• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dzīvojamo telpu īre

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-857/2020 Dzīvojamās mājas kapitālais remonts kā pamatojums īres līguma izbeigšanai, ja ēkas īpašnieks ir juridiska persona, kuras īpašuma tiesības uz ēku īpašumu nodibinātas kā zemes īpašuma bijušā īpašnieka tiesību pārmantotājai

Lejupielādēt

07.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-304/2020 Personas deklarētās dzīvesvietas maiņas ietekme uz īres tiesiskajām attiecībām

Lejupielādēt

09.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2019 Likumiskās prezumpcijas tvērums

Lejupielādēt

30.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2019 Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2019 Mutiska pilnvarojuma tvērums

Lejupielādēt

10.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2018 Lietas izskatīšanas robežas un princips iura novit curia – „tiesai pašai jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara”

Lejupielādēt

28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-194/2018 Pašvaldības kompetence, nosakot īres maksu dzīvojamām telpām, kas izīrētas, pašvaldībai sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Lejupielādēt

20.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/2017 Priekšnoteikumi prasības celšanai par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu

Lejupielādēt

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2017 Izīrētāja pienākums nodrošināt īres priekšmeta netraucētu lietošanu

Lejupielādēt

30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/2017 Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

Lejupielādēt

08.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2017 Ar administratīvo aktu nodibinātās publiski tiesiskās attiecības ietekme uz privāttiesisku attiecību

Lejupielādēt

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2016 Apstrīdētās īres maksas piemērošana

Lejupielādēt

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-244/2016 Īres līguma izbeigšanas un īrnieka izlikšanas regulējuma imperatīvā daba

Lejupielādēt

18.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2465/2014 Īrnieka prasības tiesības izvērtējums jautājumā par dzīvokļa jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2013 Terminēta īres līguma pagarināšanas nosacījumi un tiesiskās sekas

Lejupielādēt

26.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-401/2012 Īres maksas paaugstināšanas finansiālais pamatojums un tajā iekļaujamie apsaimniekošanas izdevumi

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2012 Īres maksas paaugstināšanas brīdinājuma kārtības ievērošana, mainoties izīrētājam

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2012 Divu personu faktiskās kopdzīves juridiskais statuss

Lejupielādēt

14.12.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-427/2011 Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

Lejupielādēt

12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2011 Īrnieka tiesības prasīt dzīvoklim nodarīto zaudējumu atlīdzību; dzīvokļa atbilstība īres līguma priekšmetam izvirzītajām prasībām

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011 Par apelācijas sūdzības robežām; kasācijas sūdzības saturu; tiesāšanās izdevumu piedziņu

Lejupielādēt

16.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-195/2011 Par īres maksas noteikšanu

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010 Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

Lejupielādēt

28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-242/2009 Par rakstveida brīdinājuma izsniegšanu īres tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-38/2009 Par tiesisku darījumu formu

Lejupielādēt

14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2009 Par īres tiesisko attiecību nodibināšanu

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-435/2008 Par brīdinājumu nomaksāt īres parādu

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-418/2008 Par Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanu, izšķirot strīdus par īres līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2008 Par turētāja kā īpašnieka vietnieku valdījumā

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-151/2008 Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumiem

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-122/2008 Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu

Lejupielādēt

06.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2008 Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-36/2008 Par nepilngadīgas personas īres tiesībām

Lejupielādēt

10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-695/2007 Par īrnieka tiesībām izmitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus

Lejupielādēt

20.06.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-488/2007 Par izīrētāja pienākumu nodrošināt īrnieku ar līdzvērtīgu dzīvojamo platību

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2007 Par likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8.panta piemērošanu

Lejupielādēt

25.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2007 Par dzīvojamo telpu īres līguma formu

Lejupielādēt

20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-769/2006 Noilgums

Lejupielādēt

08.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-564/2006 Īres maksas apmēra noteikšana

Lejupielādēt

05.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2006 Īrnieka bijušā laulātā tiesības celt prasību pret īrnieku par viņa dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu

Lejupielādēt

25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2006 Prasību par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īrnieka izlikšanu no dzīvokļa var atzīt par pamatotu, ja ir ievērots likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta piemērošanas priekšnosacījums, ka īrniekam ir bijusi nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar īres līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, vai tādā pašā kārtībā nodrošināta iespēja saņemt pamatpakalpojumus

Lejupielādēt

21.09.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2005 Par izīrētāja pienākumu nodrošināt īrniekam izīrētās telpas izmantošanu

Lejupielādēt

01.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-361/2005 Par īrnieka ģimenes locekļa statusu likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005 Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

Lejupielādēt

18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-299/2005 Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta tulkojums

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/2005 Par likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri

Lejupielādēt

20.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2004 Par īres līguma, kas noslēgts uz noteiktu termiņu, atjaunošanu pēc līguma termiņa izbeigšanas

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-506/2004 Uz noteiktu laiku noslēgta īres līguma pagarināšana, ja iestājies termiņš, jāprasa īrniekam

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-467/1997 Par izlikšanu no dienesta dzīvojamas telpas

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/1997 Par īres līguma izbeigšanu ilgstošas prombūtnes dēļ

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/1997 Pastāvot strīdam par dzīvojamās telpas īres maksas apmēru, dzīvojamās telpas īres līguma nenoslēgšana nevar būt par pamatu izlikšanai

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-367/1997 Par īres līguma izbeigšanu sakarā ar nedzīvošanu strīdus telpā

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-360/1997 Par īres līguma izbeigšanu, ja īrnieks izdod telpu apakšīrē

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-334/1997 Par īres maksas noteikšanu, mainoties izīrētās telpas īpašniekam

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-262/1997 Par īrnieka parāda saistībām, mainoties izīrēto telpu īpašniekam

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-179/1997 Par jaunu īrnieka ģimenes locekļu ievietošanu

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-170/1997 Bijušās kopmītnes nepārveidošana par dienesta viesnīcu var būt par pamatu izlikšanai no telpas bijušajā kopmītnē un pārcelšanai uz dienesta viesnīcu

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/1997 Par izīrētāja un īrnieka pienākumiem izīrētās dzīvojamās ēkas uzturēšanā

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-73/1997 Par saistību bezstrīdus izpildi

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-40/1997 Par brīdinājuma nepieciešamību pirms prasības iesniegšanas tiesā par izlikšanu no dzīvokļa

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-38/1997 Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa īres parāda nenomaksāšanas dēļ

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/1996 Par izlikšanu no dzīvokļa īres maksas nesamaksāšanas dēļ un par atzinumu, ka īres tiesības zaudētas nedzīvošanas dēļ

Lejupielādēt

21.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-100/1996 Par brīdinājumu paaugstināt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-91/1996 Par prasības pamatojuma noteikto robežu pārsniegšanu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/1996 Par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanas kārtību

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-80/1996 Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas kārtību

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-45/1996 Par tiesībām uz dienesta dzīvojamo telpu

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-45/1996 Par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu, ja nav nomaksāta īres maksa

Lejupielādēt

08.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/1996 Par īrnieka ģimenes locekļa statusu

Lejupielādēt