• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

6.nodaļa. TIESAS PAZIŅOJUMI, IZSAUKUMI UN TIESAS DOKUMENTU PIEGĀDĀŠANA UN IZSNIEGŠANA (54.-60.pants)

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[C]/2022

Lejupielādēt

11.11.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-992/2021

Civilprocesa likuma 452.panta trešās daļas 2.punktā minētais pārkāpums konstatējams ne vien gadījumā, kad lietas dalībniekiem nav paziņots par lietas izskatīšanu tiesas sēdē mutvārdu procesā (ar tiesas pavēsti), bet arī gadījumos, kad dalībnieki nav informēti par lietas izskatīšanu rakstveida procesā (ar tiesas paziņojumu).

Lejupielādēt

22.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/2021

Lejupielādēt

20.01.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-403/2020

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019

Lejupielādēt

17.08.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1400/2018

Lejupielādēt

15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1595/2017

Likumdevējs apzināti Civilprocesa likuma 56.1 panta pirmās daļas 4.punktā aprobežojies ar pieņēmumu, ka ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtītie tiesas dokumenti adresātam ir izsniegti trešajā dienā no nosūtīšanas dienas. Apstāklis, ka adresāts ar elektroniskā pasta sūtījumu viņam nosūtītos tiesas dokumentus ir saņēmis ātrāk, nav iemesls, lai šo faktisko sūtījuma saņemšana datumu atzītu par tādu faktu, kuram ir tiesiska nozīme Civilprocesa likuma 442.panta pirmās daļas kontekstā.

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2017

Lejupielādēt

18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2013

Vekseļu likuma normas nav piemērojamas attiecībā uz dokumentu, kas gan nosaukts par vekseli, bet kura samaksa ar pušu vienošanos padarīta atkarīga no citas saistības nepildīšanas, tādējādi piešķirot vekselim līgumsoda funkciju.

Lejupielādēt

01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012

Civilprocesa likuma 406.panta pirmajā daļā noteiktais sešu mēnešu termiņš apvērsuma prasības celšanai ir uzskatāms par likumā noteiktu procesuālu termiņu. Jautājums par prasības tiesības esību sakarā ar likumā noteiktā prasības celšanas termiņa neievērošanu var tikt izlemts, izskatot lietu pēc būtības, nevis prasības pieteikuma pieņemšanas stadijā. Ja tiek konstatēts, ka termiņš apvērsuma prasības celšanai ir nokavēts, tiesa var uz šā pamata prasību noraidīt.

Lejupielādēt

23.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2011

1. Lai gan Civilprocesa likuma 73.panta normu izpratnē puses pārstāvis līdz ar attiecīga pilnvarojuma izsniegšanu iegūst lietas dalībnieka procesuālo statusu, minētais, kā uzskata Senāts, nedod pamatu atzinumam, ka pavēste, ar kuru uz tiesu aicināta juridiska persona, nosūtāma tās pārstāvim. Apstāklis, ka juridiskas personas amatpersona, izmantojot savas procesuālās tiesības, pilnvarojusi vest lietu citam pārstāvim, tostarp advokātam, negroza un neatceļ Civilprocesa likuma 56.panta pirmajā un sestajā daļā noteikto tiesas pavēstu nosūtīšanas kārtību. 2. Atkāpties no Civilprocesa likuma 56.panta pirmās un sestās daļas noteikumiem tiesai izņēmuma veidā rastos pamats tad, ja juridiskā persona vērstos ar lūgumu pavēsti nosūtīt tās pilnvarotajam pārstāvim nepastarpināti, un tiesa šo lūgumu būtu pieņēmusi, pievienodama lietai.

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2008

1.Servitūtu, kas nodibināts likumā paredzētajā kārtībā un nostiprināts zemesgrāmatās, tiesa var atcelt, ja grozījušies apstākļi un zudusi nepieciešamība valdošajam nekustamajam īpašumam izlietot servitūta nodibinājumā paredzēto lietojuma tiesību, t.i., servitūts vairs nekalpo valdošā nekustamā īpašuma labumam, kura dēļ tas ticis nodibināts (Civillikuma 1135.pants). 2. Servitūtu, kas nodibināts ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, nevar atzīt par spēkā neesošu, jo tam nav nedz faktiska, nedz juridiska pamata (Civillikuma 1231.panta 2.punkts).

Lejupielādēt

24.09.2003. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-389/2003

Lejupielādēt

13.03.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-13/2002

Lejupielādēt

11.04.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2001

Lejupielādēt

27.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2000

Lejupielādēt

15.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-52/2000

Lejupielādēt

15.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/1999

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-396/1997

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-63/1997

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-99/1996

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-91/1996

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-86/1996

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-72/1996

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-43/1996

Lejupielādēt