• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pārejas noteikumi

09.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2015

Pēc dienas, kad beidzas direktīvas ieviešanai noteiktais termiņš, dalībvalsts tiesību sistēmā novēloti ieviesta direktīva ir netieši iedarbīga, tostarp arī lietās, kurās nacionālās tiesas izskata strīdus starp divām privātpersonām tādā tiesību jautājumā, kas ietilpst Eiropas Savienības tiesību piemērošanas jomā.

Lejupielādēt