• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pilsonība

11.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2018

Lejupielādēt

07.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-267/2016

Lejupielādēt

14.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2011

Iegūtā Latvijas pilsonība pēc Pilsonības likuma Pārejas noteikumu 3.punktā minētajiem iegūšanas diviem pamatiem nav apstrīdama, izņemot gadījumu, ja persona no Latvijas pilsonības ir atteikusies (likuma 23.pants) vai ja Latvijas pilsonība tai ir atņemta tiesas ceļā (likuma 24.pants). Pilsonības iegūšanas likumību ir tiesības izvērtēt un izvirzīt jautājumu par tās atņemšanu, neatkarīgi no pilsonības iegūšanas laika, ja tiek konstatēti Pilsonības likuma 24.panta pirmajā daļā norādītie pārkāpumi, jo prettiesiski iegūtā pilsonība nekļūst leģitīma, neatkarīgi no laika, kāds ir pagājis kopš tās piešķiršanas.

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011

1. Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta norma, kas nosaka, ka tiesa Latvijas pilsonību var atņemt, ja persona, apliecinot savu piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību, nav imperatīva tiesību norma, un, izvērtējot konkrētos lietas apstākļus un nonākot pie secinājuma, ka pilsonības atņemšana būtu pretrunā samērīguma principam, tiesa var prasību noraidīt. 2. Strīdā par Latvijas pilsonības atņemšanu izšķirošais nav jautājums par to, vai persona Latvijas pilsonību ieguvusi atbilstoši Latvijas likumiem, bet gan tas, vai, iegūstot Latvijas pilsonību, persona nav sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas. 3. Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta norma par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu nav tulkojama paplašināti un šis normas sastāvā nevar iekļaut tādu ziņu nesniegšanu, kuras varētu būt svarīgas pilsonības jautājuma izlemšanai, bet kuras atbildīgā valsts iestāde no pilsonības pretendenta nav tieši pieprasījusi. 4. 1961.gada 30.augusta Konvencija par apatrīdisma samazināšanu un Eiropas Padomes 1997.gada Konvencija par pilsonību rekomendē valstīm, ja vien tam nav sevišķu iemeslu, neatņemt personām pilsonību, ja tas var viņas padarīt par apatrīdiem.

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2008

Latvijas pilsonību var atņemt, ja persona, apliecinot savu piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību (Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkts).

Lejupielādēt

08.10.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-449/2001

Lejupielādēt

26.12.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-431/2001

Lejupielādēt

08.10.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-381/2001

Lejupielādēt

11.04.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-206/2001

Lejupielādēt

21.02.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-99/2001

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-527/2000

Lejupielādēt

25.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-469/2000

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-379/2000

Lejupielādēt

28.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-301/2000

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/1997

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-176/1997

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-10/1997

Lejupielādēt