• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā nodaļa. TESTAMENTĀRĀ MANTOŠANA (418.–638.pants)

22.12.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2022

Novērtējot, vai neatņemamās daļas tiesīgais ir „palicis neievērots” vai „bez likumiska iemesla atstumts”, ir jāņem vērā mantojuma daļa, par kuru šis mantinieks ārvalstī uz tur esošo mantu ir iecelts par testamentāro mantinieku.

Lejupielādēt

19.12.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2022

Legatārs ir tikai labuma saņēmējs un juridiski atšķiras no mantinieka, jo neatbild par mantojuma atstājēja parādiem. Līdz ar to legatāram ir tiesības tikai un vienīgi uz to, kas tam ar testamentu ir novēlēts. Novēlētais legāta priekšmets legatāram nerada tiesības uz mantojumu kā mantiniekiem un neuzliek vispārīgu pienākumu atbildēt par mantojuma atstājēja saistībām.

Lejupielādēt

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2021

Legāta statuss nav attiecināms uz novēlētā nekustamā īpašuma domājamām daļām, kā arī nekustamais īpašums nevar būt legāts, ja tas ir vienīgais mantojuma priekšmets.

Lejupielādēt

21.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2019

Mantojuma atstājējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem rīkoties ar savu mantu, tostarp noteikt testamentā kādu ierobežojumu (Civillikuma 418. un 600. pants), tomēr šīs testatora tiesības nav absolūtas. Ar pēdējās gribas rīkojumu mantiniekam var uzlikt pienākumu ievērot testamentā noteikto tiktāl, ciktāl testamenta nosacījumi atbilst likuma prasībām un ciktāl tas ir faktiski un tiesiski iespējams (Civillikuma 587. pants un 785. pants).

Lejupielādēt

17.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2019

Lejupielādēt

19.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-345/2017

Lejupielādēt

29.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2016

Lejupielādēt

25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013

Atbilstoši Civillikuma 1922.panta otrajai daļai neatraidāmā mantinieka neatņemamā daļa aprēķināma no dāvinātāja mantas stāvokļa dāvināšanas laikā, nevis no atsavinātās mantas sastāva un vērtības uz dāvinātāja nāves brīdi.

Lejupielādēt

09.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-333/2009

Gadījumos, kad puses mantojumu sadalījušas, bet kopīpašums nav izbeigts, piemērojamas Civillikuma 1075.panta normas.

Lejupielādēt

14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2009

Civillikuma 477.panta pirmajā daļā noteikts, ka testamentā ieceltam mantiniekam, ja tas negribētu vai kaut kāda iemesla dēļ nevarētu mantojumu pieņemt, testators var iecelt atvietotāju, kuru sauc par substitūtu. Šā panta otrajā daļā noteikts, ka testators var iecelt substitūtu pēc sava ieskata vai nu tikai vienam no šajā pantā norādītajiem gadījumiem, vai abiem; tomēr, ja rodas šaubas, jāpieņem, ka viņš domājis abus gadījumus, kaut arī būtu minējis tikai vienu.

Lejupielādēt

14.12.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-760/2005

Uz testamentu kā vienpusēju darījumu attiecināmi Civillikuma noteikumi par gribas īstumu un darījumu spēkā neesamību.

Lejupielādēt

15.06.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-370/2005

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005

Atbilstoši Civillikuma 968.pantam uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu, kura nevar būt par patstāvīgu īpašuma objektu.

Lejupielādēt

22.10.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-498/2003

Lejupielādēt

22.10.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-44/2003

Lejupielādēt

22.01.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2003

Lejupielādēt

18.12.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2002

Lejupielādēt

18.12.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-65/2002

Lejupielādēt

13.03.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-17/2002

Lejupielādēt

16.01.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2002

Lejupielādēt

28.02.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2001

Lejupielādēt

28.11.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-70/2001

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-526/2000

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-289/2000

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-199/2000

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-45/2000

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/1999

Lejupielādēt

27.05.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/1998

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/1997

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-352/1997

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-338/1997

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-280/1997

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-211/1997

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/1997

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-71/1997

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-50/1997

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-43/1997

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/1996

Lejupielādēt

01.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/1996

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-99/1996

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-71/1996

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/1996

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/1996

Lejupielādēt