• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Uzņēmuma pāreja, reorganizācija, likvidācija

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/2018 Atlaišanas kompensācija valdes loceklim bankā, kura ir likvidācijas procesā

Lejupielādēt

28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2018 Maksātnespējīgas sabiedrības kreditoru interešu aizsardzība situācijā, kad, pastāvot neizpildītām saistībām, veikta sabiedrības reorganizācija mantas nodalīšanas ceļā

Lejupielādēt

09.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2017 Uzņēmuma pārejas tvērums un atbildība tajā

Lejupielādēt

15.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-330/2017 Solidāri saistītās personas atbildība uzņēmuma pārejas gadījumā

Lejupielādēt

16.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2017 Sabiedrības dalībnieku griba, dibinot jaunu sabiedrību mantiskā ieguldījuma ceļā vai reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā

Lejupielādēt

14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2009 Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu

Lejupielādēt

22.11.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-869/2006 Par valsts nodevu mantas nodošanas gadījumā sabiedrības reorganizācijas procesā

Lejupielādēt

17.06.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/1998 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz uzņēmumu

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-456/1997 Par strīdu, kas radies sakarā ar bankas akcionāru pilnsapulces lēmumu par bankas pašlikvidāciju pēc tam, kad Latvijas Banka iesniegusi tiesā pieteikumu par bankas likvidāciju Kredītiestāžu likumā noteiktā kārtībā

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-395/1997 Par bankas pašlikvidēšanās tiesībām

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-392/1997 Par sabiedrības dalībnieka tiesībām piedalīties sabiedrības privatizācijas procesā

Lejupielādēt

20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/1997 Pirmpirkuma tiesības uz privatizējamā valsts īpašuma objektu ir šā objekta nomniekam, ja viņš nomā visu privatizējamo objektu ilgāk par vienu gadu un šis nomas līgums ir reģistrēts likumā paredzētajā kārtībā

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/1997 Par tiesas pienākumu saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksa 55. pantu vērtēt tiesai iesniegtos pierādījumus

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/1997 Par juridisko personu tiesību un pienākumu pārņēmējiem un akcionāru saistībām

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/1997 Par mierizlīguma noslēgšanu tiesā

Lejupielādēt

27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/1996 Par mantas nošķiršanu, privatizējot lauksaimniecības īpašumu

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-129/1996 Par uzņēmuma likvidācijas komisijas (likvidatora) iecelšanas kārtību

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-97/1996 Par iespēju atjaunot nokavētu termiņu pirmpirkuma tiesībai sakarā ar objekta privatizāciju

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/1996 Par uzņēmuma — sabiedrības ar ierobežotu atbildību – atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/1996 Par tiesību pārņēmēja atbildību par reorganizēta uzņēmuma saistībām

Lejupielādēt