• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillikums

23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014 Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

Lejupielādēt

27.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1683/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Darbiniekam uz darba līguma pamata izmaksāto summu atprasīšanas tiesība (Darba likuma 78.pants)

Lejupielādēt

28.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1945/2013 Autorlīgums kā uzņēmuma līgums

Lejupielādēt

26.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1316/2013 Noilguma termiņa par darba samaksas piedziņu izvērtēšana

Lejupielādēt

28.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2263/2012 un senatoru Valerijana Jonikāna un Alda Laviņa atsevišķās domas Darba likuma 40. panta otrās daļas 4. punkta piemērošana

Lejupielādēt

14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1402/2012 Civillikuma normu piemērošana darba līguma noteikumu iztulkošanā

Lejupielādēt

03.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1057/2012 Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu pēc būtības (Civilprocesa likuma 426.panta pirmā daļa)

Lejupielādēt

06.10.2009. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1012/2009 Tikumības un savstarpējas taisnprātības apsvērumi kā darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamats

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2008 Par vienošanās darba līguma grozījumiem nodibināšanas brīdi

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-110/2007 Darbinieka civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā

Lejupielādēt

14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2007 Noilgums darba algas un morālā kaitējuma prasījumos

Lejupielādēt

08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2006 Individuālā darba veicēja tiesiskais statuss un tā norobežošana no darba līguma

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2005 Individuālā darba veicēja tiesiskais status un tā norobežošanu no darba līguma

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2005 Darbinieka mantiskā atbildība, ja viņa vainas dēļ notikusi autoavārija

Lejupielādēt

15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2004 Darba likuma pārejas noteikumu 5. punkta tulkojums

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-613/2004 Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

Lejupielādēt