• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

54.nodaļa. APELĀCIJAS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS VAI LĒMUMS (432. – 440.pants)

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1245/2020 Sprieduma izpildes jautājumā pieņemta lēmuma pārsūdzēšana

Lejupielādēt

30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1027/2020 Parādnieka pamatotas šaubas kā pamats atbrīvošanai no neizdevīgām nokavējuma sekām

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-493/2020 Pārkāpuma atklāšanas diena Darba likuma 101. panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019 Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

Lejupielādēt

12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019 Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

Lejupielādēt

17.08.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1400/2018 Pilnvarojuma pēctecība uzvārda maiņas gadījumā

Lejupielādēt

21.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2018 Analoģijas izmantošana civilprocesā

Lejupielādēt

30.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1213/2017 Atgriešanās pie sprieduma izpildes vispārīgā kārtībā, ja parādnieks, kuram ir atļauts spriedumu izpildīt pa daļām, nerīkojas labā ticībā

Lejupielādēt

06.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-723/2017 Sprieduma izpildes veida un kārtības nodalīšana no sprieduma grozīšanas pēc būtības

Lejupielādēt

09.01.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-659/2017 Sprieduma izpildes veida vai kārtības grozīšanas jēdziens

Lejupielādēt

16.05.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1860/2016 Tiesas sprieduma tvērums

Lejupielādēt

29.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1331/2016 Tiesas sprieduma izskaidrošana likumisko procentu piedziņas jautājumā (Civilprocesa likuma 192., 437. pants); likumisko procentu piedziņa līdz tiesas sprieduma izpildei (Civilprocesa likuma 195. pants)

Lejupielādēt

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2016 Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

Lejupielādēt

06.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2014 Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja tiesa pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai

Lejupielādēt

28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012 Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

Lejupielādēt

06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2011 Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005 Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-500/1997 Par sprieduma taisīšanas noteikumu pārkāpumu

Lejupielādēt

13.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/1996 Par apelācijas tiesas sprieduma atbilstību Latvijas Civilprocesa kodeksa prasībām

Lejupielādēt