• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

8.nodaļa. PROCESUĀLĀS SANKCIJAS (65.-70.pants)

22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015 Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas piemērošana

Lejupielādēt

13.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2015 Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

Lejupielādēt

30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015 Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

Lejupielādēt

28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015 Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

Lejupielādēt

29.04.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2113/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Maza apmēra darba strīdu izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014 Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

Lejupielādēt

31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1491/2013 Atlaišanas pabalsta juridiskā daba

Lejupielādēt

17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012 Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2012 Sprieduma likumība un pamatotība robežu strīda lietā

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012 Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2012 Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2012 Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam

Lejupielādēt

17.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-923/2011 Par tiesvedību civillietā regulējošo tiesību normu spēku laikā

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011 Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011 Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010 Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010 Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010 Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010 Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-878/2009 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2009 Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009 Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2009 Par pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008 Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2008 Par līgumsoda samazināšanas tiesisko pamatu

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008 Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-722/2007 Par zemes nomas maksas noteikšanu

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-515/2007 Par lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2007 Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

Lejupielādēt

28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2007 Judikatūra kā sekundārs tiesību avots

Lejupielādēt

01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-613/2006 Par negodīgiem līguma noteikumiem

Lejupielādēt

09.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2006 Ieinteresētās personas pieaicināšana lietā

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005 Lēmuma par naudas soda uzlikšanu pārsūdzēšana

Lejupielādēt