• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

10.nodaļa. PUSES (74.-77.pants)

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-681/2021 Sankcijas par negodprātīgi iesniegtu pieteikumu

Lejupielādēt

11.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2021 Prasības tiesības procesuālajā līdzdalībā

Lejupielādēt

25.08.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1304/2020 Tiesību negodprātīga izmantošana, iesniedzot blakus sūdzību

Lejupielādēt

12.07.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-769/2019 Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību, ja sabiedrība – lietas dalībniece reorganizēta un nav notikusi procesuālo tiesību pārņemšana

Lejupielādēt

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019 Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

Lejupielādēt

14.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2018 Lēmuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu noformēšana

Lejupielādēt

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018 Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

Lejupielādēt

02.02.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2018 Maksātnespējas procesa laikā noslēgta prasījuma cesijas tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

15.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-700/2017 Lēmuma par puses (ne)aizstāšanu nepārsūdzamība

Lejupielādēt

16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2017 Maksātnespējas administratora atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas kā izņēmuma noteikums

Lejupielādēt

30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/2017 Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2017 Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

Lejupielādēt

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2017 Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

Lejupielādēt

30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2017 Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

Lejupielādēt

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015 Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014 Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

12.03.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2014 Ierobežojumi atkārtota pieteikuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu iesniegšanai; tiesas kompetence, izskatot uz cesijas līguma pamatotu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013 Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

Lejupielādēt

28.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1876/2012 Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu

Lejupielādēt

14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-886/2012 Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt prasības iesniegšanas termiņa kavējumu

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2012 Pierādījumu iesniegšanas kārtība; pušu sacīkstes un līdztiesības principa ievērošanas pienākums

Lejupielādēt

31.08.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2011 Par Civilprocesa likuma 77.panta skaidrojumu

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011 Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

Lejupielādēt

09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2011 Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2010 Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010 Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009 Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2008 Par servitūta tiesības atcelšanu

Lejupielādēt

26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-651/2007 Par laulāto kopmantas statusu

Lejupielādēt

23.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2005 Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2005 Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

Lejupielādēt

15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2004 Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-155/1997 Par prasītāja atteikšanās no prasības pieņemšanu un tiesvedības izbeigšanu lietā

Lejupielādēt