• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

3.nodaļa. Darījumi (41.-62.pants)

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-385/1999 Saistību tiesiskās attiecības, kas uz likuma vai darījuma pamata, vai no neatļautas darbības radušās pirms 1993.gada 1.marta apspriežamas pēc tiem likumiem, kas bija spēkā līdz 1993.gada 28.februārim

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-199/1999 Ja prasības tiesību uz darījuma pamata likums dara atkarīgu no rakstiskās formas, tad, ja, rakstisks akts nav sastādīts, darījumam ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-361/1997 Par likumu piemērošanu, kas ir spēkā darījuma slēgšanas brīdī

Lejupielādēt

08.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/1997 Par darījuma notariālās formas ievērošanu, darījuma atzīšanu par spēkā esošu un prasības noilguma tecējuma sākumu

Lejupielādēt