• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Izglītības likums

05.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-478/2011

1. Pedagoga amata kandidātam jāatbilst gan profesionālajām, gan augstām morāles un ētikas prasībām, tādēļ saskaņā ar Izglītības likuma 50. panta 1. punktu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas persona, kas sodīta par tīšu noziegumu, nevar strādāt par pedagogu. 2. Bērnu tiesību aizsardzības likuma normas attiecas uz visām personām, kuras strādā iestādē, kurā uzturas bērni, savukārt Izglītības likuma normas kā speciālās tiesību normas attiecas uz izglītības iestādē strādājošajiem pedagogiem. Tā kā skolas direktors ir pedagoga amats, attiecībā uz viņu ir piemērojams Izglītības likuma 50. panta 1. punkts, kas paredz stingrākus ierobežojumus nekā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pants.

Lejupielādēt

02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-478/2011

Ir pamats Satversmes tiesā iesniegt pieteikumu par Izglītības likuma 50.panta 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 106.pantam, jo, Senāta ieskatā, jautājumu par ierobežojumu noteikšanu strādāt par pedagogu ir iespējams risināt, piemērojot citus, mazāk ierobežojošus un tādējādi saudzējošākus līdzekļus leģitīmā mērķa sasniegšanai. Pirmkārt, ierobežojums var tikt saistīts nevis ar reabilitācijas jēdzienu, bet gan ar sodāmības dzēšanas vai noņemšanas institūtu. Otkārt, likumdevējam, nosakot ierobežojumu, ir iespējams ņemt vērā Krimināllikuma 7.pantu un veidot diferencētu pieeju atkarībā no tā, kāda smaguma noziedzīgu nodarījumu persona ir izdarījusi.

Lejupielādēt