• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Kapitāla daļas un vērtspapīri

18.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-93/2021 No komercsabiedrības izslēgta dalībnieka tiesības saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu par ieguldījumu sabiedrībā

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2021 Kapitāla daļas kā laulāto kopīgā manta

Lejupielādēt

14.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-647/2020 No mantošanas ceļā kopīpašumā nonākušām un nedalītā mantojumā ietilpstošām kapitāla daļām izrietošo balsstiesību izmantošanas kārtība

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2020 Mazākuma dalībnieku tiesību aizsardzība akciju atpirkšanas piedāvājuma neesības gadījumā

Lejupielādēt

28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/2018 Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

Lejupielādēt

09.03.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-847/2017 Komerclikuma 161.panta septītās daļas teleoloģiskā redukcija

Lejupielādēt

29.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2016 Vārda akciju īpašuma tiesību pāreja; fiduciāra darījuma dalībnieku statuss pret trešām personām

Lejupielādēt

10.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/2016 Vērtspapīru oriģināla un dublikāta juridiskais spēks

Lejupielādēt

13.03.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2052/2015 Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

Lejupielādēt

18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2013 Vekseļa jēdzienam neatbilstošs vekselis

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2008 Par bijušo akcionāru tiesībām saņemt dividendes

Lejupielādēt

22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2006 Tiesas pienākums novērtēt lietā esošos pierādījumus

Lejupielādēt