• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

37.nodaļa. JURIDISKO FAKTU KONSTATĒŠANA (288.-292.pants)

29.11.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-18/2022

Lejupielādēt

31.08.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2021

Persona, kura mantojuma atstājēja dzīves laikā nebija tiesīga ierosināt jautājumu par viņa personas dzimšanas reģistra papildināšanu ar ziņām par tēvu, šādas tiesības neiegūst arī pēc mantojuma atklāšanās.

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām, kas dibinātas pirms likuma „Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām” spēkā stāšanās, imperatīvā kārtā noteiktā pārreģistrācijas vai likvidācijas pienākuma neizpildīšanas sekas ir kooperatīva darbības izbeigšana uz likuma pamata. Šādu kooperatīvu likvidējot, kooperatīva biedriem ir tiesības atgūt savus veiktos ieguldījumus. Ja tiek likvidēts garāžu kooperatīvs, ieguldījumu atgūšana izpaužas kā pašu biedru radītā mantiskā labuma – saimnieciskā kārtā uzceltās garāžas – nošķiršana vai nodošana attiecīgajam kooperatīva biedram, kas ir uzskatāms par tiesisku pamatu nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā.

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Juridiskā fakta konstatācija, kas attiecas uz publisko tiesību jomu, risināma administratīvajā, nevis vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Lejupielādēt

02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas

Juridiskā fakta konstatācija, kas nepieciešama politiski represētās personas statusa noteikšanai, pamatoti tiek izskatīta Civilprocesa likuma 37.nodaļā noteiktajā kārtībā. Pieteikumi par labvēlīga administratīvā akta izdošanu ir pakļauti administratīvajai tiesai, taču vajadzīgo faktu konstatēšanā var tikt iesaistītas vispārējās jurisdikcijas tiesas. Pašvaldībai, kura politiski represētās personas statusu piešķir un to apliecinošo apliecību izsniedz, jāizvērtē jautājumu par pieteicēja tiesībām iegūt politiski represētās personas statusu, tas ir, pašvaldībai administratīvā procesa kārtībā jāizlemj, vai vispārējās jurisdikcijas tiesas konstatētais juridiskais fakts ir pietiekošs pamats politiski represētās personas statusa noteikšanai (Likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 11.panta pirmā daļa).

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2007

1. Ceļu satiksmes likuma 1.panta 23.punkts nosaka, ka transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Šā likuma 10.panta otrajā daļā noteikts, ka transportlīdzekli reģistrē uz tā īpašnieka vārda (Ceļu satiksmes likuma 1.panta 23.punkts, 10.panta otrā daļa). 2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti dati par transportlīdzekļa īpašnieku. Nevar konstatēt juridisku faktu, ka transporta līdzeklis pirkuma rezultātā atsavināts un pieder citam, ja likums paredz, ka par transportlīdzekļu īpašnieku uzskatāma persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis reģistrēts (Ceļu satiksmes likuma 10.pants, 13.panta pirmā daļa). 3. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 1.punktu, tiesai jāatsaka pieņemt pieteikumu par šāda juridiska fakta konstatēšanu, jo pieteikums nav pakļauts izskatīšanai tiesā sevišķās tiesāšanās kārtībā (Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 1.punts).

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2005

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005

Lejupielādēt

02.04.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2003

Lejupielādēt

18.09.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2002

Lejupielādēt

11.09.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-44/2002

Lejupielādēt

26.09.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-464/2001

Lejupielādēt

28.03.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC157-/2001

Lejupielādēt

26.09.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-53/2001

Lejupielādēt

27.06.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/2001

Lejupielādēt

14.03.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-6/2001

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2000

Lejupielādēt

23.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-12/2000

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-47/1999

Lejupielādēt

26.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-44/1999

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1999

Lejupielādēt

12.05.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-40/1999

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-33/1999

Lejupielādēt

10.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-17/1999

Lejupielādēt

10.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-12/1999

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-322/1997

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-184/1997

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-176/1997

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-146/1997

Lejupielādēt

06.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-127/1997

Lejupielādēt

27.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-126/1997

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-108/1997

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-98/1997

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-72/1997

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-102/1996

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-93/1996

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-90/1996

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-89/1996

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-82/1996

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-70/1996

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-67/1996

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-64/1996

Lejupielādēt

22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-52/1996

Lejupielādēt

18.03.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-5/1996

Lejupielādēt