• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

23.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANAS ATLIKŠANA (209.-213.pants)

29.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-197/2017

Lejupielādēt

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015

Lejupielādēt

18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2013

Vekseļu likuma normas nav piemērojamas attiecībā uz dokumentu, kas gan nosaukts par vekseli, bet kura samaksa ar pušu vienošanos padarīta atkarīga no citas saistības nepildīšanas, tādējādi piešķirot vekselim līgumsoda funkciju.

Lejupielādēt

14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013

Tiesai iesniegtās darbnespējas lapas bez papildu pierādījumiem par saslimšanas raksturu ne vienmēr ir pamats neierašanās tiesas sēdē iemeslu atzīt par attaisnojošu.

Lejupielādēt

07.11.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-543/2001

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2000

Lejupielādēt