• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā apakšnodaļa. LIETOŠANAS ĶĪLA (1362.-1366.pants)

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2007

Ja saskaņā ar Civillikuma 1233.panta otro daļu uz nekustamu īpašumu guļ hipotēka, kas aprobežo hipotekārā kreditora tiesības, tad nodibināt servitūtu var tikai ar viņa piekrišanu. Šis apstāklis nedod pamatu noraidīt prasību par ceļa servitūta nodibināšanu, ja uz prasības celšanas dienu hipotēka atbilstoši Civillikuma 1367.panta noteikumiem nebija nostiprināta zemesgrāmatā.

Lejupielādēt