• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

31.nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (251.-258.pants)

29.11.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-18/2022

Lejupielādēt

07.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2019

Tiesiskās aizsardzības procesam raksturīga atkāpšanās no prasības kārtībai raksturīgā sacīkstes principa. Tiesai šādā vienpusējā procesā ir tiesības pēc savas iniciatīvas pārbaudīt tos lietas apstākļus, par kuriem tai radušās šaubas iesniegtā pieteikuma kontekstā

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011

Civilprocesa likuma 298.pantā lietotais jēdziens „parāda akts” tulkojams sašaurināti un konkretizējams vienīgi Civilprocesa likuma 39.nodaļas ietvaros, nevis attiecībā uz Civilprocesa likumu vispār. Tādējādi par „parāda aktu” minētās normas izpratnē atzīstams vienpusējs līgums, proti, tiesisks darījums, kurā tikai vienam no līdzējiem ir pamatpienākumi. Dokumentu anulēšana un tiesību atjaunošana pēc divpusējiem līgumiem neietilpst Civilprocesa likuma 298.pantā noteiktajā izskatīšanas priekšmetā (Civilprocesa likuma 298.pants).

Lejupielādēt

09.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-382/2007

Ja lietā rodas strīds par tiesībām uz mantojumu, kas izšķiramas prasības kārtībā, tiesa pieteikumu atstāj bez izskatīšanas (Civilprocesa likuma 258. un 225.pants).

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2007

1. Saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 61.panta piekto daļu, kas nosaka, ja sakarā ar kreditoru sapulces lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams tiesā saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem. 2. Pamatojoties uz likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 57.panta devīto daļu uz noraidīto prasījumu iesniedzējs saglabā savas balsstiesības kreditoru sapulcē līdz strīda galīgai izšķiršanai tiesā.

Lejupielādēt

09.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2006

Ieinteresēto personu pieaicināšana lietās par juridiska fakta konstatēšanu (Civilprocesa likuma 253.panta pirmā daļa).

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005

Lejupielādēt

13.03.2002. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-12/2002

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-50/2000

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-21/2000

Lejupielādēt

19.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-19/2000

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-17/2000

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-134/1997

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-94/1997

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-93/1997

Lejupielādēt

07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-81/1997

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-72/1997

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-71/1997

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-64/1997

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-57/1997

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-44/1997

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-29/1997

Lejupielādēt