvēja nenokārtotas parādsaistības pret kreditoru, un kura nav iekļauta parādnieka mantas sastāvā viņa maksātnespējas procesa ietvaros tādēļ, ka tā neatbilst noslēgto bezatlīdzības darījumu apstrīdēšanas priekšnoteikumiem, nav atbrīvota no kreditora prasījumiem par apmierinājuma saņemšanu no dāvanas.

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2020

Saskaņā ar Komerclikuma 221.panta astoto daļu komercsabiedrības valdes loceklim ir tiesības, nevis pienākums, saņemt atlīdzību. Šāds darbs Civillikuma 1912.panta izpratnē var būt dāvana, uz kuru kreditori var vērst piedziņu šī likuma 1927.panta kārtībā. Ja komercsabiedrība (apdāvinātais) ir ar valdes locekli (dāvinātāju) tieši saistīta persona, iebilstot pret valdes locekļa kreditoru celto prasību, komercsabiedrībai jāpierāda apstākļi, kuru dēļ tā bauda likuma aizsardzību

Lejupielādēt

03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019

Ierakstu zemesgrāmatā nav iespējams grozīt citādi, kā tikai uz attiecīgā darījuma dalībnieku savstarpējas vienošanās, kas pievienota notāra apliecinātam nostiprinājuma lūgumam, vai likumīgā spēkā nākuša tiesas sprieduma pamata.

Lejupielādēt

14.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2019

Lejupielādēt

30.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2018

Lai noteiktu, vai prasība ir mantiska, jāpārbauda, vai ar konkrēto prasījumu tiek aizstāvēta kāda naudas izteiksmē novērtējama tiesība un iegūts kāds mantiski novērtējams labums. Prasība, kuru kreditors ceļ uz Civillikuma 1927.panta pamata, lūdzot vērst piedziņu uz parādnieka atdāvināto mantu, ir uzskatāma par Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 4.punktā paredzēto prasību, kas nav jānovērtē.

Lejupielādēt

29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2017

Lai pierādītu pirkuma līguma aizslēpšanu aiz dāvinājuma līguma, izšķiroša nozīme var arī nebūt tiešajiem pierādījumiem, kas apliecinātu piemēram, pirkuma maksas saņemšanu. Simulatīvā darījuma dalībnieki var izvēlēties tādus samaksas veidus, kas nedod iespēju tiem izsekot un tos pierādīt. Tādēļ jāatzīst, ka izšķiroša nozīme var būt arī netiešo pierādījumu kopumam, kuri kopsakarā un bez iekšējām pretrunām var norādīt uz līdzēju nolūku aizslēpt patieso darījumu aiz cita.

Lejupielādēt

19.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-590/2014

Civillikuma 1927.pantā regulētā iespēja vērst piedziņu dāvinātāja saistību izpildei uz dāvināto mantu saistīta nevis ar visas mantas atdāvināšanas faktu kā tādu, bet gan ar to, vai no atlikušās mantas dāvinātājs ir spējīgs apmierināt kreditoru prasījumus.

Lejupielādēt

25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013

Atbilstoši Civillikuma 1922.panta otrajai daļai neatraidāmā mantinieka neatņemamā daļa aprēķināma no dāvinātāja mantas stāvokļa dāvināšanas laikā, nevis no atsavinātās mantas sastāva un vērtības uz dāvinātāja nāves brīdi.

Lejupielādēt

27.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2013

Neatraidāmais mantinieks savu neatņemamo daļu var izprasīt tikai tad, ja viņš izteicis gribu pieņemt mantojumu to termiņu ietvaros, kas norādīti Civillikuma 693.pantā. Turklāt šajā pantā norādītos termiņus mantojuma pieņemšanai nevar atjaunot vai pagarināt. Ja neatraidāmais mantinieks ir izteicis gribu mantojumu pieņemt likumā noteiktajā kārtībā, proti, viena gada laikā, tas nozīmē, ka viņš ir vēlējies mantojumu iegūt. Taču, ja, neraugoties uz gada laikā izteikto gribu mantojumu iegūt, šāda iespēja zudusi tā iemesla dēļ, ka mantojuma atstājējs ir visu mantu atdāvinājis, tad neatraidāmam mantiniekam ir tiesības neatņemamo daļu izprasīt Civillikuma 1922.pantā noteiktajā kārtībā.

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2012

1. Dāvinājuma izdarīšanas brīdī dāvinātājam ir pienākums rēķināties ar neatraidāmiem mantiniekiem un šis Civillikuma 1922.panta noteikums attiecas arī uz visiem sevišķo dāvinājumu veidiem, tostarp visas mantas dāvinājuma gadījumā. 2. No Civillikuma 1922.panta pirmās daļas skaidri un nepārprotami izriet, ka neatraidāmie mantinieki var izprasīt neatņemamo daļu tikai no personas, kuru mantojuma atstājējs ir apdāvinājis, nevis no trešās personas, kuras īpašumā manta nonākusi vēlāk. Šādā gadījumā apsverams jautājums par kompensācijas piedziņu no apdāvinātā. Šāda jautājuma apsvēršana nebūtu traktējama kā prasījuma robežu pārkāpšana, jo neatraidāmajiem mantiniekiem tiesības uz neatņemamo daļu garantē likums, savukārt apstāklis, kura dēļ nav iespējams izdot neatņemamo daļu dabā, neizslēdz kompensācijas noteikšanu naudā, tādējādi taisnīgi atrisinot strīdu.

Lejupielādēt

14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-254/2009

Pamatots ir tiesas atteikums atsevišķā tiesvedībā konstatēt vien faktu, ka dāvinājums dots atlīdzības nozīmē. Šāds jautājums vērtējams tad, ja līgums tiek apstrīdēts un jāizšķir mantisks strīds.

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2009

Laulāto mantas sadalīšana neatņem laulāto kreditoriem viņu tiesības, arī trešo personu iegūtās tiesības paliek spēkā. Laulības līguma noteikumi, kas aprobežo trešo personu iegūtās tiesības uz laulāto mantu, nav saistošas trešajām personām. Kreditori un trešās personas var realizēt savas tiesības uz piedziņu, neapstrīdot laulības līgumu un neatkarīgi no laulības līguma noteikumiem, tas attiecināms arī uz dāvinājuma līgumiem.

Lejupielādēt

10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2007

Ja prasība par īpašuma tiesību atzīšanu celta pamatojoties uz Civillikuma Saistību tiesību pamatiem, prasību, to negrozot, nevarēja apmierināt uz Civillikuma Ģimenes tiesību normām (Civilprocesa likuma 192.pants).

Lejupielādēt

18.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2006

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005

Atbilstoši Civillikuma 968.pantam uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu, kura nevar būt par patstāvīgu īpašuma objektu.

Lejupielādēt

12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/2004

Lejupielādēt

05.11.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-521/2003

Lejupielādēt

24.09.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-379/2003

Lejupielādēt

05.06.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-347/2002

Lejupielādēt

09.01.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2002

Lejupielādēt

25.04.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-223/2001

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-568/2000

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-523/2000

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-199/2000

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2000

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-224/1999

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/1997

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/1996

Lejupielādēt