• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

B daļa. Darba koplīgums (17.-27.pants)

07.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-323/2017 Darba koplīguma saistības, kas skar komercsabiedrības darbības autonomiju

Lejupielādēt

27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-952/2015 Darbinieka izdevumu segšana darbinieka nosūtīšanas gadījumā

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/2012 Koplīguma nosacījumā un likumā noteiktā atlaišanas pabalsta kolīzija, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar publiskajā sektorā nodarbinātu personu

Lejupielādēt

22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-849/2011 Termiņa aprēķināšanu darba tiesībās; Darba likuma 97. panta piemērošana

Lejupielādēt

08.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1184/2010 Pašvaldības izpilddirektores tiesiskais statuss, parakstot darba koplīgumu

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010 Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss

Lejupielādēt

08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2006 Darba likuma 29. panta astotās un devītās daļas piemērošana

Lejupielādēt