• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Komercpilnvaras

27.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2016 Komersanta darbinieka pilnvarojums preču pārdošanas vietā

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2221/2014 „Būtiska kaitējuma” sabiedrībai kritērijs; ieguldījuma izmaksas nosacījumi no sabiedrības izslēgtajam dalībniekam

Lejupielādēt

26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014 Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2008 Par prokūrista tiesībām slēgt un uzteikt darba līgumus un bezdarbnieka pabalsta atmaksāšanu

Lejupielādēt