• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

26.nodaļa. TIESVEDĪBAS IZBEIGŠANA (223.-225.pants)

26.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2020 Cietušā tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja kriminālprocess izbeigts nereabilitējošu apstākļu dēļ

Lejupielādēt

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2020 Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-206/2019 Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

Lejupielādēt

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019 Tiesas pienākums respektēt prasītāja tiesības atteikties no prasības

Lejupielādēt

15.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1341/2018 Tiesas ex officio pienākums pārbaudīt, vai pastāv pamats tiesvedības izbeigšanai

Lejupielādēt

19.04.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-950/2018 Cietušā tiesības civilprocesuālā kārtībā prasīt atlīdzinājumu par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, ja kriminālprocesā prasījums par kompensāciju apmierināts daļēji

Lejupielādēt

13.12.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-142/2018 Zvērināta advokāta profesionālās darbības ietvaros noslēgtās vienošanās ar klientu par juridiskas palīdzības sniegšanu personiskais raksturs

Lejupielādēt

06.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-78/2018 Prasības par atlīdzinājumu pakļautība, ja aizskārumu radījusi iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

23.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2018 Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

Lejupielādēt

30.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1320/2017 Atbilstoši Darba likuma 100. panta piektajai daļai pieteiktā darbinieka uzteikuma nepārsūdzamība

Lejupielādēt

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-365/2017 Strīda atkārtotas izskatīšanas iespējamība

Lejupielādēt

14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017 Administratora tiesību un pilnvaru termiņš

Lejupielādēt

12.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2016 Prioritārā kārtībā veicamā pārbaude kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2016 Morālā kaitējuma atlīdzināšana, ja valsts institūcija pret personu darbojusies publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

27.10.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-59/2016 Tiesības izbeigt tiesvedību sakarā ar pieteikuma par izpildu raksta izsniegšanu atsaukumu

Lejupielādēt

29.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2015 Strīdu par pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu atgūšanu pakļautība

Lejupielādēt

12.03.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2014 Ierobežojumi atkārtota pieteikuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu iesniegšanai

Lejupielādēt

08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013 Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

Lejupielādēt

2013. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2013 Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā

Lejupielādēt

15.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1327/2012 Ierēdņa prasījuma par piemaksas piedziņu pakļautība

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2012 Eiropas Konvencijas par Starptautisko komercšķīrējtiesu normas par tiesībām apstrīdēt pakļautību tiesai piemērošana

Lejupielādēt

14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-497/2012 Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

Lejupielādēt

12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1319/2011 Vienošanās par jurisdikciju strīdu izšķiršanā

Lejupielādēt

22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011 Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011 Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011 Gribas izteikums tiesiskā darījumā; Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-327/2010 Par strīda pakļautību tiesai

Lejupielādēt

09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-775/2009 Apelācijas instances tiesa nav tiesīga izskatīt prasījumus, ko pēc būtības nav izskatījusi pirmās instances tiesa

Lejupielādēt

25.03.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-83/2009 Par civilās tiesvedības nepieļaujamību divu publisko tiesību subjektu starpā par zaudējumiem, kas radušies, pildot publiski tiesiskās funkcijas

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009 Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008 Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-141/2008 Par prasības pamatu un priekšmetu

Lejupielādēt

01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/2008 Par politiski represētās personas statusa noteikšanas tiesisko dabu

Lejupielādēt

01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-613/2006 Par negodīgiem līguma noteikumiem

Lejupielādēt

08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003 Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-183/1997 Par izpildīta darījuma ar nekustamu īpašumu spēkā esamību, ja darījums nav izteikts rakstiskā formā

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-157/1997 Par mierizlīguma noslēgšanu un trešo personu interešu aizskārumu

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-99/1997 Par atzinumu, ka darbinieks atlaists no darba nelikumīgi, ja darbinieks atsakās no atjaunošanas darbā

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-39/1997 Par mierizlīguma piespiedu izpildi

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/1997 Par tiesvedības izbeigšanu likumā paredzētos gadījumos

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-114/1996 Par prasījuma tiesību liegt atzīt pilnvaru par spēkā neesošu

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-76/1996 Par pretprasības izskatīšanu, ja atsaukta prasība

Lejupielādēt