• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

50.nodaļa. Tiesvedības īpatnības, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā (544.-546.pants)

26.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2021

Iztiesājot lietu apelācijas instances tiesā, nav paredzēta iespēja apstiprināt apsūdzētā un prokurora vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Lejupielādēt

15.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-278/2011

Nepamatots ir apsūdzētā apgalvojums, ka, slēdzot vienošanos, pārkāptas viņa tiesības izteikt savus priekšlikumus par piespriežamā soda veidu un mēru. Tas, ka apsūdzētais pirms vienošanās noslēgšanas izteicis prokurorei priekšlikumu noteikt viņam citādu galīgo sodu, nekā to, par kuru vēlāk vienojies ar prokurori, nevar būt par pamatu, lai secinātu, ka vienošanās notikusi, pārkāpjot apsūdzētā procesuālās tiesības. Turklāt gadījumā, ja apsūdzēto neapmierināja vienošanās nosacījumi, viņam pastāvēja iespēja šo vienošanos neslēgt, tādā veidā panākot, ka process tiek turpināts vispārējā kārtībā.

Lejupielādēt