• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Uzņēmuma pāreja, reorganizācija, likvidācija

23.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-45/2021

Lejupielādēt

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/2018

Lejupielādēt

28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2018

Kreditoru interešu aizsardzība maksātnespējas procesā nav atkarīga no tā, vai sadalāmās sabiedrības dalībnieki, valdes vai padomes locekļi izmantojuši Komerclikuma 346.pantā paredzētās tiesības apstrīdēt reorganizācijas lēmuma tiesiskumu. Tiesību aizsardzību neietekmē arī tas, ka sabiedrības sadalīšanas (reorganizācijas) procesā kreditori nav lūguši nodrošināt savus prasījumus Komerclikuma 345.panta kārtībā.

Lejupielādēt

09.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2017

1. Par uzņēmuma pāreju var liecināt šādu apstākļu kopums: darbinieku pāriešana darbā pie ieguvēja, pamatlīdzekļu un krājumu nodošana, saglabāta uzņēmuma atrašanās vieta un juridiskā adrese, saistību pret banku pārņemšana, atsavinātājas sabiedrības valdes locekļa pāriešana pie ieguvēju. 2. Komerclikuma 20.pantā noteiktā atbildība attiecas tikai uz uzņēmuma nodevēja un ieguvēja atbildību. Uzņēmuma nodevēja valdes loceklim atbildība uz minētā panta pamata neiestājas.

Lejupielādēt

15.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-330/2017

Lejupielādēt

16.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2017

Jaunas sabiedrības izveidošanas mantiskā ieguldījuma ceļā un reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā tiesisko sastāvu līdzība nav tulkojama tādējādi, ka jaunas sabiedrības dibināšana mantiskā ieguldījuma ceļā nav iespējama, neveicot reorganizāciju. Noteicošais ir dalībnieku griba saimnieciskās darbības organizēšanā.

Lejupielādēt

14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2009

1. Dalībnieks, kas SIA likvidācijas procesā nav pieteicis prasījumus sakarā ar izslēgšanu no SIA, vēlāk nevar vērst prasījumus šai sakarā pret citu likvidētās sabiedrības dalībnieku /dalībniekiem/ (Likuma „ Par uzņēmējdarbību” 34.panta devītā daļa). 2. Tiesai pēc savas iniciatīvas nav jāvērtē iespējamie prasījuma pamati, kurus nav izvirzījis prasītājs. 3. Prasības celšana pārtrauc visas saistības noilgumu, kaut arī sākotnēji prasība celta tikai par saistības daļu (Civillikuma 1904.pants).

Lejupielādēt

22.11.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-869/2006

Reorganizējot komercsabiedrību apvienošanas ceļā un piemērojot pievienošanas procesu, mantas nodošana citai sabiedrībai (iegūstošā sabiedrība) nav uzskatāma par mantas atsavināšanu un pie tiesību ieraksta grozīšanas zemesgrāmatā valsts nodeva nav jāmaksā (Komerclikuma 334., 335.pants, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.panta pirmās daļas 21.punkts).

Lejupielādēt

22.01.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2003

Lejupielādēt

25.11.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-9/2000

Lejupielādēt

15.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-610/1999

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-261/1999

Lejupielādēt

17.06.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/1998

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-456/1997

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-395/1997

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-392/1997

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/1997

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/1997

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/1997

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/1997

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/1996

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-129/1996

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-97/1996

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/1996

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/1996

Lejupielādēt