• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

D daļa. Darba laiks un atpūtas laiks (130.-157.pants)

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-577/2020 Darba laika un atpūtas laika nošķiršana pārtraukuma laikā

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/2020 Tiesību uz atpūtu pārtraukuma laikā nodrošināšanas pārbaude

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/2019 No Darba likuma 6.panta pirmās daļas izrietošās sekas

Lejupielādēt

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2019 Visa neizmantotā atvaļinājuma kompensācija

Lejupielādēt

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2019 Darba likuma 149.panta piektās daļas interpretācija

Lejupielādēt

21.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-646/2018 Darbs nakts laikā un „nakts darbs”

Lejupielādēt

30.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2009/2016 Likuma pārejas noteikumu nozīme, nosakot tiesību normas atpakaļvērstu spēku laikā

Lejupielādēt

27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1818/2014 Atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšana nepilna darba laika darbiniekiem

Lejupielādēt

28.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1609/2014 Virsstundu darba samaksa, ja nav ievērota rakstveida vienošanās forma; virsstundu darba tiesiskā regulējuma atšķirības normāla vai nepilna darba laika gadījumos

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1210/2010 Noilguma termiņš darba strīdos (Darba likuma 31., 123. pants); samaksa par dīkstāvi (Darba likuma 74. panta otrā daļa)

Lejupielādēt

10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-667/2010 Kompensācija par neizmantotu atvaļinājumu

Lejupielādēt

10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2010 Darba līguma uzteikums saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-437/2008 Darba tiesisko attiecību noformēšana ar valdes locekļiem

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2008 Piecpadsmitgadīga bērna nodarbināšana brīvdienās

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-155/2007 Atvaļinājuma kompensāciju, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pārbaudes termiņa laikā

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2007 Par darba laika uzskaiti

Lejupielādēt

05.04.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-232/2006 Mācību atvaļinājuma apmaksa

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2005 Sekas, ja darba līgumu lūdz izbeigt darbinieks, kam darba līgums uzteikts nelikumīgi

Lejupielādēt