• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Komercsabiedrības dalībnieka (biedra) statuss

29.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2019

Komerclikuma 280. panta otrās daļas mērķis ir nepieļaut akcionāra dalību balsojumā par tādu lēmumu, kurā viņa personiskās intereses var būt pretrunā ar sabiedrības interesēm. Tāpēc akcionāra, kurš ir padomes vai valdes loceklis, balsstiesību ierobežojums attiecināms arī uz situāciju, kad jāpieņem lēmums par viņa atbrīvošanu no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.

Lejupielādēt

28.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2018

Kapitāla daļu atsavināšana pati par sevi neizbeidz Komerclikumā paredzēto sabiedrības dalībnieka mantisko un nemantisko tiesību, tostarp tiesību uz informāciju par sabiedrības darbību, attiecināšanu uz dalībnieku, kurš ierakstīts dalībnieku reģistrā. Līdz brīdim, kamēr nav izlietota ieguvēja tiesība prasīt sevi ierakstīt dalībnieku reģistrā, starp daļu ieguvēju un daļu atsavinātāju pastāvošais tiesiskais darījums nesaista sabiedrību un nerada kapitāla daļu valdījumu.

Lejupielādēt

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2018

Viens no Komerclikuma 195.panta mērķiem ir novērst turpmāka kaitējuma nodarīšanu sabiedrībai no tai nelojāla dalībnieka puses. Vērtējot turpmāka kaitējuma nodarīšanas iespējamību, jāņem vērā arī konkrētā dalībnieka rīcības raksturs, proti, vai kaitējuma nodarīšana ir bijis atsevišķs, izolēts incidents, kam pamatā ir nejauša apstākļu sakritība vai neuzmanība, vai arī tā ir radīta ar tīšu, sistemātisku šī dalībnieka rīcību. Turklāt nav vajadzīgs tīšs nolūks kaitēt sabiedrībai, pietiek ar to, ka kaitējums ir nodarīts ar apzinātu rīcību, kuras kaitīgumu sabiedrībai tās veicējs nevarēja neapzināties. Jāņem vērā arī dalībnieka rīcības motīvi – tīša, ar nolūku veikta sistemātiska plānveida rīcība, kas vērsta uz būtisku zaudējumu nodarīšanu sabiedrībai ar mērķi gūt no tā personisku labumu, vienmēr uzskatāma par nopietnu lojalitātes pārkāpumu pret sabiedrību ar augstu atkārtošanās iespējamības risku, un tāpēc par būtisku kaitējumu Komerclikuma 195.panta izpratnē.

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017

Tiesības ieņemt padomes locekļa amatu vai panākt sava kandidāta ievēlēšanu tajā nav akcionāru pamattiesības, proti, tās nav nostiprinātas akcijās. Šīs tiesības rodas tikai ar akcionāru sapulcē izteiktu akcionāru gribu.

Lejupielādēt

16.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2017

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2221/2014

1. No Komerclikuma 195.panta pirmās daļas nepārprotami izriet, ka, lai izslēgtu dalībnieku no sabiedrības, ir jāpierāda dalībnieka nodarītā kaitējuma būtiskums sabiedrībai. Būtiska kaitējuma kritērijs kā ģenerālklauzula ir relatīvs, un tas var būt atkarīgs no dažādiem konkrētiem lietas apstākļiem. Šo apstākļu pierādīšanas nasta gulstas uz prasītāju. Savukārt tiesai, lai piemērotu Komerclikuma 195.pantu, spriedumā jāizvērtē prasītāja iesniegtie būtiskumu apliecinošie pierādījumi un jāpamato, kādēļ atbildētāja izdarītie pārkāpumi uzskatāmi par būtiskiem konkrētās lietas apstākļu kontekstā. 2. Saskaņā ar Komerclikuma 195.panta trešo daļu un 156.panta otro daļu izslēgtā dalībnieka ieguldījuma izmaksa no sabiedrības izslēgtajam dalībniekam tiek veikta tikai pēc tam, kad šīs sabiedrības iegūtās savas daļas gada laikā no iegūšanas dienas ir atsavinātas. Tā kā tiesa, taisot spriedumu par dalībnieka izslēgšanu no sabiedrības, izmaksas apmēru nevar zināt, jo tas ir atkarīgs no cenas, kuru par šīm daļām samaksājis ieguvējs, tad spriedumā šis apmērs nav nosakāms.

Lejupielādēt

29.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-46/2013

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktā dotais jēdziena „iestāde” skaidrojums nav attiecināms uz valsts izveidotām (dibinātām) kapitālsabiedrībām, jo tām nepiemīt minētajā normā uzskaitītās iestādes pazīmes. Publiskas personas kapitālsabiedrības darbība ir patstāvīga un pakārtota privātajām tiesībām, pēc sava tiesiskā statusa tā atzīstama par privāto tiesību juridisku personu vai privāttiesību subjektu, tādēļ uz to nav attiecināms Civilprocesa likuma 487.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktais strīdu izšķiršanas šķīrējtiesā aizliegums.

Lejupielādēt

24.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2013

Civilprocesa likuma 96.panta otrā daļa nav tulkojama paplašinoši un nav piemērojama gadījumiem, kad spriedumu taisījusi šķīrējtiesa.

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012

1. Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” pārejas noteikumu 44.punkts attiecas uz kapitālsabiedrību kopumā, tādējādi arī aizliegums maksāt prēmijas un naudas balvas, veikt materiālo stimulēšanu attiecas uz šo juridisko personu kopumā: kā uz amatpersonām, tā uz ikvienu darbinieku, kas attiecīgajā kapitālsabiedrībā strādā. 2. Uz personām, kas ir likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” pārejas noteikumu 44.punkta subjekti, attiecas arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta 5.apakšpunkta noteikumi.

Lejupielādēt

28.09.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2011

1. Ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas normu, nosakot, ka biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā, valdes lēmumam ir piešķirts kooperatīva biedra statusu nodibinošs spēks. 2. Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas otrajā teikumā noteiktais viena mēneša termiņš attiecas uz maksājumu izdarīšanu, bet neattiecas uz biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) sasaukšanu. 3. Valdes lēmums par biedra uzņemšanu ir atzīstams par spēkā neesošu, ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) to ir izvērtējusi un nav apstiprinājusi. Tādējādi, lai attiecībā uz konkrēto kooperatīvās sabiedrības biedru valdes lēmumu par uzņemšanu atzītu par spēkā neesošu, ir jābūt negatīvam kopsapulces (pilnvaroto sapulces) balsojumam.

Lejupielādēt

08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/1999

Lejupielādēt