• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz īpašumu

28.04.2023. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-604/2023

Netipisks gadījums paģēr netipisku risinājumu. Tāpēc šādos gadījumos risinājums meklējams nevis tipiskajiem gadījumiem paredzētajās tiesību normās, bet gan vispārējos tiesību principos un pamattiesībās. Tas vien, ka tiesību normas, kas reglamentē piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu, neparedz iespēju šādā atļaujā noteiktu nosacījumu izpildi uzdot kādai iestādei (publiskai personai), neizslēdz, ka situācijā, kurā rūpnieciskās apbūves teritorijā un turklāt vēl speciālajā ekonomiskajā zonā atrodas dzīvojamā māja, tiesības prasīt pašvaldības iesaistīšanu šādu nosacījumu izpildē var tikt atvasinātas no taisnīguma principa un tiesību uz īpašumu aizsardzības.

Lejupielādēt

19.09.2023. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2023

Jebkuras gājēju ielas primārais izmantošanas veids ir gājēju pārvietošanās nodrošināšana, savukārt publiska ārtelpa veido teritoriju, kuru sabiedrība izmanto kā pārvietošanās, tā arī rekreācijas nolūkā. Tādā veidā publiskā lieta kalpo sabiedrības vajadzību apmierināšanai un parasti ikvienai personai ir tiesības izmantot šādu teritoriju, tāpat kā ikvienai personai ir tiesības prasīt tādu pašu pieeju šādas publiskas lietas izmantošanai kāda nodrošināta citām personām. Jebkuras, arī gājēju, ielas izmantošana var būt cieši saistīta arī ar piegulošo zemesgabalu īpašnieku Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā nostiprināto tiesību uz īpašumu īstenošanu. Zemesgabala īpašniekam sava īpašuma izmantošanā un attīstībā ir tiesības rēķināties ar jau izveidotās publiskās infrastruktūras sniegtajiem pieejamības risinājumiem, ja nav nodrošināta (nodrošināma) cita piekļuves vieta.

Lejupielādēt

17.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2021

Paredzētā darbība noteiktos apstākļos var būtiski ietekmēt tās ietekmes zonā esošu nekustamo īpašumu vērtību vai pat padarīt īpašumus nelikvīdus (piemēram, nepārdodamus), tādējādi aizskarot Satversmes 105.pantā aizsargātās personu tiesības uz īpašumu. Tā kā nekustamā īpašuma vērtības samazinājums ir īpašumtiesību aizskārums, kas ir individuāli aizsargājama interese, par paredzētās darbības radīto negatīvo ietekmi var vērsties tiesā tās personas, kuras šo vērtības samazinājumu cieš. Tas, vai pastāv tieša cēloņsakarība starp paredzētās darbības radīto ietekmi un nekustamā īpašuma vērtības samazinājumu un vai paredzētajai darbībai ir būtiska ietekme uz nekustamā īpašuma vērtību, ir jāpamato pašai personai, kas uz to atsaucas, un tas ir vērtējams kompleksi kopsakarā ar paredzētās darbības veidu, saturu, apjomu un citiem apstākļiem, kas pārbaudāmi novērtējuma procedūrā.

Lejupielādēt

08.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2012

Īpašuma tiesību ierobežojums, nosakot aizliegumu jebkādām darbībām īpašumā un pat iespēju tajā atrasties, bet neizmaksājot atlīdzību naudā vai nekompensējot citādā veidā (tostarp nerosinot formālu atsavināšanas procesu), ir būtisks un faktiski apdraud tiesību pašu būtību. Taču administratīvā procesa kārtībā nav izskatāmi prasījumi par tādu zaudējumu kompensāciju, kas nodarīti ar normatīvo aktu. Ar šādu prasījumu pieteicējs un trešās personas var vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Lejupielādēt